اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جواد اطاعت

علوم سیاسی گروه علوم و اندیشه سیاسی،دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217356324
j_etaatsbu.ac.ir

سردبیر

محمدحسین آدابی

زمین شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603184419
m-adabisbu.ac.ir
0000-0002-6679-3678

h-index: 21  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دیوید وود

زمین شناسی نفت 1-مشاور اصلی در شرکت DWA Energy Limited
2-سردبیر، همکتر سردبیر و عضو هیئت تحریریه چهار نشریه بین المللی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55468916000
dwdwasolutions.com
0000-0003-3202-4069

h-index: 50  

محمدرضا کمالی

زمین شناسی دانشگاه ادیس کوان استرالیا

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56078234500
m.kamaliecu.edu.au
0000-0003-1564-686X

h-index: 14  

رضا رضایی

زمین شناسی دانشگاه کرتین استرالیا

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=39062014600
r.rezaeecurtin.edu.au
0000-0001-9342-8214

h-index: 49  

امید حائری اردکانی

ژئوشیمی دانشیار، گروه علوم زمین، دانشگاه کلگری

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203927990
omid.haeriardakaniucalgary.ca
0000-0001-8740-4654

h-index: 25  

اعضای هیات تحریریه

علی کدخدایی

زمین شناسی نفت استاد تمام زمین شناسی نفت و عضو هیئت تحریریه دو نشریه بین المللی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56495234600
kadkhodaie_alitabrizu.ac.ir
0000-0003-4789-8631

h-index: 28  

1- Editor: Journal of Petroleum Research Elsevier, China
2- Associate Editor: Journal of Geoenergy Science and Engineering

سید کاظم علوی پناه

خاک شناسی دانشگاه تهران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505452828
salavipaut.ac.ir
0000-0002-3554-111X

h-index: 28  

محمد حسین آدابی

زمین شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهزان، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603184419
m-adabisbu.ac.ir
0000-0002-6679-3678

h-index: 20  

عزت الله رئیسی اردکانی

هیدروژئولوژی گروه علوم زمین،دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602569891
e_raeisiyahoo.com
0000-0003-2181-2633

h-index: 23  

علیرضا زراسوندی

زمین شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران،اهواز، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24436515600
zarvasvandi_ascu.ac.ir
0000-0001-9821-6747

h-index: 20  

احمدرضا ربانی

زمین شناسی گروه زمین‌شناسی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23095745100
rabbaniaut.ac.ir
0000-0002-5447-3909

h-index: 19  

علی یساقی

زمین شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16553759800
yassaghimodares.ac.ir
0000-0002-0984-7721

h-index: 21  

عباس صادقی

زمین شناسی و رسوب گروه زمین شناسی و رسوب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25926588300
a-sadeghisbu.ac.ir
0000-0002-5515-0781

h-index: 15  

فریبرز مسعودی

زمین شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26424684600
f_masoudisbu.ac.ir
0000-0003-0383-5823

h-index: 11  

قاسم عزیزی

جغرافیای طبیعی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23033318900
ghaziziut.ac.ir
0000-0002-9797-4834

h-index: 10  

جمیله توکلی نیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188715159
j_tavakoliniasbu.ac.ir
0000-0003-1107-0373

h-index: 6  

حسن لشکری

جغرافیای طبیعی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36676502600
h-lashkarisbu.ac.ir
0000-0002-6007-7275

h-index: 7  

مهدی پورطاهری

جغرافیای انسانی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55619416200
mahditmodares.ac.ir
0000-0002-6388-8823

h-index: 4  

مدیر داخلی

محمد مهدی حسین زاده

ژئومورفولوژی گروه جغرافیا،دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید بهشتی-تهران-ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55509010900
m_hoseinzadehsbu.ac.ir
0000-0002-4961-0657

کارشناس نشریه

مریم رشیدی

ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m_rashidisbu.ac.ir
09010199649
0009-0005-8337-2620

اعضای هیات تحریریه

محمد مهدی حسین زاده

ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

m_hoseinzadehsbu.ac.ir
0000-0002-4961-0657