تحلیل شبکه تبادل اطلاعات و کنشگران کلیدی در سیاست گذاری و مدیریت پایدار پارک ملی سرخه حصار

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت

2 دانشگاه تهران

چکیده

شناخت کنشگران کلیدی یا ذینفعان دولتی، یکی از الزامات اجرایی نمودن برنامه­ریزی­­ها و اعمال مدیریتها در محیط زیست بوده و بر اساس روش تحلیل شبکه می‌توان کنشگران کلیدی در تصمیمات زیست محیطی را مشخص نمود. این پژوهش با هدف شناخت جایگاه کنشگران در شبکه تبادل اطلاعات در بین سازمان‌های دخیل در مدیریت پارک ملی سرخه حصار در استان تهران صورت گرفته است. در این پژوهش ابتدا سازمانهای فعال در پارک ملی سرخه حصار مورد شناسایی قرار گرفته و سپس از طریق پرسش نامه تحلیل شبکه­ای، پیوند تبادل اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بر اساس شاخص مرکزیت درجه و مرکزیت بینابینی میزان قدرت هر کنشگر در شبکه در قالب گراف­های مختلف نمایش داده شد.  بر اساس نتایج این تحقیق، برخی نهادها دارای اقتدار، نفوذ و قدرت کنترلی بالاتری نسبت به سایر نهادها می­باشند و به عنوان قدرت در فرآیند تصمیم­گیری و سیاست­گذاری در نظر گرفته می­شوند. از طرفی دیگر، سازمان­های مردم نهاد محیط­زیست دارای پایین­ترین جایگاه­ها از نظر هر سه شاخص مورد سنجش می­باشند که در پیرامون شبکه جای گرفته­اند که این امر نشان دهنده ضعف سازمان­های مردم نهاد در شبکه سازمانی در فرآیند تصمیم گیری و  مدیریت پارک ملی سرخه حصار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. -ابراهیمی، ف.، قربانی، م.، سلاجقه، ع. و محسنی ساروی، م.، 1393. تحلیل شبکه اجتماعی، قدرت اجتماعی و کنشگران کلیدی در برنامه عمل مدیریت مشارکتی منابع آب (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود، حوزه آبخیز لتیان- روستای دربندسر)، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری (پذیرش چاپ).
 2. -قربانی، م.، 1391. نقش شبکه‌های اجتماعی در سازوکارهای بهره برداری از مرتع، رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 439ص.
 3. -قربانی، م.، آذرنیوند، ح.، مهرابی، ع.، باستانی، س.، جعفری، م. و نایبی، ه.، 1392. آنالیز روابط اجتماعی و تحلیل شبکه در ساماندهی مدیریت مشارکتی مرتع، مطالعه موردی: منطقه طالقان-روستای ناریان، مجله مرتع، شماره 25، ص74-85.
 4. -قربانی، م.، آذرنیوند، ح.، مهرابی، ع.، باستانی، س.، جعفری، م. و نایبی، ه.، 1391. تحلیل شبکه اجتماعی: رویکردی نوین در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی، نشریه مرتع و آبخیزداری، دوره 65، شماره 4، ص553- 568.
 5. -قربانی، م. و ده بزرگی، م.، 1393. تحلیل ذینفعان، قدرت اجتماعی و تحلیل شبکه در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی، نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 67، شماره1، ص141- 157.
 6. -قربانی، م.، روغنی، ر. و ده بزرگی، م.، 1393. تحلیل شبکه نهادی در سیاست گذاری منطقه‌ای جنگل‌های خشک زاگرس (منطقه مورد مطالعه: شهرستان بویراحمد)، نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب، مجله منابع طبیعی ایران، (پذیرش چاپ).
 7. -لاریجانی، م.، قربانی، م. و رحمانی آزاد، ا.، 1393. تحلیل شبکه ذینفعان محلی و کنشگران کلیدی (قدرت اجتماعی) در مدیریت مشارکتی سرزمین (منطقه مطالعاتی: بهره برداران مرتع روستای لزور)، مجله پژوهشهای دانش زمین، سال چهارم، شماره 13، ص37-50.
 8. -Berkes, F. and Folke, C., 1998. Linking Social and Ecological Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 476 p.
 9. -Berkes, F., Folke, C. and Colding, J., 2003. Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change: Cambridge University Press, 416p.
 10. -Bodin, Ö. And Crona, B.I., 2009. The role of social networks in natural resource governance: What relational patterns make a difference? Global Environmental Change, v. 19, p. 366-374.
 11. -Bodin, O. and Prell, C., 2011. Social Network in Natural Resources Management, Cambridge University Press, 390 p.
 12. -Bodin, O., Crona, B. and Ernstson, H., 2006. Social networks in natural resource management - What’s there to learn from a structural perspective, Ecology and Society, v.11 (2), r2: online.
 13. -Burt, R. S. 2004. Structural holes and good ideas1, American journal of sociology, v. 110 (2), p. 349-399.
 14. -Carlsson, L. and Berkes, F., 2005. Co-management: concepts and methodological implications, Journal of Environmental Management, v. 75, p. 65–76.
 15. -Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J.M. and Abel, N., 2001. From Metaphor to Measurement: Resilience of What to What? Ecosystems, v. 4(8), p. 765-781.
 16. -Crona, B. I. and Bodin, O., 2006. WHAT you know is WHO you know? Communication patterns among resource extractors as a prerequisite for co-management., Ecology and Society, v. 11(2), p.290-312.
 17. -Ernstson, H., So¨ rlin, S. and Elmqvist, T., 2009. Social Movements and Ecosystem Services the Role of Social Network Structure in Protecting and Managing Urban Green Areas in Stockholm. Ecology and Society 13.
 18. -Folke, C., Hahn, T., Olsson, P. and Norberg, J., 2005. Adaptive Governance of Social-Ecological Systems, Annual Review of Environment and Resources, v. 30, p. 441-473.
 19. -Granovetter, M., 1973. The strength of weak ties, American journal of sociology, v. 78 (6), p. 201-233.
 20. -Gunderson, L.H., Holling, C.S. and Light, S.S., 1995. Barriers to the Renewal of Ecosystems and Institutions, Columbia University Press, New York, 532 p.
 21. -Hanneman, R. A., 2001. Introduction to Social Network Methods, Department of Sociology at the University of California. 149 p.
 22. -Hanneman, R. A. and Riddle, M., 2005. Introduction to Social Network Methods, University of California Riverside, California. 322 p.
 23. -Hirschi, C., 2010. Strengthening Regional Cohesion: Collaborative Networks and Sustainable Development in Swiss Rural Areas, Ecology and Society, v. 15(4), p. 16.
 24. -Hogan, B. 2008. In: Fielding, N., Lee, R. and Blank, G., (eds) The Handbook of Online Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage, p. 141-160.
 25. -Holling, C.S. and Meffe, G. K., 1996. Command and control and the pathology of natural resource management, Coservation Biology, v. 10(2), p. 328-337.
 26. -Kirchhoff, L. and Stanoevska, S. K., 2008. Thomas Nicolai and Matthes FleckUsing social network analysis to enhance information retrieval systems, p. 165-180.
 27. -Klenk, N. L., Hickey, G. M., MacLellan, J. I., Gonzales, R. and Cardille, J., 2009. Social network analysis: a useful tool for visualizing and evaluating forestry research, International Forestry Review, v. 11(1), p. 134-140.
 28. -Levin, S.A., 1998. Ecosystems and the biosphere as complexadaptive systems. Ecosystems, v. 1(5), p. 431-436.
 29. -Ostrom, E., 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action: Cambridge University Press, 280 p.
 30. -Pereira, C.S., and Soares, A.L., 2007. "Improving the quality of collaboration requirements for information management through social networks analysis", Information Management, v. 27(2), p. 332-342.
 31. -Prell, C., Hubacek, K. and Reed, M., 2009. Stakeholder analysis and social network analysis in natural resource management, Society and Natural Resources, v. 22 (6), p. 501-518.
 32. -Prell, C., Hubacek, K., Quinn, C. and Reed, M., 2008. ‘Who’s in the Network?’When Stakeholders Influence Data Analysis, Systemic Practice and Action Research, v. 21 (6), p. 443-458.
 33. -Pretty, J. and Ward, H., 2001. Social Capital and the Environment, World Development, v. 29 (2), p. 209–227.
 34. -Rockström, J., W., Steffen, K. and Noone, et Al., 2009. Asafe operating space for humanity, Nature, v. 461(7263), p. 472-475.
 35. -Scott, J., 2000. Social Network Analysis: A handbook, CA: Sage, Newbury Park. 180 p.
 36. -Vitousek, P. M., Ehrlich, P.R., Ehrlich, A.H. and Matson, P.A., 1986. Human Appropriation of the Products of Photosynthesis, Bioscience, v. 36(6), p. 368-373.
 37. -Weiss, K., Hamann, M., Kinney, M. and Marsh, H., 2011. Knowledge exchange and policy influence in a marine resource governance network, Journal of Global Environmental Change, v. 22 (1), p. 178-188.