بررسی رخساره های رسوبی و پارامترهای ژئوشیمیایی سازند آسماری (الیگوسن - میوسن) در میدان نفتی شادگان، فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران

2 گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.52547/esrj.2022.224072.1075

چکیده

در این پژوهش، محیط رسوبی و مطالعات ژئوشیمیایی توالی رسوبی سازند آسماری با ضخامت 9/363 متر در چاه شماره 11 از میدان نفتی شادگان در فروافتادگی دزفول بررسی شد. سازند آسماری در میدان نفتی شادگان عمدتا از سنگ آهک و دولوستون‌های متخلخل در تناوب با ماسه سنگ‌ها و شیل‌ها تشکیل شده است. در چاه شماره 11، سازند آسماری با سن الیگوسن (شاتین) و میوسن زیرین (آکی‌تانین - بوردیگالین) با ناپیوستگی هم شیب بین رسوبات مارلی و شیلی سازند پابده در زیر و سازند گچساران در بالا نهشته شده است. در این توالی 26 ریزرخساره کربناته - تبخیری شناسایی گردید که در چهار محیط اصلی رمپ داخلی، میانی، بیرونی و حوضه نهشته شده‌اند. محیط رسوبی سازند آسماری یک رمپ هموکلینال معرفی شده است. مطالعات ژئوشیمیایی و پتروگرافی کربنات-های آسماری بیانگر ترکیب کانی شناسی اولیه آراگونیتی برای این نهشته‌ها است. دامنه تغییرات ایزوتوپ اکسیژن در سنگ آهک‌های سازند آسماری بین PDB‰85/0- تا PDB‰96/8- (میانگین‰PDB 99/2-) و مقادیر ایزوتوپ کربن بین‰PDB 86/5- تا‰PDB 56/1 (میانگین‰PDB 74/0-) است. نتایج این مطالعه نشان می-دهد که ترکیب ایزوتوپی سنگ آهک‌های سازند آسماری نسبتا اولیه بوده و عمدتا در تعادل ایزتوپی با آب دریای پالئوژن - نئوژن بوده است. اگرچه برخی از نمونه‌ها توسط فرآیندهای دیاژنتیکی در طول تدفین در سیستم دیاژنتیکی نیمه‌بسته تا بسته تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. مقادیر نسبتاً بالای Sr/Mn نیز حاکی از سیستم دیاژنتیکی بسته تا نیمه‌بسته با نسبت پایین تبادل آب به سنگ برای کربنات‌های آسماری است. سنگین‌ترین میزان ایزوتوپ اکسیژن (‰85/0-) حداقل دمای رسوبگذاری معادل 23 درجه سانتی‌گراد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of sedimentary facies and geochemical parameters of the Asmari Formation (Oligocene-Miocene) in the Shadegan Oil Field, Dezful Embayment, SW Iran

نویسندگان [English]

  • Armin Omidpour 1
  • Roghayeh Fallah-Bagtash 2
1 National Iranian South Oil Company, Ahvaz, Iran
2 Department of Petroleum and Sedimentary Basins, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, geochemical studies of the sedimentary succession of the Asmari Formation with 363.9 meters thickness in a subsurface section of the Shadegan Oil Field in the Dezful Embayment were investigated. The Asmari Formation in the Shadegan Oil Field consists mainly of imestones and porous dolostones associated with sandstones, and shales. In the SG-11 well, The Asmari Formation with Oligocene (Chattian) and lower Miocene (Aquitanian-Burdigalian) in age conformably overlies the marly and shaly Pabdeh Formation and is, in turn, conformably overlain by the Gachsaran Formation. Twenty six carbonate-evaporate microfacies were identified that are deposited in four main settings comprises of inner ramp, mid ramp, outer ramp and basin. Depositional environment of the Asmari Formation proposed as a homoclinal ramp. Geochemical and petrographic studies of Asmari carbonates suggests that aragonite was original carbonate mineral of the formation. The δ18O values of the Asmari limestones range from –8.96 to -0.85‰PDB (mean –2.99‰PDB), and the δ13C values range from -5.86 to +1.56‰PDB (mean -0.74‰PDB). The results of this study indicate that the stable-isotope composition of the Asmari limestones is fairly original and that this composition was in quite good isotopic equilibrium with the Palaeogene-Neogene seawater. Some samples were affected, however, by later diagenetic processes during burial depth in a closed to semi-closed diagenetic system. Relatively high ratio of Sr/Mn also indicates a low water/rock interaction in a closed to semi-closed diagenetic system for the carbonates of the Asmari Formation. The δ18O-enriched samples (-0.85‰) gives a minimum syn-sedimentary temperature of only 23 °C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadegan Oil Field
  • Oxygen and carbon isotopes
  • Oligocene-Miocene
  • Asmari Formation
  • Diagenetic system