بررسی شیمی فلدسپار پتاسیم و میکاها در پگماتیت ابراهیم عطار، واقع در جنوب‌غرب قروه، استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه یزد

2 گروه معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

3 دانشکده: علوم - مقطع:دکتری - رشته: زمین شناسی پترولوژی

10.52547/esrj.2021.220363.1003

چکیده

پگماتیت ابراهیم عطار که در ارتباط با توده‌ی نفوذی مشیرآباد تشکیل شده است با تمرکزهایی از بریل همراه است. در این مقاله، کانی‌های فلدسپار پتاسیم، موسکوویت و بیوتیت در زون‌های حاشیه‌ای این پگماتیت توسط ریزکاو الکترونی آنالیز شده و ترکیب شیمیایی آن‌ها، شامل اکسیدهای اصلی و برخی عناصر کمیاب از قبیل Ta, Cs, Rb, Sr, Ba, F و Cl، با هدف بررسی فرآیندهای موثر بر تمرکز کانی‌ها و تعیین میزان تفریق ماگمای مادر مورد بررسی قرار گرفته است. محتوی پایین Rb و Cs و نسبت K/Rb بالا گواه این است که درجه‌ی تفریق ماگمای مادر در بخش حاشیه بسیار پایین بوده است. همچنین، طبق نمودار K/Rb در برابر Rb، تبلور بیوتیت در مراحل پایانی تشکیل موسکوویت اتفاق افتاده است که می‌تواند دال بر واکنش ماگما با مواد مافیک واقع در مسیر باشد. در کانی‌های مورد مطالعه از فلدسپار پتاسیم تا بیوتیت، مقدار سیلیس و اکسیدهای پتاسیم و سدیم سیر کاهشی و مقدار اکسیدهای آهن، منیزیم، کلسیم، منگنز و تیتان سیر افزایشی داشته است. عدم حضور کانی‌های آلومینیوم‌دار متداول مانند تورمالین و یا گارنت در زون حاشیه پگماتیت ابراهیم عطار، گواه این است که محتوای آلومینیوم در ماگمای مولد بالا نبوده است. تانتالیم تنها در ساختار فلدسپار پتاسیم و میکاها جای گرفته و کانی-های متداول میزبان آن تشکیل نشده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Chemistry of K-feldspar and micas from Ebrahim Attar pegmatite, in Southwest of Qorveh, Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohamadizadeh 1
  • Seyed Hossein Mojtahedzadeh 2
  • Farimah Ayati 3
1 doctor of mining exploration at Yazd University
2 Mining group, Mining and Metallurgical Engineering Department, Yazd University, Yazd, Iran,
3 Associate professor of department of Geology, Payame Noor University, I.R. of Iran
چکیده [English]

Ebrahim Attar pegmatite which has been formed in result of Moshirabad intrusive body host beryl mineralization. In this paper, K-feldsapr, muscovite, and biotite minerals that formed in wall zones of this pegmatite have been analyzed using EMPA and their chemical composition, including major oxides and some rare elements such as Rb, Sr, Ba, Ta, Cs, F, and Cl, has been investigated in order to considering the affecting processes on minerals concentration and determining the fractionation degree of the parental magma. Low content of Rb and Cs and high K/Rb ratio show that the fractionation degree of parental magma had been low in wall zone. Also, based on K/Rb versus Rb diagram, biotite crystallization has been occurred in late steps of muscovite formation. So, it can imply the magma reaction with mafic materials. In studied minerals from K-feldspar to biotite, SiO2, K2O and Na2O have shown decreasing and FeO, MgO, CaO, MnO and TiO2 shown increasing trend. Decreasing of Al2O3 content has been hindered tourmaline and garnet formation. The lack of common Al-bearing minerals such as tourmaline and/or garnet in wall zone of Ebrahim Attar pegmatite show that Al content had not been high in the parental magma. Ta has displaced only in K-feldspar and micas and its common minerals has not formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ebrahim Attar pegmatite
  • LCT pegmatite
  • Mineral chemistry (K-feldspar
  • Muscovite and Biotite)
  • Beryl mineralization