مدیریت شهری با رویکرد مدیریت سبز مورد پژوهش محله تجریش

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با پیدایش تحولات اجتماعی در کشورها، پیچیدگی عملکرد در ساختارهای مختلف مدیریت، شهرها دچار تغییرات اساسی می شوند. با وجود رشد جمعیت، نیاز به برنامه ریزی در اداره و مدیریت شهر ضروری می گردد. به موجب افزایش جمعیت با وجود فرهنگ ها ، تنوع نگرش افراد در اجتماع و شرایط حاکم بر سیاست های حکومتی در فضای شهری، نیاز به فراهم نمودن شرایط زیستی و کیفیت مطلوب مورد نظر برای افراد اجتماع پیچیده تر می گردد.این پژوهش تلاش داردکه وضعیت مدیریت شهر را بررسی کند  و  بتواند  تغییر ساختار و رویکرد مدیریت شهری در محله تجریش ایجاد نماید.  مدیریت سبز می تواند راهگشایی برای ارتقاء کیفیت بهتر در محله باشد. روش تحقیق  در این مقاله به صورت تحلیلی  بوده و جامعه آماری ساکنان محله تجریش می باشند. یافته ها نشان میدهد که شاخص های اقتصاد سبز، زیرساخت سبز و اجتماع سبز مهمترین شاخصهای موثر در مدیریت شهری در محله تجریش می باشند. همچنین در بررسی شاخصهای تکنولوژی سبز، عدالت سبز و انرژی سبز  از شرایط مطلوب برخوردار نبوده و نیازمند اصلاح و برنامه ریزی عملکرد مدیریت شهری است. در این مقاله سعی شده است تا یک بررسی کلی از مفهوم مدیریت سبز در سطح مقدماتی ارائه شود. همچنین در جهت توسعه پایدار انواع مختلف شاخص های مدیریت سبز در زمینه های نوظهور برای ساکنین و ذینفعان با سبز نمودن سیاستگذاری و اجرا در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و نهادی و کالبدی – محیطی با برنامه ریزی مداوم  سیاست های دولت ، نظارت نهادها و مشارکت عمومی ، محله تجریش را سبز و مطلوب برای ساکنین و شهروندان نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Management with Green Management Approach Case Study Tajrish Neighborhood

نویسندگان [English]

  • Neda Bagheri 1
  • Mohammad Taghi Razavian 2
  • Jamileh Tavakolinia 2
1 Shahid Beheshti university
2 shahid beheshti university
چکیده [English]

With the rise of social change in countries, the complexity of functioning in different management structures, cities are undergoing major changes. With the growth of population, there is a need for planning in city administration. As populations grow, cultures, diversity of attitudes in the community, and the conditions governing urban policies in the urban environment, the need to provide the living conditions and quality of life desired by the community becomes more complex. Manage the city and be able to assess the quality and desirability of a method that requires restructuring and urban management approach in Tajrish neighborhood. Green management can be a way to improve quality in the neighborhood. The research method in this article is analytical and the statistical population is residents of Tajrish neighborhood. The findings show that indicators of green economy, green infrastructure and green community are the most important indicators of effective urban management in Tajrish. In addition, the green technology, green justice and green energy indicators are not favorable and require urban management performance modification and planning. This paper attempts to provide a general overview of the concept of green management at the introductory level. Also for sustainable development of various types of green management indicators in emerging fields for residents and stakeholders by greening policy and implementation in social, economic, managerial and institutional and physical-environmental dimensions through continuous government policy planning, institutional monitoring and partnerships. The public has made the Tajrish neighborhood green and desirable for residents and citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • Green Management
  • Tajrish Neighborhood