کلیدواژه‌ها = گلباد
تعیین حساسیت رسوبات دریاچه‌ای به فرسایش بادی و نقش آن در ایجاد گردوغبار (مطالعه موردی: دریاچه خشک‌شده پریشان، استان فارس)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 114-130

10.52547/esrj.12.1.114

عفت کرمی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ طیبه مصباح زاده؛ سلمان زارع؛ ملیحه بهرنگ منش


بررسی تطبیقی جهات باد و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای ریگ جن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-17

یلدا فتاحی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حمیدرضا عباسی؛ حسن احمدی