دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، مرداد 1401، صفحه 1-188 (مقالات پژوهشی) 
زیست چینه‌نگاری نهشته‌های پالئوسن - ائوسن بر مبنای روزن داران در جنوب بیرجند

صفحه 89-107

10.52547/esrj.13.2.89

مریم معتمدالشریعتی؛ سید ناصر رئیس السادات؛ دکتر محمد وحیدی نیا؛ معصومه موسی خوانی


رخساره‌های نهشته‌های میوسن در جنوب هرسین، زاگرس مرتفع

صفحه 143-161

10.52547/esrj.13.2.143

اصغر روز پیکر؛ دکتر مغفوری مقدم؛ مهدی یزدی؛ بیژن یوسفی