کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
مکان‌یابی محل‌های مناسب تغذیه مصنوعی آبخوان دشت شریف آباد قم با تأکید بر ویژگی‌های هیدروژئومرفولوژیکی منطقه

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 100-116

10.48308/esrj.2022.100768

امیر رضا صادقی؛ سید موسی حسینی؛ مجتبی یمانی؛ منصور جعفر-بیگلو


پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت مرکبات در استان خوزستان با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 32-54

رضا برنا؛ مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان؛ افسانه علیزاده