ارزیابی داده‌های ژئوشیمیایی به روش سامانه‌های ژئوشیمیایی دوقطبی به منظور ارزیابی قابلیت کانی‌سازی مس و فلزات همراه در محدوده اکتشافی میلاجرد، استان اصفهان

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

منطقه میلاجرد در فاصله 100 کیلومتری غرب شهرستان اردستان، به ­عنوان بخشی از ناحیه اکتشافی نایین-نطنز یکی از نواحی امید بخش معرفی شده در مدل‌سازی جامع فلززایی به روش GIS در پهنه نایین است. این منطقه متشکل از دو زون با خصوصیات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی (مغناطیسی) است. منطقه اکتشافی طی عملیات اکتشاف ناحیه‌ای به عنوان محدوده مستعد شناسایی شده و عملیات پی‌جویی و کنترل میدانی این محدوده به روش لیتوژئوشیمی در شبکه عمومی 1000*1000 مترمربع طراحی و به اجرا در آمده است. در این عملیات 176 نمونه خرده سنگی (chips) به وزن حدود 1500 گرم برداشت و پس از آماده سازی در آزمایشگاه کانپژوه به روش ICP, AES  برایAu ,As ,Ag ,Ba ,Pb ,Zn ,Cu ,Mo ,Ni ,Co ,V ,Ti ,P ,Bi ,Cr ,Fe ,In ,La ,K ,Na ,Mg ,Mn ,S ,Sb Sc Sr ,Th, U, W, Zr آنالیز شده است. طبق شواهد، در این منطقه احتمال رخداد سه تیپ کانی‌سازی فلزی شامل نوع پورفیری Cu-Mo-(Au)، نوع دگرگونی همبری مس و فلزات همراه و نوع رگه‌ای اپی‌ترمال طلا می‌توان انتظار داشت. براساس تجربه جهانی، انطباق قابل توجهی میان میزان فلز تخلیه شده و مقدار انباشت آن فلز در زون غنی‌شده وجود دارد. طبق محاسبات این پژوهش، در منطقه اکتشافی میلاجرد میزان مس تخلیه شده حدود 1969800 تن برآورد می‌شود و می‌تواند نشانگر وجود 2063500 تن مس (با منشأ احتمالی سنگ‌های آتشفشانی-نفوذی ائوسن-میوسن) در زون‌های غنی‌شده باشد که موید قابلیت محدوده برای کانه‌سازی مس و فلزات همراه بوده و می‌تواند اجرای عملیات اکتشاف در آن را توجیه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of geochemical data based on polarized geochemical system method, assesing favorability for copper associated ore mineralization in Milajerd prospecting area, Esfahan province

نویسندگان [English]

  • Masome Hayatalgheybi 1
  • Hassan Zamanian 1
  • Bahram Agha Ebrahim Samani 2
  • Ebrahim Tale Fazel 3
1 Department of Geology, Faculty of Natural Sciences, Lorestan University, Khoram Abad, Iran
2 Atomic Energy Organization of Iran, Tehran, Iran
3 Department of Geology, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

IntroductionThe Milajerd prospecting area is located within 100 km of western Ardestan and belongs to Naein-Natanz prospecting region. This area is one of the favorable target areas that have been defined by multidiscipline GIS-based metallogenic modellings for metallic resources. This area consists of two main zones with different geologic and geophysical (magnetic) characteristics. The first zone (on the west and south) presents sialic continental crust with Gondwana-type Paleozoic-Middle Triassic epi-platform sediments that is covered by Eurasian-type Upper Triassic to Lower Jurassic coal-bearing silici-clastic series of Nayband Formation. The Nayband Formation is overlaid by Cretaceous conglomerate -sandstone beds that are followed by limestone and marls upward.  The conglomerate and sandstone beds present angular unconformity with Nayband and older formations. The second zone on the east and north belongs to Molla-Ahmad-Karkas arc-type volcano-plutonic belt, which is composed of intermediate to acidic Eocene volcanic series that have been intruded by Late Eocene to Miocene granitodes.Material and methods   The Milajerd Pb-Zn±Au polymetallic prospecting zone in Naein-Qom Magmatic Zone is one of the favorable targets defined by multidisciplinary metallogenic modellings for gold and base metal resources. Ground controlling of the aforesaid target area has been carried out by coarse 1000*1000 m2 grid litho-geochemical surveying. A total of 176 rock-chips samples each weighting 1500gr were collected. Each of them was  assayed by ICP AES method  in Kanpazhuh Laboratory for  Au,As,Ag,Ba,Pb,Zn, Cu,Mo, Ni,Co,V,Ti,P,Bi,Cr,Fe,In,La,K,Na,Mg,Mn,S,Sb,Sc,Sr,Th,U,W,Zr.Results and Discussion The main approach for evaluating the favorability and mineral resources, was data processing and information analysis based on defining “Polarized Geochemical Systems (PGS) and related depleted, background and enriched zones. These zones are spatially forming unified systems referred to as” PGS” and present localities of ore deposit formation. According to the defined PGS, there are four systems with three expected types of ore mineralization; 1) porphyry Cu-Mo-(Au), 2) contact- halo Polymetal, and 3) epithermal gold ore formation. There is good correlation between lost copper in depleted zones and its concentrated amount in enrichments zones.ConclusionIt is estimated that the depleted value would be almost equal to 1,969,800 t that is probably accumulated in enrichment zones. The tonnage of enriched copper is estimated to be 2,063,500 t (probably originated from Eocene-Miocene volcano-plutonic rocks and the Crust), almost equal to depleted value. These values could be considered as the key criteria to assess the favorability of the prospecting area for aforesaid-types’ ore mineralization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polarized Geochemical System
  • Copper mineralization
  • lithogeochemistry
  • Milajerd
  • Nain