کلیدواژه‌ها = چین جدایشی
تحلیل جنبشی و هندسی تاقدیس دالان در زاگرس میانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 40-57

10.52547/esrj.12.3.40

سعید زارعی؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ سعیده کشاورز


تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس زیلویی در بخش شمالی فروبار دزفول، جنوب باختر ایران

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 59-81

بهزاد دریکوند؛ سید احمد علوی؛ حسین حاجی علی بیگی؛ ایرج عبداللهی‌فرد