تعیین رخساره‌های لاگ سازند ایلام در میدان منصوری با استفاده از روش‌های مختلف خوشه-بندی و ارزیابی روش‌های مورد استفاده

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

چکیده

رخساره لاگ به مجموعه واحدهای رسوبی گفته می­شود که بر اساس مشخصات قابل ثبت در نمودارهای چاه­نگاری از هم تفکیک شده­اند. جهت تعیین رخساره­های لاگ در سازند ایلام میدان منصوری از نمودارهای چاه­نگاری سرعت صوت، تخلخل نوترون، چگالی و فوتوالکتریک به عنوان ورودی روش­های شبکه عصبی خودسازمانده، k میانگین و آنالیز خوشه­ای سلسله مراتبی استفاده شده است. از میان این روش­ها، روش شبکه خودسازمانده بعنوان روش بهینه شناخته شد و نتایج آن برای ارزیابی کیفیت مخزنی سازند مذکور مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از این روش و در نظر گرفتن مولفه­های مخزنی (تخلخل و تراوایی)، چهار رخساره لاگ (به شماره 1 تا 4) با ویژگی­های متفاوت برای سازند مورد مطالعه معرفی شدند. صحت رخساره­های انتخاب شده و روش بهینه با استفاده از روش ارزیابی سیلوته مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ارزیابی کیفیت مخزنی رخساره­های لاگ ذکر شده مشخص شد که رخساره لاگ 1 دارای کیفیت مخزنی خوب و رخساره لاگ 2 فاقد کیفیت مخزنی هستند. رخساره لاگ 4 دارای کیفیت مخزنی بین رخساره­های 1 و 2 و رخساره لاگ 3 دارای بهترین کیفیت مخزنی است. رخساره لاگ 3 دارای کمترین گسترش در میدان مورد مطالعه است که با فراوانی شکستگی مشخص است. توزیع رخساره­ها در افق­های مخزنی سازند ایلام نشان داد که حداکثر گسترش رخساره لاگ­های با کیفیت مخزنی مناسب (رخساره لاگ 1 و 4) در بخش­های مخزنی 1/2 و 2/2 این سازند دیده می­شود. افق­های 1 و 3 با گسترش بسیار محدود رخساره لاگ 3 و گسترش قابل توجه رخساره لاگ 2 مشخص هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. -اشجعی، ع. و سلیمانی، خ.، 1383. نقش محیط رسوبی و سیالات کانی‌ساز در کیفیت مخزنی افق‌های ماسه سنگی تولیدی سازند آسماری میدان منصوری، دوازدهمین کنفرانس بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ص540-547.
 2. -حیدری چهارلنگ، خ.، 1381. مطالعه جامع زمین شناسی مخزن آسماری میدان منصوری، رساله کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 3. -سفیداری، ا.، 1391. مدل-سازی هوشمند ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی میدان گازی پارس جنوبی در قالب چینه نگاری سکانسی، رسالۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 4. -مطیعی، ه.، 1372. چینه شناسی زاگرس، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 589 ص.
 5. -Adabi, M.H. and Asadi-Mehmandosti, E., 2008. Microfacies and geochemistry of the Ilam Formation in the Tang-E Rashid area, Izeh, SW Iran: Journal of Asian Earth Science, v. 33, p. 267–277.
 6. -Al-sharhan, A.S. and Nairn, A.E.M., 1993. Carbonate platform models of Arabian Cretaceous reservoirs. In: Simo J.A.T., Scott R.W., Masse J.P. (eds) Cretaceous carbonate platforms: American Association of Petroleum Geologist Memembers, v. 56, p.173–148.
 7. -Alsharhan, A.S. and Nairn, A.E.M., 1997. Sedimentary Basins and Petroleum Geology of the Middle East: 843 p.
 8. -Anderberg, M.R., 1973. Cluster analysis for applications, No. o-TR-73-9. Office of the assistant for study support Kirtland AFB N MEX.
 9. -Beydoun, Z.R., 1993. Evolution of the Northern Arabian Plate Margin and Shelf: Hydrocarbon Habitat and Conceptual Future Potential: Revue de I’institut Francais du Petrole, v. 48, p. 311-345.
 10. -Bordenave, M.L., 2002. The Middle Cretaceous to Early Miocene Petroleum System in the Zagros Domain of Iran, and its prospect evaluation: American Association of Petroleum Geologists Annual Meeting, March 10-13, Houston, Texas.
 11. -Ghabeishavi, A., Vaziri-Moghaddam, H. and Taheri A., 2009. Facies distribution and sequence stratigraphy of the Coniacian–Santonian succession of the Bangestan Palaeo-high in the Bangestan Anticline, SW Iran: Facies, v. 55, p. 243–257.
 12. -Hollis, C., 2011. Diagenetic controls on reservoir properties of carbonate successions within the Albian–Turonian of the Arabian Plate: Petroleum Geosciences, v. 17(3), p. 223–241.
 13. -Jain, A.K., 2010. Data clustering: 50 years beyond K-means: Pattern Recognition Letters, v. 31(8), p. 651–666.
 14. -Jain, A.K., Murty, M.N. and Flynn, P.J., 1999. Data clustering: a review: ACM computing surveys (CSUR), v. 31.3, p. 264–323.
 15. James, G.A. and Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium, agreement area: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 49, p. 2118-2245.
 16. -Kohonen, T., 2001. Self-Organizing Maps: Springer series in Information Sciences, New York, Springer Verlag, v. 30, 501 p.
 17. -Mehrabi, A., Rahimpour-Bonab, H., Enayati-Bidgoli, A.H. and Navidtalab, A., 2013. Depositional environment and sequence stratigraphy of the Upper Cretaceous Ilam Formation in central and southern parts of the Dezful Embayment, SW Iran, v. 29(3), p. 263-278.
 18. -Mukherjee, A., 1997. Self-organizing neural network for identification of natural modes: The Journal of Computing in Civil Engineering, v. 11 (1) p. 74–77.
 19. -Peeters, J.P. and Martinelli, J. A. 1989. Hierarchical cluster analysis as a tool to manage variation in germplasm collections: Theoretical and Applied Genetics, v. 78(1), p. 42-48.
 20. -Rousseeuw, P.J., 1987. Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis: Journal of Computational and Applied Mathematics, v. 20, p. 53-65.
 21. -Serra, O., 1986. Fundamentals of well log interpretation, Vol. 2: The interpretation of logging data, Developments in Petroleum Science, 15B. Amsterdam, v. 15, p. 11-60.
 22. -Sfidari, E., Kadkhodaie-Ilkhchi, A. and Najjari, S., 2012. Comparison of intelligent and statistical clustering approaches to predicting total organic carbon using intelligent systems: Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 86-87, p. 190-205.
 23. -Sharland, P.R., Archer, R., Casey, D.M., Davies, R.B., Hall, S.H., Heward, A.P., Horbury, A.D. and Simmons, M.D., 2001. Arabian Plate Sequence Stratigraphy: GeoArabia Special Publication, v. 2, 371 p.
 24. -Shirmohammadi, N.H., 1980. Geological study of Asmari reservoir in Mansuri field, , National Iranian Oil Company, Ahwaz, rep. no. p. 3703.
 25. -Tan, P.N., Steinbach, M. and Kumar, V., 2006. Introduction to Data Mining, Pearson Addison Wesley, 769 p.