بررسی تغییرات ساختمانی سازند گچساران در میدان نفتی اهواز و طراحی چاه با استفاده از نرم افزار RMS

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مناطق نفتخیز جنوب، اهواز

چکیده

تحقیق کنونی تلاش دارد با تهیه الگویی سه بعدی بوسیله نرم افزار RMS از سازند گچساران در میدان نفتی اهواز، دیدگاه مناسبی از شکل هندسی آن­ها به ­منظور تهیه دقیق و سریع برنامه پیش­بینی زمین­شناسی در حفاری­های آتی، برای فائق آمدن بر مشکلات متعدد در حفاری طبقات مخاطره آمیز گچساران ارائه دهد. بر اساس مطالعات انجام شده بخش یک سازند گچساران در سرتاسر میدان از هندسه سر سازند آسماری و بخش­های چهار، پنج، و هفت سازند گچساران و سازند میشان از هندسه بخش شش پیروی می­کنند. بخش یک دارای ضخامت تقریباً یکسان در سرتاسر میدان می­باشد درحالی که کاهش شیب در یال­های این بخش از سمت خاور به باختر به وضوح مشخص است. تغییرات ضخامت بخش دو الی چهار سازند گچساران در طول میدان بسیار زیاد است که کمترین ضخامت در این بخش مربوط به قسمت خاوری و روی قله می­باشد. بررسی مقاطع عرضی نشانگر کاهش شیب کلی در بخش­های چهار، پنج، شش، هفت سازند گچساران و همچنین سازند میشان از سمت شرق به باختر میدان می­باشد. پس از ساخته شدن چاه‌های فرضی در مدل، موقعیت و عمق برخورد آن‌ها با افق‌های مدل شده مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت و نتایج پیش بینی شده در مدل قابل قبول ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. -حسنی پاک، ع. ا.، 1377. زمین آمار ) ژئو استاتیستیک (، انتشارات دانشگاه تهران. 314 ص.
 2. - شعبانی، ف.، 1387. مدلسازی مخزن آسماری میدان نفتی شادگان با استفاده از نرم افزار RMS، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد زمینشناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 3. - علی پناه، م.، محبی، ع. و صفدریان، م.، 1390. افزایش ضریب بازیافت نفت توسط بهینه سازی مکان چاه، مجله اکتشاف و تولید، شماره 80، ص 61-65.
 4. - نظری وانانی، ک.، 1387. مدلسازی مخزن آسماری میدان نفتی رامین با استفاده از نرم افزار RMS، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد زمینشناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 5. -Bourne, S., Franz, B. and Stephenson, B., 2000. Predictive modeling of naturally fractured reservoirs using geomechanics and flow simulation, 9th Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference, 10 p.
 6. -Bushara, M.N. and Tawel, A.E., 2002. Effective Permeability Modeling: Geostatistical Integration of Permeability Indicators, offshore Abu Dhabi", Society of Petroleum Engineers, 78583-MS, Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference, 13-16 October, Abu Dhabi.
 7. -Caers, J., 2001. Geostatistical reservoir modeling using statistical pattern recognition, Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 29. p. 188-177.
 8. -De Jager, G., Van Doren, J. F. M., Jansen, J. D. and Luthi, S. M., 2008. An evaluation of relevant geological parameters for predicting the flow behavior of channelized reservoirs, Petroleum Geosciences, v. 15(4), p.345-354.
 9. -Ernest, B.Y. and Neil, A. S., 1997. Geostatistics, Wollongong '96, Springer, 366 p.
 10. -Faulds, J., Moeck, I., Drakos, P. and Zemach, E., 2010. Structural assessment and 3D geological modeling of the BRADY’S geothermal area, Churchill county (Nevada, USA): a preliminary report, Thirty-Fifth workshop on geothermal Reservoir Engineering. Stanford university, Stanford. California, Febraury 1-3.
 11. -Goncalves, J., Violette, S., Robin, C., Bruel, D., Guillocheau, F. and Ledoux, E., 2004. Combining a compaction model with a facies model to reproduce permeability fields at the regional scale, J. Physics and Chemistry of the Earth, v. 29, p. 17-24.
 12. -Hennings, P.H., Olson, J.E. and Thompson, L.B., 2000. Combining Outcrop Data and Three-Dimensional Structural Models to Characterize Fractured Reservoirs: An Example from Wyoming, AAPG Bulletin, v. 84 (6), p. 830–849.
 13. -Jackson, M.D., Yoshida, S., Muggeridge, A.H. and Johnson, H.D., 2005. Three dimensional reservoir characterization and flow simulation of heterolithic tidal sandstones, AAPG Bull, v. 89(4), p. 507-528.
 14. -Jensen, L. J. and Corbett, W. M. P., 2001. Methodology for integrating analog geologic data in 3-D variogram modeling, AAPG Bulletin, v.85(4), p. 749-750.
 15. -Kashib, T. and Srinivasan, S., 2006. A probabilistic approach to integrating dynamic data in reservoir models, Journal of Petroleum Science and engineering, v.50, p. 241-257.
 16. -Kaufmann, O. and Martin, T., 2008. 3D geological modeling from boreholes, cross sections and geological maps, application over former natural gas storages in coal mines, J. Computers & Geosciences, v. 34, p. 278-290.
 17. -Lecourtier, J., 2001. Interactive Drilling for Fast Track Oilfield Development, Technip, p. 15.
 18. -Pranter, J. M., Hirstius, B. C. and Budd, A. D., 2005. Scales of lateral petrophysical heterogeneity in dolomite lithofacies as determined from outcrop analogs: Implications for 3-D reservoir modeling, AAPG Bulletin, v.89(5), p. 645-662.
 19. -Prautzch, H., Boehm K. and paluszny, M., 2002. Bezier and B-spline Techniques, Springer-verlog New York, 100 p.
 20. -Rabani, A.R. and Bagheri Tirtashi, R., 2010. Hydrocarbon source rock evaluation of the super giant Ahwaz oil field, SW Iran, Aus. J.Basic and Appl, Sci, v.4(5), p.673-686.
 21. -Risch, D.L., Donaldson, B.E. and Taylor, C.K., 1996. Deep-water facies analysis using 3-D seismic sequence stratigraphy and workstation techniques: an example from Plio-Pleistocene strata, Northern Gulf of Mexico, In: Weimer, P. and Davies, T.L. (eds.) Application of 3-D seismic data to Exploration and Production. AAPG Studies in Geology 42 and SEG Geophysical Development Series 5. AAPG/SEG, Tulsa, p. 143 -148.
 22. -Robinson, A., Hegre, J. and Price, S., 2009. The Future of Geological Modeling in Hydrocarbon Development, Geological Society, p. 196.
 23. -Sherkati, S. and Letouzey , J., 2004. Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh Zone and Dezful Embayment), Iran, Marine and petroleum Geology, v. 21, p. 535-554.
 24. -SPE Formation Evaluation, 1996. An Official Publication of the Society of Petroleum Engineers (12 ed.), Society of Petroleum Engineers. p. 141.
 25. -Valcarce, G.Z., Zapata, T., Ansa, A. and Selva, G., 2006. Three-dimensional structural modeling and its application for development of the El Porto´n field, Argentina, AAPG Bulletin, v. 90(3), p. 307–319.
 26. -Van Doren, J. F. M., De Jager, G., Jansen, J. D., Luthi, S. M. and Douma. S. G., 2007. Sensitivity of Geostatistical Modeling Parameters on Reservoir Flow Behavior, EAGE Conference on Petroleum Geostatistics, 10 September 2007.
 27. -Varnai, P. 1998. Three-Dimensional Seismic Stratigraphic Expression of Pliocene Pleistocene Turbidite Systems, Northern Green Canyon (Offshore Louisiana), Northern Gulf Of Mexico, AAPG Bulletin, v.82(5), p. 986-1012.