مقایسه روش‌های پیکسل مبنا و زیرپیکسل مبنا درشناسایی و استخراج زون های دگرسانی با استفاده ازداده های ASTER

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه هرمزگان

3 اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان

چکیده

مطالعات اولیه اکتشاف که شامل پتانسیل سنجی مناطق می­باشد، نقش چشمگیری در استفاده‌ی بهینه از امکانات، به منظور اکتشاف کانسارها خواهد داشت. در رسیدن به اهداف فوق، روش‌های مختلف تجزیه مواد معدنی، روش‌های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و فرآوری مواد انجام می‌گیرد. همچنین در سال‌های اخیر استفاده از فنون سنجش از دورکمک قابل توجهی در پیشبرد این اهداف داشته است. استفاده از این فنون به دلیل داشتن داده‌هایی با دید وسیع و یکپارچه و محدوده طول موجی مختلف، یکی از بهترین روش‌ها در پی‌جویی کانسارها می‌باشد. این فن­آوری، کمک قابل توجهی در پیشبرد اهداف زمین­شناسی از جمله شناسایی و استخراج زون های دگرسانی دارد. تحقیق حاضر، با استفاده از باندهای مرئی و مادون قرمز موج کوتاه سنجنده استر و با هدف مقایسه تکنیک‌های پیکسل و زیر پیکسل مبنا به شناسایی زون های دگرسانی در منطقه سیاه کوه در استان کرمان می‌پردازد. بدین منظور از روش های  SAMو  SFFبه عنوان روش های پیکسل مبنا و  MTMF  وACE  به عنوان روش­های زیرپیکسل مبنا استفاده گردید. انجام پردازش‌های ذکر شده منجر به شناسایی کانی­های دگرسانی­های مختلفی از جمله آرژیلیک، سریسیت (فیلیک)، پروپلیتیک شده است. اعتبار سنجی داده­ها با استفاده از نقشه واقعیت زمینی آرژیلیکی که از بازدید میدانی و مطالعات پیشین از منطقه مورد مطالعه به دست آمد، نشان داد تکنیک­های زیرپیکسل مبنا ACE و MTMF  با دقت کلی بالاتر و ضریب کاپای به ترتیب برابر با 66.36 و64.62 درصد نسبت به روش های پیکسل مبنا با واقعیت زمینی همخوانی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


- بهرام بیگی، ب.، رنجبر، ح. ا. و شهاب پور، ج.، 1391. مقایسه روش های داده پایه و طیف مبنا جهت نقشه-برداری از مناطق دارای کائولینیت در آتشفشان مساحیم با استفاده از داده-های هایپریون، مجله زمین-شناسی اقتصادی، شماره 2، ص 199-215.
- رفاهی، د.، 1391. بررسی زمین‌شناسی اقتصادی و شناسایی زون‌های دگرسانی در منطقه شمال سراب (برگه 1:25000 اوغلان سر) با تاکید ویژه بر استفاده از داده‌های ماهواره استر، تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
- سبزه ایی، م.،1372. نقشه 1:250000 ورقه حاجی آباد، سازمان زمین شناسی.
- عشق آبادی، م. و روزبه کارگر، س.، 1377. گزارش مطالعات پی‌جوئی مواد معدنی در ورقه 1:100000 دولت آباد. انتشارات سازمان زمین شناسی کشور.
- کریمی بارونقی، ح.، 1391. ارزیابی تکنیک‌های تحلیل طیفی داده‌های سنجش از دور، در تعیین دگرسانی‌ها و اهداف آینده برای منابع کانی‌های فلزی، دانشکده علوم انسانی، گروه سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تربیت مدرس،کارشناسی ارشد.
- معصومی، ف.‌ا. و رنجبر، ح. ا.،1390. مقایسه بین داده-های ژئوفیزیک هوایی و تصاویر حسگر استر در نقشه برداری از مناطق دگرسانی گرمابی به منظور اکتشاف کانی‌سازی مس در منطقه بافت کرمان، مجلة فیزیک زمین و فضا، شماره؟، ص 83-100.
- مهرمنش، ا.، 1389. پتانسیل یابی معدنی با بهره‌گیری از سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
-Bedini, E. 2009. Mapping lithology of the Sarfartoq carbonatite complex,southernn West Greenland, using HyMap imaging spectrometer data." Remote Sensing Environmet, v. 113, p. 1208-1219.
-Clark, R. N., 1995. Reflectance spectra, in Rock Physics & Phase Relations, v. 3, p. 178-188.
-Crosta, A. P., C R De souza filho, F Azevedo, and C Brodie. 2003. Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in Patagonia, Argentina, using ASTER imagery and principal component analysis. International journal of remote sensing (Taylor & Francis), v. 24(21), p. 4233- 4240.
-Goetz, A. F. H., 1975. Application of ERTS Images and Image Processing to Regional Geologic Problems and Geologic Mapping in Northern Arizona. TechRept JPL-TR-32-1597 , Jet Propulsion Laboratory.
- Gupta, R. P., 2003. "Remote Sensing Geology 2nd ed.Springer, Berlin, 654p.
- Harris, A. t., 2006. spectral mapping tools from the earth sciences applied to spectral, microscopy data, international society for analytical cytology published online in wiley inter science, p. 872-879.
-Azizi , H., Tarverdi, M.A. and Akbarpour, A.,‌ .2010. "Extraction of hydrothermal alterations from ASTER SWIR data from east Zanjan, northern Iran, Advances in Space Research, v. 46, p.99-109.
-Kujjo, C. P., 2010. Application of remote sensing for gold exploration in the Nuba mountains, Sudan, College of Bowling Green, master of science, 110 p.
-Legge, C.A., 1997. Remote sensing and Geographic Information System, Published in Association with PRAXIS publishing, 137p.
-Mather, P. M., 2011. Computer Processing Of Remotely- Sensed Image -An Introduction, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, p. 32.
- Rajendran, S., Sobhi, N., Timothy, M., Kusky, b., Abduwasit, G., Sfwat, G. and El-Ghali,A.K. 2013. Detection of hydrothermal mineralized zones associated with listwaenites in Central Oman using ASTER data. Ore Geology Reviews, v. 53, p. 470–488.
-Ranjbar, H., Honarmand, M. and Moezifar, Z., 2004. "Application of the Crosta technique for porphyry copper alteration mapping, using ETM+ data in the southern part of the Iranian volcanic sedimentary belt," Journal of Asian Earth Sciences, v. 24, p. 237–243.
-Sabins, F. F., 1999. Remote sensing for mineral exploration, Ore Geology Reviews, v. 6, 158-173.
-Yamaguchi,Y. and Naito,C., 2003. Spectral indices for lithologic discrimination and mapping by using the ASTER SWIR bands, International Journal of Remote Sensing, v. 6 (33), p. 4311- 4323.