بررسی لرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 بردسیر و زمین‌لرزه‌های 2011 سیرچ و کهنوج در استان کرمان

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانشیار بخش زمین‌شناسی دانشکده علوم و مرکز پژوهشی زلزله دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.29252/esrj.9.4.33

چکیده

در طول یک سال سه زمین‌لرزه بردسیر (31/07/2010) با بزرگای MS=5.8، زمین‌لرزه کهنوج (15/06/2011) با بزرگای MS=5.7 و زمین‌لرزه سیرچ (26/06/2011) با بزرگای MS=5.2 در استان کرمان (یکی از مناطق لرزه‌ای جنبا در ایالت لرزه‌ زمین‌ساختی خاور ایران) روی دادند. این زمین‌لرزه‌ها بر پایه لرزه‌نگاشت‌های برداشت شده در شبکه لرزه‌نگاری محلی و شبکه‌های لرزه‌نگاری ناحیه‌ای دوباره کانون‌یابی شده و سازوکار آنها نیز با روش نخستین جنبش موج P به ‌دست آورده شد. کانون‌یابی و برآورد سازوکار کانونی آنها نشان می‌دهد، به‌گمان این زمین‌لرزه‌ها وابسته به گسل‌های لاله‌زار، سبزواران و گلباف می‌باشند. شیب تند گسل‌های زمین‌لرزه‌های بردسیر و سیرچ، رو به شمال خاوری و هم‌چنین شیب تند گسل زمین‌لرزه کهنوج رو به خاور می‌باشد. سازوکار به ‌دست آمده برای این سه زمین‌لرزه، به‌ ترتیب راستالغز راست‌بر، معکوس با مولفه راستالغز راست‌بر و معکوس می‌باشند. سرانجام، می‌توان گفت نتایج این پژوهش با بررسی‌های میدانی زمین‌لرزه بردسیر، که بر پایه آن بیشینه شدت در سنجه‌های MM و JMA در گستره نزدیک به رومرکز، VI بوده و هیچ شکستگی وابسته به این زمین‌لرزه در بازدید میدانی از پیرامون رو کانون آن یافت نشده است، هم‌خوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic investigation of 2010 Bardsir and 2011 Sirch and Kahnooj moderate earthquakes in Kerman province

نویسنده [English]

 • Majid Nemati
Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences and Earthquake Research Center, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

During one year, the Bardsir earthquake (2010/07/31, MS=5.8), the Kahnooj earthquake (2011/06/15, MS=5.7) and the Sirch earthquake (2011/06/26, MS=5.2) have occurred in Kerman province (one of seismologically active area in eastern Iran). The earthquakes have been relocated and processed using local and regional recorded seismograms. Mechanism of the earthquakes were calculated using the first P motion method. Processing both locations and focal mechanisms indicate that these earthquakes are probably related to the Lalehzar, Sabzevaran and Golbaf fault systems, respectively. Bardsir and Sirch earthquake faults dip northeastward and Kahnooj earthquake fault dips eastward, indicating that both source faults dip steeply. Mechanisms of the earthquakes were right lateral strike slip, reverse with right lateral strike slip component and reverse mechanism, respectively. Finally, this research is in accordance to the field investigations, in which the maximum intensity in MM and JMA scales was estimated ~VI near epicentral area and no co-seismic surface rupture were detected for these earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Focal mechanism
 • Bardsir
 • Sirch
 • Kahnooj
 • Earthquake fault
 1. -تقابنی، م.، جوان دولوئی، غ. و عسگری، ا.ه.، 1389. گزارش زمین لرزه 9/5/1389، جنوب بردسیر، کرمان، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، گزارش داخلی.
 2. -فاطمی، ج.، عکاشه، ب.، سلطانیان، س. و گودرزی، ح.، 1377. زلزله 29 آبان‌ماه 1368 گلباف کرمان و پس‌لرزه‌های آن، جلد (1 و 2) 24، ص 11-15.
 3. -شکرى، م.ع.، اسکندرى، م. و ضیا، م.، 1390آ. گزارش زمین‌لرزه 25 خرداد ۱۳۹۰ جنوب کهنوج، کرمان، گروه لرزه‌زمین‌ساخت و زلزله‌شناسى، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گزارش داخلی.
 4. -شکرى، م.ع.، اسکندرى، م. و ضیا، م.، 1390ب. گزارش رخداد زمین‌لرزه 6 تیرماه 1390 سیرچ، کرمان، گروه لرزه‌زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گزارش داخلی.
 5. -نعمتی، م. و اویسی، ب.، 1389. گزارش نخستین شبکه محلی در زاگرس میانی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گزارش داخلی.
 6. -Akasheh, B. and Berckhemer, H., 1984. Focal mechanisms of earthquakes in Iran with special emphasis on small shocks in Tehran region, Neues jahrbuch paleontology abhandlungen, v. 168, p. 244-255.
 7. -Ambraseys, N. and Melville, C., 1982. A History of Persian Earthquakes, Cambridge University Press.
 8. -Berberian, M., 1976. Contribution to the seismotectonics of Iran, Part II. Geological Survey of Iran, report No. 39.
 9. -Berberian, M., Jackson, J.A., Qorashi, M. and Kadir, M.H., 1984. Field and teleseismic observation of the 1981 Golbaf-Sirch earthquakes in SE Iran, Royal Astronomical Society Geophysical Journal, v. 77, p. 809-838.
 10. -Berberian, M., Jackson, J.A., Fielding, E., Parsons, B., Priestley, K., Qorashi, M., Talebian, M., Walker, R., Wright, T.J. and Baker, C., 2001. T he 1998 March 14 Fandoqa earthquake (M6.6) in Ker man province, southeast I ran: Re-rupture of the 1981 Sirch earthquake fault, triggering of slip on adjacent thrusts and the active tectonics of the Gowk fault z one, Geophysical Journal International, v. 146, p. 371-398.
 11. -Berberian, M. and Qorashi, M., 1994. Coseismic fault-related folding during the south Golbaf earthquake of November 20, 1989, in southeast Iran, Geology, v. 22, p.531-534.
 12. -Berberian, M., Jackson, J.A., Qorashi, M. and Kadjar, M.H., 1984. Field and teleseismic observations of the 1981 Golbaf-Sirch earthquakes in SE Iran, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, v. 77, p. 809-838.
 13. -Berberian, M. and Yeats, R., 1999. Patterns of Historical Earthquake Rupture in the Iranian Plateau, Bulletin of the Seismological Society of America, v. 89, p. 120-139.
 14. -Fattahi, M., Walker, R.T., Talebian, M., Sloan, R.A. and Rasheedi, A., 2011. The structure and late Quaternary slip rate of the Rafsanjan strike-slip fault, SE Iran, Geosphere 2011, v. 7, p. 1159-1174.
 15. -Geological Survey of Iran, 2011.
 16. -Harvard Un., Department of Geological Sciences, Centroid Moment Tensor catalogue, http://www.seismology.harvard.edu/CMTsearch.html, 2013.
 17. -Havskov, J. and Ottemller, L., 2005. SEISAN: theearthquake analysis software, version 8.1.
 18. -Havskov, J. and Ottemöller, L., 2010. “Routine Data Processing in Earthquake Seismology, With Sample Data, Exercises and Software", Springer Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 374 p.
 19. -Hessami, K., Jamali, F. and Tabassi, H., 2003. Map of Major Active Faults of Iran, Tech. rep., International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Iran, http://www.iiees.ir.
 20. -Institute of Geophysics University of Tehran, IGUT, http://irsc.ut.ac.ir, 2013.
 21. -International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, IIEES, http://www.iiees.ac.ir, 2013.
 22. -International Seismological Center, ISC, Engdahl Catalogue, http://www.isc.ac.uk, 2013.
 23. -Jackson, J. and McKenzie, D., 1984. Active tectonics of the Alpine– Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, v. 77, p. 185-264.
 24. -Karimiparidari, S., Zare, M., Memarian, H. and Kijko, A., 2013. Iranian earthquakes, a uniform catalog with moment magnitudes, Seismological Society of Japan, 7, 233-240, Journal of Seismology July 2013, v. 17(3), p. 897-911.
 25. -Lay, T. and Wallace, T.C., 1995. Modern Global Seismology, International Geophysics Series, v. 85.
 26. -McKenzie, D., 1972. Active tectonics of the Mediterranean region, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, v. 30, p. 109-185.
 27. -Masson, F., Chery, J., Hatzfeld, D., Martinoid, J., Vernant, P., Tavakoli, F. and Ghafoury Ashtiani, M., 2005. Seismic versus aseismic deformation in Iraninferred from earthquakes and geodetic data, Geophysical Journal International, v. 160, p. 217-226.
 28. -Nemati, M. and Gheitanchi, M., 2009. Analysis of 2005 Dahuieh (Zarand) aftershocks sequence in Kerman province southeast of Iran, journal of Earth and Space Physics, Geophysics Institute of University of Tehran, v. 36(4) p 1-9.
 29. -Nemati, M., Hatzfeld, D., Gheitanchi, M., Sadidkhouy, A. and Mirzaei, N., 2011. Microseismicity and seismotectonics of the Firouzkuh and Astaneh faults (east Alborz, Iran), Tectonophysics, v. 506, p. 11-21.
 30. -Nemati, M. and Tatar, M., 2015. Relations between source parameters for large Persian earthquakes, Annals of Geophysics, 2015 October, 58, 5, 2015, S0543; doi:10.4401/ag-6665.
 31. -Ni, J. and Barazangi, M., 1986. Seismotectonics of Zagros continental collision zone and a comparison with the Himalayas, Journal of Geophysical Research, v. 91(B8), p. 8205-8218.
 32. -Nuttli, O.W., 1973. Seismic wave attenuation relations for eastern North America, Journal of Geophysical Research, v. 78, p. 876-855.
 33. -Priestley, K., Baker, C. and Jackson, J., 1994. Implications of earthquake focal mechanism data for the active tectonics of the south Caspian Basin and surrounding regions, Geophysical Journal International, v. 118, p. 111-141.
 34. -Stein, S. and Wysession, M., 2003. An Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth Structure, ISBN 0-86542-078-5.
 35. -Talebian, M. and et al., 2004. The 2003 Bam (Iran) earthquake:rupture of a blind strike-slip fault, Geophysical Research Letters, v. 31, L11611.
 36. -Talebian, M., Biggs, J., Bolourchi, M., Copley, A., Ghassemi, A., Ghorashi, M., Hollingsworth, J., Jackson, J., Nissen, E., Oveisi, B., Parsons, B., Priestley, K. and Saiidi, A., 2006. The Dahuiyeh (Zarand) earthquake of 2005 February, 22 in central Iran, Geophysical Journal International, v. 164, p. 137-148.
 37. -Tatar, M., Hatzfeld, D., Moradi, A.S. and Paul, A., 2005. The 2003 December 26 Bam earthquake (Iran), M 6,6, aftershock sequence, Geophysical Journal International, v. 163, p. 90-105.
 38. -Masson, F., Che´ry, J., Htzfeld, D., Martinoid, J., Vernant, P., Tavakoli, F. and Ghafory Ashtiani, M., 2005. Seismic versus aseismic deformation in Iran inferred from earthquakes and geodetic data, Geophysical Journal International, v. 160, p. 217-226.
 39. -Walker, R.T., Priestley, K., Andalibi, M.J., Gheitanchi, M.R., Jackson, J.A. and Karegar, S., 2005. Seismological and field observations from the 1990 November 6 Furg (Hormozgan) earthquake: a rare case of surface rupture in the Zagros mountains of Iran, Geophysical Journal International, v. 163, p. 567-579.
 40. -Walker, R.T., 2006. A remote sensing study of active folding and faulting in southern Kerman province, S.E. Iran: Journal of Structural Geology, v. 28, p. 654-668.
 41. -Walker, R.T., Bergman, E.A., Elliott, J.R., Fielding, E.J., Ghods, A.R., Ghoraishi, M., Jackson, J., Nemati, M., Oveisi, B., Talebian, M. and Walters, R., 2013. The 2010-2011 Konarak (Rigan) earthquake sequence and its implications for distributed deformation and earthquake hazard in southeast Iran, Geophysical Journal International, doi: 10.1093/gji/ggs109.
 42. -Yamini-Fard, F., Hatzfeld, D., Farahbod, A.M., Paul, A. and Mokhtari, M., 2007. The diffuse transition between the Zagros continental collision and the Makran oceanic subduction (Iran): microearthquake seismicity and crustal structure, Geophysical Journal International, v. 170, p. 182-194.