بررسی الگوهای اکتشافی ذخایر آهن اسکارنی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ در شمال شرق دلیجان

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پترولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در شمال شرقی دلیجان، در زون ساختاری ایران مرکزی و کمربند ماگمایی ارومیه دختر مجموعه­ای از سنگ­های رسوبی، پیروکلاستیک، آتشفشانی و توده­های نفوذی و نیمه عمیق رخنمون دارد. جایگیری توده نفوذی در درون رسوبات آهکی و سنگ­های پیروکلاستیک سبب کانی­سازی آهن اسکارنی و آلتراسیون سنگ­های میزبان شده است. جهت بررسی آلتراسیون­ها و تعیین الگوهای شناسایی کانی­سازی آهن­های اسکارنی منطقه، دورسنجی با استفاده از روش­های پردازشی مختلف تصاویر ماهواره­ای سنجنده ETM+ ماهواره لندست انجام شده است. بر این اساس روش­های نسبت باندی، آنالیز مولفه­های اصلی، فیلترگذاری انطباقی؛ بهترین الگوریتم­ها جهت استخراج آلتراسیون­ها می­باشد و روش­های ترکیب رنگی، نسبت باندی، کروستا و الگوریتم LS-Fit نتایج مطلوبی جهت آشکارسازی کانی­های آهن­دار ارائه می­کنند. دورسنجی به روش­های مذکور برای تعیین آلتراسیون­های پروپلیتیک و بارزسازی کانی­های آهن­دار جهت اکتشاف مقدماتی کانسارهای اسکارنی آهن­دار پیشنهاد می­گردد، همچنین به علت عدم ارتباط آلتراسیون­های رسی با کانسار اسکارنی در منطقه مورد مطالعه، بررسی این نوع آلتراسیون جهت شناسایی کانسار آهن ناکارآمد می­باشد.

عنوان مقاله [English]

Checking exploration patterns of iron skarn deposits using ETM+ satellite image in northeastern Delijan

چکیده [English]

The study area is located in northeastern Delijan, in Urumieh Dokhtar magmatic belt Central Iran and consists of Intrusive, subvolcanic, volcanic, Sedimentary and Pyroclastic rocks. emplacement of intrusion in Carbonate sedimentary and Pyroclastic rocks caused iron skarn mineralization and alteration of the host rocks. Remote sensing method is used to investigate the alteration zones and evaluate the patterns of iron skarn mineralization by using different processing on satellite images of Landsat ETM+ sensor. Accordingly, band ratio, principal component analysis and matched filtering methods are the best algorithms to observe alteration zones, and colour composite, Crosta technique and LS-Fit algorithm methods can provide acceptable results for iron minerals detection. These Remote Sensing methods are recommended to determine alteration zones and find iron minerals in general exploration, also because of clay alteration isn’t associated with skarn deposits, this type of alteration is not useful in iron skarn exploration

کلیدواژه‌ها [English]

 • Proplytic Alteration- Iron Skarn Deposits- Delijan- Remote Sensing- ETM+
 1. -خلج معصومی، م.، لطفی، م.، معمار کوچه باغ، ا. و خاکزاد، ا.، 1390. ارزیابی روش‌های مختلف سنجش از دور جهت شناسایی کانی‌های دگرسانی گرمابی در ناحیه آنومالی 5 ساغند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ASTER، مجله پژوهش‌های دانش‌زمین، شماره 6، ص 39-41.
 2. -علوی پناه، ک. و لدنی، م.، 1389. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، انتشارات دانشگاه تهران، 380 ص.
 3. -قلمقاش، ج. و باباخانی، ع. ر.، 1372. نقشه زمین‌شناسی 100000/1 کهک، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 4. -قلمقاش، ج.، 1374. مطالعه پلوتونیسم ترشیری در منطقه جنوب قم (محدوده ورقه 1:100000 کهک)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 5. -Bedini, E., 2001. Mineral mapping in the KapSimpon Complex, Central East Reenlan using Hymap and Aster remote sensing data, Advance in Space Research, v. 47, p. 60-73.
 6. -Boloki, M. and Poormirzaee, R., 2009. Using Aster image processing for hydrothermal alteration and key alteration minerals mapping in the Siyahrud Area, Iran, International Journal of Geology, v. 3, p. 38-43.
 7. -Einaudi, M., Meinert, L.D. and Newberry, R.J., 1981. Skarn deposits, Economic Geology, 75th Anniversary Volume, p. 91-317.
 8. -Hewson, R.D. and Cudahy, T.J., 2001. Geologic and alteration mapping at Mt Fitton S, Australia, using Aster satellite-borne data, IEEE, p.724-726.
 9. -Jensen, J.R., 1996. Introductory digital image processing: A remote sensing perspective, Prentice Hall Series in Geographic Information Science, 318 p.
 10. -Loughlin. W.P., 1991. Principal component analysis for alteration Mapping, Photogrammetric Engineer Remote Sensing, v. 57, p. 1163–1169.
 11. -Markham, B.L., Dabney, P.W., Storey, J.C., Morfitt, R., Knight, E.J., Kvaran, G. and Lee, K., 2008. Landsat Data Continuity Mission Calibration and Validation; ASPRS Publications, Colorado, USA.
 12. -Mia, B. and Fujimitsu, Y., 2012. mapping hydrothermal altered mineral deposits using Landsat 7 ETM+ image in and around Kuju volcano, Kyushu, Japan, Journal of Earth System Science, v.121, p. 1049-1057.
 13. -Pirango, F., 2009. Hydrothermal processes and mineral systems, springer publishing, 1250 p.
 14. -Robb, L., 2005. Introduction to ore-forming processes, Blackwell Publishing, 386 p.
 15. -Sabins, F.F., 1999. Remote sensing for mineral exploration, Ore Geology Reviews, v.14, p. 157-183.
 16. -Yetkin, E., 2003. Alteration Mapping by Remote Sensing: Application to Hasanda-Melendiz Volcanic Complex, M.Sc. Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 97 p.