نویسنده = زهره فنی
ارزیابی برنامه‌های ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محیط زیستی با تأکید بر تکنولوژی سبز (مورد پژوهی: کلانشهر تهران)

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 89-109

10.52547/esrj.11.2.89

علی اصغر لشگری؛ جمیله توکلی نیا؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ زهره فنی؛ پگاه مریدسادات


تحلیل کاربری اراضی بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر مراغه)

دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 85-103

ژیلا سجادی؛ زهره فنی؛ ابراهیم سامی