چینه‌نگاری زیستی و سکانسی نهشته‌های ائوسن میانی- بالایی در زون سنندج- سیرجان همراه با مطالعات ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن

بنفشه الماسی نیا

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 138-159

https://doi.org/10.52547/esrj.10.4.138

چکیده
  نهشته­های ائوسن در مناطق سه و زفره واقع در زون سنندج– سیرجان شامل رسوباتی از کنگلومرا، ماسه سنگ و آهک­های نازک لایه و گاهاً با لایه­هایی از مارن خاکستری تا زیتونی می­باشند که به ترتیب دارای ضخامتی معادل 171 و 40 متر می­باشند. نهشته­های ائوسن در منطقه سه و زفره بر روی رسوبات کرتاسه و در زیر رسوبات قم به سن اولیگوسن-میوسن می­باشند. ...  بیشتر