زیست چینه نگاری نهشته های پالئوسن -ائوسن بر مبنای روزن داران در جنوب بیرجند

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

برش علی حاجی واقع در جنوب بیرجند با یک توالی کنگلومرایی که به صورت ناپیوستگی آذرین پی بر روی پریدوتیت های کرتاسه قرارگرفته آغاز می شود. سپس سنگ آهک های فسیل دار با توالی از لایه های مارنی و شیلی قرار می گیرد. مطالعه و بررسی نمونه های سخت و نرم، منجر به شناسایی 26 جنس و 40 گونه از مجموع روزن داران کف زی و پلانکتون گردید که 21 جنس و 30 گونه کف زی و 5 جنس و 10 گونه روزن داران پلانکتونیک می باشد. با توجه به روزن داران شناسایی شده 5 بایوزون معرفی و سن پالئوسن پسین- ائوسن پسین برای این توالی پیشنهاد شد. بررسی سنگ شناسی و محتویات فسیلی نشان دهنده رسوبگذاری این مجموعه در یک محیط با عمق متوسط منطقه نریتیک و قبل از شیب قاره است که ناشی از بالا آمدن و جایگیری مجموعه های افیولیتی جنوب بیرجند قبل از پالئوسن پسین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Paleocene- Eocene deposits based on foraminifera in south of Birjand

نویسندگان [English]

  • Maryam Motamedalshariati 1
  • Seyed Naser Raisossadat 1
  • Mohammad Vahidinia 2
  • Masumeh Musakhani 1
1 University of Birjand
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The Ali Haji section in the south of Birjand consists of conglomerate which is overlaid nonconformity on the Cretaceous pridotite then change to fossiliferous limestone, shale and marlstone. Considering thin sections and washed samples led to identification of 26 genera and 40 species totally, including 21 genera, 30 species of the benthic and 5 genera, 10 species of planktonic foraminifera. Based on recorded foraminifera five biozones have been introduced. By considering the biozones, a Late Paleocene- Late Eocene age has been suggested. The lithology and the fauna contents confirm the sequence are deposited in shallow to moderate depth which related to uplifting and translocation of ophiolitic complex of south Birjand before Early Paleocene time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biostratigraphy
  • Birjand
  • Foraminifera
  • Paleocene
  • Eocene