پیش بینی و تحلیل رخداد یخبندان های سبک و سنگین استان اردبیل با استفاده از خروجی ریزگردان لارس دبلیو جی در دهه های آینده

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این پژوهش به پیش­بینی یخبندان­های سبک و سنگین استان اردبیل با استفاده از خروجی مدل ریزمقیاس لارس دبلیو جی در دهه­های آینده پرداخته شده است. داده­­های ورودی مدل­های مورد استفاده در این پژوهش شامل متغیرهای بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و تابش در مقیاس روزانه می­­باشند. در این پژوهش با استفاده از خروجی دو مدل اقلیمی HADCM3 و BCM2 تحت سناریوی A1B، آغاز و پایان وقوع یخبندان­­های سبک و سنگین در سه بازه زمانی 2030- 2011، 2065- 2046 و 2099- 2080 مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت، نقشه­­های پهنه بندی تاریخ­های آغاز و پایان وقوع یخبندان­­های سبک و سنگین این استان ترسیم گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که دوره یخبندان از آغاز یخبندان­های سبک و سنگین تا پایان آنها کوتاه می­باشد. شروع یخبندان­­های سبک در همه ایستگاه­­ها با تأخیر همراه بوده که این تأخیر در خلخال و مشکین شهر بیشتر است. از نظر شروع یخبندان سنگین نیز ایستگاه­­های خلخال و پارس آباد بیشترین تأخیر را نشان می­­دهند. ایستگاه­­های خلخال و مشکین شهر نسبت به دو ایستگاه دیگر با تغییرات بیشتری از نظر تاریخ­­های پایان یخبندان سبک همراه هستند که این بیانگر کاهش طول دوره یخبندان در این دو ایستگاه است. ایستگاه­ های خلخال و پارس آباد بیشترین کاهش زمان رخداد یخبندان­های سنگین را در دهه­­های آینده نشان می­دهند که بیانگر شرایط اقلیمی گرمتر در دهه­­های اخیر و آینده می­­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasts and analysis of light and heavy frosts occurrence in Ardabil Province using outputs of LARS-WG Downscaling in the coming decades

چکیده [English]

In this research, Forecasts and analysis of light and heavy frosts occurrence in Ardabil Province using outputs of LARS-WG Downscaling in the coming decades will be discussed. The Inputs data of models used in this study included the variables of rain, minimum temperature, maximum temperature and radiation in the daily scale. In this study, using the output of BCM2 & HADCM3 climate models under scenario A1B, the beginning and end of the light and heavy frosts in three periods during 2011-2030, 2065-2046 and 2099-2080 were examined and finally, zoning maps of the start and end dates of heavy and light frosts were constructed. The results showed that frost is short from the beginning to the end of light and heavy frosts. The beginning of light frosts at all stations had been delayed and this delay is more in Khalkhal and Meshkin-Shahr. From the start view of heavy frosts, Khalkhal and Parsabad stations show the greatest delays. Khalkhal and Meshkin-Shahr stations are associated with more changes of dates the end of the light frosts rather than two other stations which explains the decrease during the frost period in two stations. Khalkhal and Parsabad stations show the largest decline of the occurrence of heavy frosts in the coming decades that reflects the warmer climate conditions in recent and the future decades.

کلیدواژه‌ها [English]

 • forecast
 • Ardebil province
 • downscaling
 • light frost
 • heavy frost
 • Zoning
 1. آبابایی، ب.، میرزائی، ف.، و سهرابی، ت.، 1390. ارزیابی عملکرد مدل LARS-WG در 12 ایستگاه هواشناسی ساحلی ایران، مجله پژوهش آب ایران، شماره 9، صص 222-217.
 2. اسماعیلی، ر.، حبیبی نوخندان، م.، و فلاح قالهری، غ.، 1389. ارزیابی تغییرات طول دوره رشد و یخبندان ناشی از نوسانات اقلیمی (مطالعه موردی: خراسان رضوی)، مجله پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 73، صص 82- 69.
 3. اسماعیلی، ر.، عطایی، ه.، و فلاح قالهری، غ.، 1390. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امکان توسعه دو گونه هسته دار بادام و زردآلو (مطالعه موردی: خراسان رضوی)، نشریه دانش و کشاورزی و تولید پایدار، شماره 1، صص 162- 145.
 4. اسماعیلی، ر.، و کوهی، م.، 1391. پهنه‌بندی وقوع آخرین یخبندان‌های دیررس خراسان رضوی با استفاده از خروجی مدل اقلیمی، فصلنامه جغرافیای طبیعی، شماره 17، صص 93- 83.
 5. اشرف، ب.، موسوی بایگی، م.، کمالی، غ.، و داوری، ک.، 1390. پیش‌بینی نیاز آبی چغندر قند در دوره 2030- 2011 با استفاده از داده‌های اقلیمی شبیه‌سازی شده توسط مدل ریز مقیاس کننده LARS–WG، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، شماره 5، صص 1196-1184.
 6. بابائیان، ا.، نجفی نیک، ز.، زابلی عباسی، ف.، حبیبی نوخندان، م.، ادب، ح.، و ملبوسی، ش.، 1388. ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره 2039- 2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده‌های مدل گردش عمومی جو ECHO-G، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 16، صص 152- 135.
 7. خلیلی اقدم، ن.، مساعدی، ا.، سلطانی، ا.، و کامکار، بهنام.، 1391. ارزیابی توانایی مدلLARS–WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندج، مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، شماره 4، صص 103-85.
 8. سادات آشفته، پ.، و مساح بوانی، ع.، 1389. تأثیر تغییر اقلیم بر دبی‌های حداکثر، مطالعه موردی: حوضه آیدوغموش آذربایجان شرقی، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، آب و خاک، شماره 53، صص 39-25.
 9. صداقت‌کردار، ع.، و فتاحی، ا.، 1387. شاخص‌های پیش آگاهی خشکسالی در ایران، مجله جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، جلد 6، شماره‌ی 11، صص 76-59.
 10. مشکواتی، ا.، کردجزی، م.، و باباییان، ا.، 1389. بررسی و ارزیابی مدل لارس در شبیه‌سازی داده‌های هواشناسی استان گلستان در دوره 2007-1993 میلادی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 19، صص 96-81.
 11. هاردی، ج.، 1387. تغییر اقلیم، علل، اثرات و راه حل‌ها، ترجمه لیلی خزانه‌داری، شهرزاد قندهاری، منصوره کوهی و مهدی آسیائی، مشهد، انتشارات پاپلی.
 12. Brook, E.J., Harder, S., Severinghaus, J., Steig, E.J., Sucher, C.M, (2000), “On the origin and timing of rapid changes in atmospheric methane during the last frost period”, Global biogeochemical cycles, 14(2): 559-572.
 13. Fodor, N., Ildiko, D., Janos, M., Laszlo, S., (2013), “Applications of the MVWG multivariable stochastic weather generator”, The Scientific World Journal, ID 571367, 6 pages.
 14. Ganopolski, A., Rahmstorf, S., (2001), “Rapid changes of frost climate simulated in a coupled climate model”, Nature, 409: 153-158.
 15. Hewitt, C,D., Broccoli, A,J., Mitchell, J,F.B., Stouffer, R,J., (2001), “A coupled model study of the last glasical maximum: was part of the north Atlantic relatively”, Geophysical Research Letters, 8: 1571- 1574.
 16. Kim, H. K., Prem, B., Parajuli, S.D., Filip, T., (2013), “Assessing impacts of bioenergy crops and climate change on hydrometeorology in the Yazoo River Basin, Mississippi”, Agricultural and Forest Meteorology, 169: 61–73.
 17. Madelin, M., Beltrando, G., (2005), “Spatial interpolation–based mapping of the spring frost hazard in the champagne vineyards”, Meteorological applications, 12: 51-56.
 18. Semenov, M.A., Stratonovitch, P., (2010), “Use of multi-model ensembles from global climate models for assessment of climate change impacts”, Clim Res, 41: 1–14.
 19. Zhang, H., Huang, G.H., Wang, D., Zhang, X., (2011), “Uncertainty assessment of climate change impacts on the hydrology of small prairie wetlands”, Journal of Hydrology, 396: 94-103.