برکشند توفان در خلیج فارس

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه مازندران

چکیده

در این پژوهش، برکشند توفان در حوزه شمالی خلیج فارس در یک دوره 7 ساله (2009-2003)  مورد بررسی قرار گرفته است. آمار توفان­هایی که در این بازه زمانی رخ داده­اند از سایت ناسا دریافت شد. با آنالیز نوسانات ساعتی تـراز دریا که توسط دستگاه­های ترازنگار سازمـان نقشه ­برداری جمع­­آوری شده­است، نوسانات غیر جزر و مدی سطح دریا در هنگام وقوع توفان به دست آمد. در این مقاله 3 رخداد که دارای اهمیت بیشتری در حوضه شمالی خلیج فارس بوده­اند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نیز الگوی کلی برکشند توفان در خلیج فارس مانند شکل، دوره­ی زمانی و ارتفاع برکشند استخراج شده­اند.

کلیدواژه‌ها


  1. - خلیل آبادی، م. ر.، بیدختی، ع. ع. و نظریان، م.، 1382. امواج بلند ناشی از توفان در خلیج عمان، کنفرانس دینامیک شاره ها، تبریز، ایران.
  2. - خلیل آبادی، م. ر.، سلطانی، ا. ع. و بیدختی، ع. ع.، 1383. مشخصه های هیدرودینامیکی امواج غیر جزر و مدی دریای عمان، کنفرانس فیزیک ایران، تهران.
  3. -Anon, TASK, 1999. Tidal analysis software kit, Proudman Oceanographic Laboratory: Bidston, UK, P. 15.
  4. -Arnold, G. T., Tsay S. C., King M. D., Li J. Y., and Soulen P. F., 2002. Airborne spectral measurements of surface - atmosphere anisotropy for Arctic sea ice and tundra, Int. J. Remote Sens, v. 23, p. 3763 - 3781.
  5. -Barnum, B.H. , Winstead N.S., Wesely J., Hakola A., Colarco P.R., Toon O.B., Ginoux P., Brooks G., Hasselbarth L. and Toth B., 2003. Forecasting dust storms using the CARMA-dust model and MM5 weather data, Environmental Modelling & Software, v. 19, p. 129-140.
  6. -Hamza, W., Enan, M. R., Al-Hassini, H., Stuut, J. B. and de-Beer, D., 2011. Dust storms over the Persian Gulf, a possible indicator of climate changes consequences: Aquatic Ecosystem Health and Management, v. 14, p. 260-268.
  7. - Khalilabadi, M. R., Bidokhti, A. A. and Soltani, O. A., 2005. Storm Induced Long Waves in Oman Sea, ICMRT '05 Conference, University of Napoli, Napoli, Italy.
  8. -Schurman, P., 1976. Manual of Harmonic Analysis and Prediction of Tides, United States Government Printing Office, Washington DC, USA, p. 317.
  9. -Shankar, D., 2000. Seasonal cycle of sea level and currents along the coast of India, Current Science., v. 78, p. 279 - 288.
  10. -Sundar, D., Shankar, D. and Shetye, S. R., 1999. Sea level during storm surges as seen in tide-gauge records along the east coast of India, Current Science, v. 77, p. 1325-1332.