دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، اردیبهشت 1401، صفحه 1-172 (پژوهشی)