تحلیل تأثیر ظرفیت‌های کارآفرینی بر توسعه متوازن نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان دامغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل ارتباط بین ظرفیت‌های کارآفرینی و توسعه متوازن روستایی انجام شده است. این پژوهش براساس هدف کاربردی و روش بررسی، توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده‌ها نیز از روش‌های اسنادی و میدانی استفاده شده است. ابتدا براساس مدل FANP همه روستاهای شهرستان از نظر سطح توسعه یافتگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس از بین سطوح مختلف توسعه، تعداد 32 روستا به عنوان روستای نمونه برای سنجش سطح کارآفرینی با استفاده از آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن مورد بررسی قرار گرفته شدند و با تکنیک تحلیل خوشه‌ای، روستاهای نمونه به سطوح مختلف کارآفرینی تقسیم شدند. برای تحلیل رابطه کارآفرینی با توسعه متوازن روستایی از تکنیک‌های آماری آزمون رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه، تحلیل رگرسیونی، ضریب تعیین و تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شده است. طبق نتایج رابطه معناداری بین ظرفیت کارآفرینی و سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه وجود داشته است به‌طوری ‌که توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی در روستاهای منطقه تا حد زیادی می‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های فضایی و توسعه متوازن روستایی بشود. هم‌چنین، وضعیت کارآفرینی براساس مقایسه تطبیقی میزان توسعه یافتگی روستاها (توسعه نیافته، در حال توسعه، نسبتاً توسعه یافته و توسعه یافته) در برخی ابعاد از تفاوت معناداری برخوردار بوده است. این تفاوت در جنبه‌های فردی، اقتصادی، فیزیکی و زیست‌محیطی مشاهده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of entrepreneurial capacities on balanced development of rural areas (case study: Rurales of Damghan County)

نویسندگان [English]

  • maryam shamanian 1
  • Abdolreza Rahmanifazli 1
  • Farhad Azizpour 2
1 Human Geography, Earth Sciences Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

IntroductionNowadays, entrepreneurship is a key tool for rural growth and development in many countries. Therefore, many countries in the world, especially third world countries, have a special view on rural entrepreneurship. An analysis of the studies reveals the need to pay attention to entrepreneurship in achieving development, including balanced rural development. Inequality of development in rural areas on the edge of the desert has occurred, including Damghan city. It’s natural, socio-economic and physical environment systems, has faced many challenges in these settlements, which in general has led to a lack of balanced development in rural settlements of Damghan city. In line with this issue, rural entrepreneurship as a basic and parallel approach to the goals of rural development can be a great help in this regard.Research method
The purpose of this study was to identify and analyze the relationship between entrepreneurial capacity and balanced rural development. The present study was descriptive-analytical based on the applied purpose and research method. Also, documentary and field methods were used to collect data. First of all, FANP model was used to determine the levels of development of rural areas of Damghan city based on balanced development indicators. In the second stage, a T-sample test was used for testing the entrepreneurial capacities in the studied villages. Then, with the aim of spatial analysis of the sample villages, based on the level of entrepreneurship of the cluster analysis test, the studied villages were divided into several suitable clusters. Hierarchical clustering was used for clustering. In the last step, with the help of analysis of variance, the level of entrepreneurship among the villages was compared with different levels of development.
A simple regression test was used to investigate the effect of independent entrepreneurship variable on development rate. Finally, a one-way variance analysis test was used to test the mean difference between the variables in the villages (based on the level of development). In the first step to measure the level of development in the villages of the district, considering the nature of the research and the necessity of recognizing and examining the whole rural area, all the villages of the city were examined. Then, in the second step, a sampling process was performed to measure the entrepreneurial capacities in the studied rural area. To select a sample of the statistical population, the villages were classified according to three criteria: level of development, population and natural location. After classification, sample villages were selected using estimation method. In proportion to the number of villages from each class, the sample villages were randomly selected and finally 32 villages were selected as the sample villages.
Discussions and findings
The research findings showed that there were fundamental spatial differences between the villages of Damghan city. Meanwhile, some villages had a higher level of development and some had a lower level of development. As a result, this situation had led to the formation of an unbalanced spatial pattern in rural areas. On the other hand, the research findings showed that the villages studied were also different in terms of the overall level of entrepreneurship. From this perspective, the villages were divided into three categories. The first cluster or villages with medium to high entrepreneurship, the second cluster included villages with medium to low entrepreneurship and the third cluster included villages with low entrepreneurship. Therefore, after matching the level of rural development and entrepreneurial capacities, our findings showed that there was a significant relationship between entrepreneurial capacity and the level of development of the studied villages. Therefore 31% of the development variance of the sample villages was explained by the entrepreneurial capacity. Data analysis showed that the entrepreneurial situation had a significant difference in some dimensions based on the comparative comparison of the rate of rural development (underdeveloped, developing, relatively developed and developed).
Conclusion
Finally, the present article, based on the analysis of data, information and findings based on them reached the following results: it could be acknowledged that with the increase of entrepreneurial capacities in the villages of Damghan city, the level of development will also increase. In other words, it could be concluded that the development of entrepreneurial capacities in the villages of the region could greatly reduce spatial inequalities and balance rural development. This was in line with the new common definitions of rural development that consider entrepreneurship and development as an approach. These aspects are considered innovative in terms of theories of sustainable and balanced rural development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced development
  • Damghan county
  • Entrepreneurship
  • Rural areas
-رکن‌الدین افتخاری، ع. و سجاسی قیداری، ح.، 1392. توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی، تهران، انتشارات سمت، 286 ص.
-پترین، ت.، 1381. کارآفرینی به منزله یک نیروی اقتصادی در توسعه روستایی، ترجمه حمیدرضا زرنگار، جهاد، شماره 253.
-رضوانی، م. و نجارزاده، م.، 1387. بررسی و تحلیل زمینه‌های کارآفرینی روستاییان در فرآیند توسعه‌ نواحی روستایی (مطالعه‌ی موردی: دهستان بر آن جنوبی شهرستان اصفهان)، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال 1، شماره 2، تهران، ص 161-182.
-زبردست، ا.، 1393. کاربرد مدل FANP در شهرسازی، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 19، شماره 2، ص 23-38.
-شریف زاده، م.ش.، عبدالله زاده، غ.، اکبری، م. و مبینی دهکردی، ع.، 1395. کارآفرینی و پایداری (به سوی کارآفرینی پایدار)، تهران، سازمان جهاد دانشگاهی تهران، 326 ص.
-فراهانی، ح.، رسولی نیا، ز. و صدقی، س.، 1393. عوامل اثرگذار بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی (مورد مطالعه: دهستان جابرانصار در شهرستان آبدانان)، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 3، شماره 9.
-فرجی سبکبار، ح.، بدری، ع.، مطیعی لنگرودی، ح. و شرفی، ح.، 1390. اولویت­بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی مطالعه‌ی موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 75، تهران، ص 53-68.
 
 
 
-Ahmad, A.R., Yusoff, W.F.W., Noor, H.M. and Ramin, A.K., 2012. Preliminary study of rural entrepreneurship development program in Malaysia. Journal of global entrepreneurship, v. 2(1), p. 1-8.
-Asian Productivity Organization, 2007. Entrepreneurship Development for Competitive Small and Medium Enterprises, Published by the Asian Productivity Organization, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan.
-Bashir, S., 2011. A Spatial Analysis of the Role of Entrepreneurship in the Economic Development in the Northeast Region of the United States (Doctoral dissertation, West Virginia University Libraries).
-Baumgartner, D., Tobias, S. and Seidi, I., 2013. Quantifying entreneurship and its impact on local economic performance: A Spatial assessment in rural Switzerland, Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, v. 25(3-4), p. 222- 250.
-Brandon, P.S. and Lombardi, P., 2005. Evaluating sustainable development in the built environment. Oxford: Blackwell, 386 p.
-Carlos Freire-Gibb, L. and Nielsen, K., 2014. Entrepreneurship Within Urban and Rural Areas: Creative People and Social Networks, Regional Studies, v. 48-1, p. 139-153.
-Hall, J.K., Daneke, G.A. and Lenox, M.J., 2010. Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of Business Venturing, v. 25(5), p. 439-448.
-Heinonen, J. and Pikkijoki, S.A., 2006. an entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission impossible? management development, p. 80-94.
-Horlings, L.G. and Kanemasu, Y., 2015. Sustainable development and policies in rural regions; insights from the Shetland Islands. Land Use Policy, v. 49, p. 310-321.
-Isenberg, D., 2011. The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship, The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Based on an Invited Presentation at the Institute of International and European Affairs, May 12, 2011, Dublin Ireland.
-Maia, L., 2002. Enhancing Entrepreneurship in Rural Tourism for Sustainable Regional Development: The Case of Söderslätt Region Sweden, The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), International miljö Institute.
-Markley, D.M., 2005. Local Strategies for responding to rural restructuring: The role of entrepreneurship, Globalization and Restructuring in rural America Conference ERS-USDA, Washington, D.C., 189 p.
-Mayer, H. and Meili, R., 2016. New Highlander Entrepreneurs in the Swiss Alps. Mountain Research and Development, v. 36(3), p. 267-275.
-Palmisano, G.O., Govindan, K., Boggia, A., Loisi, R.V., De Boni, A. and Roma, R., 2016. Local action groups and rural sustainable development. A spatial multiple criteria approach for efficient territorial planning. Land use policy, v. 59, p. 12-26.
-Reagan, B., 2002. Are high-growth entrepreneurs building the rural economy? Federal Reserve Bank of Kansas City, Kansas City, Mo: Center for the study of Rural America
-Saxena, S., 2012. Problems Faced by Rural Entrepreneurs and Remedies to Solve It; IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM); v. 3(1), p. 23-29.
-Schumpeter, J., 1934. The Theory of Economic Development, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 364 p.