مطالعه افق‌های مهره‌داران و سخت پوستان سازند پابده در ناحیه کوهرنگ شهرکرد، حوضه زاگرس، جنوب غرب ایران

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 استاد گروه زمین‌شناسی، دانشگاه ملی یونام، مکزیکوسیتی، مکزیک

10.29252/esrj.9.2.29

چکیده

بررسی افق­های مهره­داران سازند پابده در برش­های پل نعل اشکنان، کوهانک، قنبر سینی و امیدآباد (منطقه کوهرنگ) منجر به شناسایی 8 خانواده از ماهی­های استخوانی Sternoptychidae, Gonostomatide, Fistularidae, Photichthyidae, Gempylidae, Myctophidae, Clupeidae, Acanthuridae,  و 3 گونه از میگوهای فسیل Eopabdehus babaheydariensis, Eogordonella iranianiensis, Parsacus eocenicus گردید. هم­چنین براساس فرامینیفر های ایزوله شناسایی شده از بالای افق­های ماهی دار در برش­های کوهانک و پل نعل اشکنان سن افق­های مورد مطالعه ائوسن میانی تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphical study of vertebrate and Crustacean bearing horizons of Pabdeh Formation (Kuhrang area, Shahr-e-Kurd) Zagros basin, Southwest Iran

نویسندگان [English]

 • Mehdi Yazdi 1
 • Ali BAhrami 2
 • Hossein Vaziri-Moghaddam 1
 • Francisco Vega 3
1 University of Isfahan
2 Associate Professor
3 Professor
چکیده [English]

Systematic investigation of vertebrate bearing horizons of Pabdeh Formation in Kuhrang area (Pole-Naal-Eshkanan, Kuhanak, Omid-Abad and Qanbar-Sini) leading to indentification of 8 families of Teleostis which includes: Fistularidae, Photichthyidae, Gempylidae, Myctophidae, Sternoptychidae, Gonostomatide, Clupeidae and Acanthuridae. Future to the fishes assemblages within the studied fauna 3 species of shrimp fossils were discriminated (Eopabdehus babaheydariensis, Eogordonella iranianiensis, Parsacus eocenicus). Based on the collected benthic and planctonic forminifers from the acid washing residues the Middle Eocene age can be assigned to the studied intervals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pabdeh Formation
 • Fish bearing horizons
 • Eocene
 • Kuhrang area
 1. -بهرامی‌سامانی، پ.، 1376. مطالعه و بررسی ماهی‌های فسیل سازند پابده در باباحیدر (ناحیه شهرکرد)، پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی‌ارشد چینه و فسیل، دانشگاه فردوسی مشهد.
 2. -بهرامی سامانی، پ. و آریایی، ع.ا.، 1382. مطالعه و بررسی ماهی‌های فسیل سازند پابده در باباحیدر (ناحیه شهرکرد)، مجموعه مقالات هفتمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اصفهان، ص 384-393.
 3. -جعفریان، م.ع.، بهرامی‌سامانی، پ. و قبادی پور، م.، 1379. بررسی و معرفی تعدادی از ماهیان فسیل ائوسن در نواحی زاگرس، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه)، جلد سیزدهم- شماره 1، ص 181-196.
 4. -جعفریان، م.ع. و قبادی پور، م.، 1378. معرفی فسیل‌هائی از خزندگان در پالئوژن زاگرس، مجموعه مقالات سومین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، شیراز، ص 151-154.
 5. -حسین زاده، ر. و قاسمی‌نژاد، ا.، 1387. آناتومی ‌و تاکسونومی‌ماهی استخوانیProserrivomer موجود در سازند پابده، مجموعه مقالات دومین همایش انجمن دیرینه‌شناسی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خوراسگان، ص 46-49.
 6. -زاهدی، م.، واعظی پور، ج.، رحمتی ایلخچی، م.، آقایی، آ. و افشاریانزاده، ع.م.، 1993. نقشه چهار گوش شماره E8 (مقیاس 000/250/1 شهرکرد)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی.
 7. -فاضلی فارسانی، ع.، 1374. بیواستراتیگرافی رسوبات ائوسن در منطقه باباحیدر با تاکید بر پالئونتولوژی ماکروفونای آنها، پایان‌نامه کارشناسی-ارشد (منتشر نشده)، دانشگاه اصفهان، 120 ص.
 8. -قاسمی‌نژاد، ا. و حسین زاده، ر.، 1380. اکولوژی دیرینه و بررسی چگونگی ارتباط تغیرات ابعاد ماهی‌ها با رژیم غذائی آنها در افق‌های چینه‌ای سازند پابده (ائوسن) در ایلام، یازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ص 1882-1889.
 9. -هداوندخانی، ن.، 1388. لیتوستراتیگرافی و بایوستراتیگرافی سازند پابده در برش تاقدیس کمستان (شمال غرب ایذه) و مقایسه‌ی آن با برش نمونه، رساله‌ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 10. -هداوندخانی، ن.، 1393. بایوستراتیگرافی سازند پابده در زون ایذه (برش‌های چهارده، تنگ حتی و تنگ پابده)، رساله‌ی دکتری دانشگاه شهید بهشتی.
 11. -صادقی، ع. و هداوندخانی، ن.، 1389. زیست چینه‌نگاری سازند پابده در برش چینه‌شناسی امامزاده سلطان ابراهیم (شمال‌غرب شهر ایذه)، فصلنامه زمین‌شناسی ایران، سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز 1389، ص 81-89.
 12. -یزدی، م.، بهرامی، ع. و کارنواله، ج.، 1390. بررسی تاکسونومی و آناتومی ماهی‌های استخوانی، سازند پابده با سن ائوسن در نواحی باباحیدر شهرکرد و شهر ایلام، مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 93 ص.
 13. -Adams, T.D. and Bourgeois, F., 1967. Asmari Biostratigraphy, Iranian Oil Operation Companies, Geological and Exploration Division, Report No: 1074, p. 6-11.
 14. -Adent, S., Hosseinzadeh, R., Antunes, M.T., Balbino, A.C., Kozlov, V.A. and Cappetta, H., 2009. Review of the enigmatic Eocene shark genus Xiphodolamia (Chondrichthyes, Lamniformes) and description of a new species recovered from Angola, Iran and Jordan; Journal of African Earth Sciences, v. 55, p. 197-204.
 15. -Afsari, S., Yazdi, M., Bahrami, A. and Carnevale, G., 2014. A new deep-sea hatchetfish (Teleostei: Stomiiformes: Sternoptychidae) from the Eocene of Ilam, Zagros Basin, Iran; Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, v. 53(1), p. 27-37, Modena.
 16. -Alavi, M., 2004. Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution; American Journal of Sciences, v. 304, p. 1-20.
 17. -Alla, M.A., Kinghorn, R.R.F. and Rahman, M., 1980. Organic geochemistry and source rock characteristics of the Zagros petroleum province, South West Iran: Journal of Petroleum Geology, v. 3, P. 61-89.
 18. -Alsharhan, A.S. and Narin, A.E.M., 1995. Sedimentary basins and petroleum geology of the Middle east: Journal of African Earth Science, v. 28, p. 76 -771.
 19. -Arambourg, C., 1967. Les poisons Oligocenes de e Iran, in, -Resultatsscientifiques de la Mission C, Arambourg en Syrie et en Iran, Museum National d HistorieNaturelle, Parise, Extract from Notes et Memories sur le Moyen-Orient (1938-39), v. 8, 247 p.
 20. -Baird, R.C., 1971. The systematics, distribution, and zoogeography of the marine hatchetfishes (family Sternoptychidae): Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard, v. 142, p. 1-128.
 21. -Branham, M.A. and Greenfield, M.D., 1996. Flashing males win mate success, Nature, v. 381, p. 745-746. doi:10.1038/381745b0.
 22. -Bordenave, M.L. and Burwood, R., 1990. Source rock distribution and maturation in the Zagros orogenic belt, Provenance of the Asmari and Bangestan reservoir oil accumulations: Organic Geochemistry, v.16, P. 369-378.
 23. -Bordenave, M.L. and Huc, A.Y., 1995. The Cretaceous source rocks in the Zagros Foothills of Iran, Reve De Institut Francais Du Petrole, v. 50, p. 727-754.
 24. -Carpenter, K.E. and Niem, V.H., 1998-2001. The Living Marine Resources of the Western Central Pacific, FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes, v. 2, Cephalopods, crustaceans, holothurians and sharks, 1998, p. 687-1396, v. 3, Batoid fishes, chimaeras and bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae), 1999, p. 1397-2068, v. 4, Bony fishes part 2 (Mugilidae to Carangidae), 1999, p. 2069-2790; v. 5, Bony fishes part 3 (Menidae to Pomacentridae), 2001, p. 2791-3380, v. 6, Bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles, sea turtles, sea snakes and marine mammals, 2001, p. 3381-4218. FAO, Rome.
 25. -Coxall, H.K. and Pearson, P.N., 2006. Taxonomy, Biostratigraphy and Phylogeny of the Hantkenininidae (Clavigerinella, Hantkenin and Cribrohantkenina), Cushman foundation special publication, v. 41, p. 213-256.
 26. -Di Dario, F., 2009. Chirocentrids as engrauloids: Evidence from suspensorium, branchial arches, and infraorbital bones (Clupeomorpha, Teleostei), Zoological Journal of the Linnean Society, v. 156, p. 363-383.
 27. -Dunlap, P.V., Ast, J.C., Kimura, S., Fukui, A., Yoshino, T. and Endo, H., 2007. Phylogenetic analysis of host-symbiont specificity and codivergence in bioluminescent symbioses, Cladistics, v. 23, p. 507-532, doi:10.1111/j.1096-0031.2007.00157.x.
 28. -Eyles, N., 2008. Glacio-epochs and the supercontinent cycle after ~3. 0, Tectonic Boundary conditions for glaciation: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 258, p. 89-129.
 29. -Eschmeyer, W.N. and Herald, E.S., 1983. A Field Guide to Pacific Coast Fishes of North America, From the Gulf of Alaska to Baja California, Houghton Mifflin Company, Boston, 336 p.
 30. -Eschmeyer, W.N., 2013. Catalog of fishes, California Academy of Sciences. http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp).Electronic version.
 31. -Fritzsche, R.A., 2003 (dated 2002). Aulostomidae, p. 1226, Fistularidae, p. 1227-1228, and Macrorhamphosidae, In K. E. Carpenter (ed.), The Living Marine Resources of the Western Central Atlantic, FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes, v. 2, p. 1229, FAO, Rome.
 32. -Garassino, A., Bahrami, A., Yazdi, M. and Vega, F.J., 2014. Report on decapod crustaceans from the Eocene of Zagros Basim, Iran, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, v. 274(1), p. 43-54.
 33. -Ishiguro, N.B., Miya, M., Inoue, J.G. and Nishida, M., 2005. Sundasalanx (Sundasalangidae) is a progenetic clupeiform, not a closely-related group of salangids (Osmeriformes): Mitogenomic evidence. J. Fish Biol. v. 67(2), p. 561-569.
 34. -James, G.A. And Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic Nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area, American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 49(12), p. 2182-2245.
 35. -Haddock, S.H.D., Moline, M.A. and Case, J.F., 2010. Bioluminescence in the sea, Annu Rev Mar Sci 2, p. 443-493. doi:10.1146/annurev-marine-120308-081028.
 36. -Haghipour, A. and Brants, A., 1971. Eocene fish remains from the Pabdeh Formation, North of Ilam, Geological Survey of Iran, Report No. 19, p. 81-107.
 37. -Hamrsmid, B. and Rogel, F., 2000. Biostratigraphy of the Baba Heydar section, Iran, Senckenbergiana Lethaea, v. 80, p. 39-44.
 38. -Harold, A.S., 1994. A taxonomic revision of the sternoptychid genus Polyipnus (Teleostei: Stomiiformes) with an analysis of phylogenetic relationships, Bulletin of Marine Science, v. 54(2), p. 428-534.
 39. -Harold, A.S., 2003(dated 2002). Gonostomatidae (881-884), Phosichthyidae (885-888), Sternoptychidae (889-892), Astronesthidae (893-895), Chauliodontidae (896-898), Idiacanthidae (899-900), Malacosteidae (901-903), Stomiidae (904-906) and Melanostomiidae (907-912), In K.E. Carpenter (ed.), The Living Marine Resources of the Western Central Atlantic, FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes, v. 2, FAO, Rome.
 40. -Herring, P.J., 1987. Systematic distribution of bioluminescence in living organisms, J Biolumin Chemilumin, v. 1, p. 147-163. doi: 10.1002/ bio.1170010303.
 41. -Lavoue, S., Miya, M., Saitoh, K., Ishiguro, N.B. and Nishida, M., 2007. Phylogenetic relationships among anchovies, sardines, herrings and their relatives (Clupeiformes), inferred from whole mitogenome sequences, Molecular Phylogenetics and Evolution, v. 43, p. 1096-1105.
 42. -Miya, M., 1994. Cyclothone kobayashii, a new gonostomatid fish (Teleostei: Stomiiiformes) from the Southern Ocean, with notes on its ecology, Copeia 1994(1), p. 191-204.
 43. -Miya, M. and Nishida, M., 2000. Molecular systematics of the deep-sea fish genus Gonostoma (Stomiiformes: Gonostomatidae): Two paraphyletic clades and resurrection of Sigmops, Copeia 2000(2), p. 378-389.
 44. -Mayer, H., 1992. Colling photo Guide to Fossils, Harper Collins Publishers, 256 p.
 45. -Mohseni, H. and Al-Aasm, I.S., 2004. Tempestite deposits on a storm- influenced carbonate ramp: an example from the Pabdeh Formation (Paleogene), Zagros Basin, SW Iran. Journal of Petroleum Geology, v. 27, p. 163-178.
 46. -Motiei, H., 2003. Geology of Iran (Stratigraphy of Zagros), Geological Survey or Iran (Report No. 84), Tehran, 583 p.
 47. -Nakamura, I. and Parin, N.V., 1993. FAO species catalogue, Snake mackerels and cutlassfishes of the world (Families Gempylidae and Trichiuridae), FAO Fisheries Synopsis, v. 125, p. 61-107.
 48. -Nelson, J.S., 1994. Fishes of the World (3rd ed.), John Wiley and Sons, Inc, New York, 600 p.
 49. -Nelson, J.S., Grande Mark, T.C. and Wilson, V.H., 2016. Fishes of the World, John Wiley & Sons, 707 P.
 50. -Nuddes, J.R. and Selden, P.A., 2008. Fossil Ecosystems of North America, A guid to the sites and their extraordinary Biotas, Mason Publishing, USA, 289 p.
 51. -Palumbi, S.R., 1994. Genetic divergence, reproductive isolation, and marine speciation, Annu Rev of Ecol Syst, v. 24, p. 547-572, doi:10.1 146/annurev.es.25.110194.002555.
 52. -Parin, N.V. and Borodulina, O.D., 1990. Survey of the genus Polymetme (Photichthyidae) with a description of two new species, Journal of Ichthyology, v. 30(6), p. 108-121.
 53. -Peter, D.S. and Hamedani, A., 2000. Frigidafons babaheydariensis n. sp., ein Sturmvogel aus dem Oligoziin des Irans (Aves: Procellariidae), Senckenbergiana lethaea, v. 80(1), p. 29-37.
 54. -Richardson, R.K., 1924. The geology and oil measures of southwest Persia, Journal of the Institute of Petroleum Science and Technology, v. 10(43), p. 256-283.
 55. -Roberts, C.D. and Stewart, A.L., 1997. Gemfishes (Scombroidei, Gempylidae, Rexea) of New Caledonia, southwest Pacific Ocean, with description of a new species, In B.Seret(ed.), Resultats des Campagnes MUSORSTOM, v. 17, p. 125-141.
 56. -Stanley, S.M., 1986. Earth and Life through Time, Freeman and Company, 690 p.
 57. -Thomas, A.N., 1950. Facies variations in the Asmari Limestone: International Geological Congress, London, p. 74-82.
 58. Tyler, J.C., 2000. Arambourghturus, a new genus of hypurostegic surgeon fish (Acanthuridae) from the Oligocene of Iran, with a phylogeny of the Nasinae. Geodiversitas (Paris), v. 22(4), p. 525-537.
 59. -Tyler, J.C., Mirzaie, M. and Nazemi, A., 2006. New genus and species of basal tetraodontoid puffer fish from the Oligocene of Iran, related to the Zignoichthyidae (Tetraodontiformes). BollettinodelMuseoCivico di StoriaNaturale di Verona, Geologia Paleontologia Preistoria, v. 30, p. 49-58.
 60. -Tyler, J.C. and Micklich, N.R., 2011. A new genus and species of surgeon fish (Perciformes, Acanthuridae) from the Oligocene of Kanton Glarus, Switzerland, Swiss J. Palaeontol, v. 130, p. 203-216.
 61. -Walker, C. and Ward, D., 1992. Fossils the visual guide to over 500 fossil genera from around Theword: Australia, Collins and Angust Robertson publishrs, 320 p.
 62. -Widder, E.A., 2010. Bioluminescence in the ocean: origins of biological, chemical and ecological diversity, Science, v. 328, p. 704-708, doi:10.1126/science.1174269.
 63. -Wynd, J.G., 1965. Biofacies of the Iranian Oil Consortium agreement agrea: Iranian Offshore Oil Company Report, no. 1082, 40 plates, 80 p., unpublished.