شار رطوبت سنگین ترین بارندگی زمستانی در ایران مرکزی

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ قربان صابر

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 60-70

چکیده
  یکی از مواهب الهی برای مناطق مرکزی ایران - در این تحقیق شامل استان‌های سمنان، اصفهان، یزد و کرمان - بارش‌های جوی فراگیر است. نتایج این پژوهش، طی دو مرحله تحلیل آماری و تحلیل همدید بدست آمد. در مرحله نخست، با استفاده از معیارهای جمع مقادیر روزانه بارش، دوام موج بارش و گستره آن در شهرهای برگزیده، موج بارش شاخص طی مرطوب‌ترین زمستان بین ...  بیشتر