آشکارسازی تغییرات دریاچه‌های میانگران و -آب‌بندان خوزستان در بازه زمانی1390- 1368

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه پیام نور مسجد سلیمان

چکیده

آشکارسازی تغییر، فرآیند شناسایی اختلاف در ویژگی­های یک عارضه یا پدیده به وسیله مشاهده آن در تاریخ­های مختلف است که می­تواند نقش مهمی در برنامه­ریزی­های منطقه­ای داشته باشد. در این پژوهش، به منظور آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش زمین پیرامون دریاچه­های میانگران و آب­بندان استان خوزستان در بازه زمانی 1390 - 1368 از روش ترکیبی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. بدین منظور پس از انجام تصحیحات هندسی و جوی، تصویرهای ماهواره­ای(TM 1989/05/24, ETM+ 2000/05/22, ETM+ 2005/06/05, ETM+ 2011/05/31) با استفاده از الگوریتم بیشترین احتمال در چهار رده پهنه آب، زمین زراعی، بوته­زار و زمین بایر رده­بندی و نقشه کاربری و پوشش منطقه تهیه شد.سپس به منظور برآورد آماری تغییرات، خروجی داده­ها با استفاده از روش رده­بندی پس پردازشی مقایسه شدند. از آنجا که در مناطق نیمه­خشک، نوسان در بارندگی بیشترین تاثیر را در تغییر شرایط اکولوژیک دریاچه برجای می­گذارد، تاثیر این عامل بر مساحت پهنه آب دریاچه­ها مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه نشان داد تغییر کاربری و پوشش زمین پیرامون دریاچه­ها با تغییر پهنه آب این دو دریاچه در ارتباط می­باشدو هر گاه در یک بازه زمانی مساحت پهنه آب کاهش می­یابد مساحت زمین بایر و پوشش بوته­زار افزایش نشان می­دهد که بیانگر خشک شدن دریاچه­ها است. مقایسه پهنه آب دریاچه­ها در فاصله زمانی 22 ساله نشان دهنده این است که دریاچه میانگران کاهشی مساحتی به میزان 12 داشته و دریاچه آببندان در این بازه زمانی به کلی خشک شده است. دقت کلی و ضریب کاپای محاسبه شده برای خروجی داده­ها نشان می­دهد همه داده­ها با دقت بالا رده بندی شده­اند.

کلیدواژه‌ها


 1. -آقانباتی، ع.، 1383. زمین-شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 126 ص.
 2. - سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نقشه 1:100000 شهرستان ایذه.
 3. -کشاورزی، م.، 1385. بررسی نواحی مناسب و ارائه روشی بهینه برای تغذیه مصنوعی در منطقه ایذه- پیون. پایان-نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 4. -کشاورزی، م.، کلانتری، ن. و چرچی، ع.، 1385. ارزیابی آب دریاچه‌‌های ایذه در تأمین آب کشاورزی اراضی دیم دشت ایذه. همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، اهواز، 71 ص.
 5. -صفرى، ح.، 1383. شناسائى و پاره‌بندى پهنه گسله ایذه براساس شواهد ساختارى و مورفوتکتونیک، زاگرس، ایران، همایش انجمن زمین‌شناسى ایران ‌(دانشگاه صنعتى شاهرود)، جلد 14، ص101-102.
 6. -مطیعی، ه.، 1372. زمین شناسی ایران، چینه شناسی زاگرس، سازمان زمین شناسی کشور، 572 ص.
 7. -ناصری، ح.ر. و علیجانی، ف.، 1381.مطالعه هیدروژئوشیمی و آلودگی آب‌های زیرزمینی دشت ایذه، سازمان آب و برق خوزستانواحد تحقیقات و استانداردهای مهندسی آب، 208 ص.
 8. -Agard, P., Omradi, J., Jolivet, L., Whitechurch, H., Vrielynck, B., Spakman, W., Monie, P., Meyer, B. andWortel, R., 2011. Zagros orogeny: a subduction-dominated process, Geology Magazine, v.148, p. 692–725
 9. -Bayarsaikhan, U.andBoldgiv, B., 2009. Change detection and classification of land cover at Hustai National Park, International Journal of Applied Earth observation and Geoinformation, v. 11, p. 273–280.
 10. -Belward, A.S. and Valenzuela, C.R., 1990. Remote sensing and geographical information systems for resource management in developing countries, Euro Courses, Remote Sensing, 509 p.
 11. -Berberian, M., 1995. Master blindthrust faults hidden under the Zagros folds: Active basement tectonicsand surface Morpho-tectonics, Tectonics, v. 241, p. 793-224.
 12. -Congalton, R.G., 1999.Assessing the accuracy of remote sensing data: principle and practices, CRS press, Boca Raton, Florida, 137 p.
 13. -Dewan, A.M. and Yamaguchi, Y., 2009. Using remote sensing and GIS to detect and monitor land use and land cover change in Dhaka Metropolitan of Bangladesh during 1960-2005, Environmental Monitoring and Assessment, v.150(1-4),p. 237-249.
 14. -Dewidar, K.H. M., 2003.Detection of land use/ land cover changes for the northern part of the Nile delta(Burullus region), Egypt, International Journal of Remote Sensing, v. 25(20), p. 4079-4089.
 15. -Doydee, P., 2005. Coastal land use change detection using remote sensing technique: case study in Banten Bay, west Java Island, Indomesia, Kasetsart Journal, v. 39, p. 159-164.
 16. -Ebenezer, K. B., 2009. Detection of land cover change in the Accra Metropolitan Area(Ghana) from 1990 to 2000, Royal Institute of Technology, 76 p.
 17. -Ekercin, S., 2007. Coastline Change Assessment at the Aegean Sea Coasts in Turkey Using Multitemporal Landsat Imagery, Journal of Coastalv. 23(3), p.691-698
 18. -El-Kawy, O.R., Rod, A., Ismail, J.K. and Suliman, H.A., 2011. Land use and land cover change detectionin the western Nile delta of Egypt using remote sensing data, Applied Geography,v.31,p. 483-494.
 19. -Jung, R. andFelus, K. L. Y., 2001. Spatial Modeling and Analysis For Shoreline Change Detection And Coastal Erosion Monitoring, Marin Geodesy, v. 24, p. 1-12.
 20. -Kaiser, M.F., 2009. Environmental changes, remote sensing, and infrastructure development: The case of Egypt’s East Port Said harbor, ScienceDirect,v.29(2), p. 280-288.
 21. -Kushla, J.D. and Ripple, W.J., 1996. An introduction to digital methods in remote sensing of forested ecosystems: focus on the Pacific Northwest, USA, Environmental Management, v. 20 (3), p. 421-435.
 22. -Kanyamanda, K., 2010. Remote sensing and geographic information system for inferring land cover and land use change in Wuhan(China), 1987-2006, Journal of Sustainable Development, v. 3(2), p. 221-229.
 23. -Mengistu, D.A. and Salami, A.T., 2007. Application of remote sensing and GIS inland use/land cover mapping and change detection in a part of south western Nigeria, African Journal of Environment Science and v. 1(5), p.99-109.
 24. -Muzein, B. S., 2006. Remote Sensing and GIS for Land Cover/ Land Use Change Detection and Analysis in the Semi-Natural Ecosystems and Agriculture Landscapes of the Central Ethiopian Rift Valley, 166 p.
 25. -Prakasam, C., 2010. Land use and land cover change detection through remote sensing approach: Acass study of Kodaikanaltaluk, Tamil nadu, International Journal of Geomatics and v. 1 (2), p.151-158.
 26. -Reis, S., 2008. Analyzing Land Use/Land Cover Changes Using Remote Sensing and GIS in Rize, North-East Turkey, Sensors, v. 8(10), p. 6188-6202.
 27. -Rasuly, A.A., 2010. Monitoring Of Caspian Sea Coastline Changes Using Object-Oriented Techniqus, Environmental v. 185 (6), p. 5177-5192.
 28. -Sarkarinejad, K. andAzizi, A., 2008. Slip partitioning and inclined dextral transpression along the Zagros Thrust System, Iran, Journal of Structural Geology, v. 30, p. 116-136.
 29. -Stocklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran: A review, Bulletin American Association of Petroleum Geologists, v. 52, p. 1229-1258.
 30. -Zoran, M. and Anderson, E., 2006.T he Use Of Multi- Temporal and Detection Analysis Of The Romanian Black Sea Coastal Zone, Journal Of Optoelectronicsand Advanced Materials, v. 8(1), p. 252- 256.