نویسنده = احمد نوحه گر
تحلیل فضایی عرصه‌های مناسب جهت تغذیه مصنوعی بر پایه مدل FUZZY-AHP (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی میناب)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 18-34

10.52547/esrj.10.4.18

محمد قاسمی؛ حوریه زحمتکش مارمی؛ نسیم قشقایی زاده؛ محمدرضا ایدون


ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه میناب)

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 28-43

احمد نوحه گر؛ مریم حیدرزاده؛ محمررضا ایدون؛ مهدی پناهی