رخساره های نهشته های میوسن در جنوب هرسین، زاگرس رورانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه اصفهان

10.52547/esrj.2022.214311.0

چکیده

محتویات روزنداران و رخساره های توالی میوسن در سه برش در مموله، سیل چشمه و زرده سوار در جنوب هرسین در پهنه زاگرس مرتفع انتخاب و مورد نمونه برداری و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از داده های تاکسونومیک، محدوده چینه نگاری و حضور روزنداران کف‌زی و شناور منجر به شناسایی 4 پهنه زیستی گردید. این پهنه ها عبارتند از:

Indeterminate ZoneI، SBZ25(که شامل دو زیر پهنه Miogypsina globulina و Miogypsina intermedia می باشد)، Indeterminate Zone IIو Orbulina suturalis Interval Zone.

با استفاده از پهنه بندی های زیست- زمانی زیرسیستم نئوژن در قلمرو تتیس، سن نسبی این نهشته ها بوردیگالین- لانگین پیشنهاد می گردد.

بررس پترو گرافی، رخساره‌ها، مشاهدات صحرایی و مطالعه پخش و انتشار روزنداران منجر به شناسایی 7 رخساره در 4 کمربند رخسارهای مربوط به محیط لاگون، مجموعه رخسارهای حاشیه، مجموعه رخسارهای دامنه شیب بالایی و مجموعه رخسارهای دامنه شیب پایینی شناسایی گردید. وجود ریف های مرجانی سدی، تغییر ناگهانی رخساره ها و نبود پهنه های وسیع جزر و مدی نشان می دهد که این نهشته ها در یک پلاتفرم کربناته لبه‌دار از نوع شلف نهشته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Facies of Miocene deposits in south of Harsin, High Zagros

نویسندگان [English]

  • Asghar Roozpeykar 1
  • Iraj Maghfouri Moghaddam 1
  • Mehdi Yazdi 2
  • Bizan Yousefi 1
1 Lorestan University
2 Isfahan University
چکیده [English]

The facies and foraminiferal contents of Miocene successions were examined in three sections: Mamoleh, Sayl Cheshmeh and Zardeh Savar in the southern Harsin, High Zagros Zone. Four biostratigraphical zones were defined in these deposits as a result of summarizing available data on the taxonomy, stratigraphical range and occurrence of benthic and planktic foraminifera. The zones are: Indeterminate ZoneI; SBZ25 (containing 2 subzones: Miogypsina globulina and Miogypsina intermedia ; Indeterminate Zone II; Orbulina suturalis Interval Zone. Using biozonations of the Neogene subsystem in the Tethys realm, the relative ages of these deposits are Bordigalin-Langhian. Based on the field observations, petrographic studies and textural characteristics as well as the abundance and distribution of foraminiferal fauna and other components, 7 carbonate microfacies have been identified. These carbonate microfacies were deposited in4 facies belts including lagoon, margin facies, upper slope facies and lower slope facies. The existence of coral barrier reefs and the sudden facies changes and also the absence of vast areas of intertidal flat represent that this sequence deposited on a rimmed carbonate platform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Zagros
  • Burdighalian
  • Langhian
  • Facies
  • larger benthic foraminifera