ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی توده‌های نفوذی کلاسور (غرب کلیبر- شمال‌غرب ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مجموعه نفوذی کلاسور به سن الیگوسن، در جنوب غرب شهرستان کلیبر، شمال­غرب ایران و در پهنه ساختاری البرزغربی- آذربایجان قرار دارد. قدیمی­ترین رخنمون در منطقه متعلق به دوره کرتاسه می­باشد که شامل گدازه­های جریانی آندزیتی می­باشد. توده­های پلوتونیک نیمه­ عمیق الیگوسن درون واحدهای آتشفشانی کرتاسه نفوذ کرده­اند و ترکیب سنگ­شناسی آنها از گابرو-دیوریت، دیوریت، کوارتز دیوریت، کوارتز مونزودیوریت، کوارتز مونزونیت، مونزونیت و گرانیت در تغییر است. این توده­ها توسط دایک­های متعددی با ترکیب دیوریتی، میکرودیوریتی، لامپروفیری و دایک­های آپلیتی قطع شده­اند. سری ماگمائی گرانیتوئیدهای منطقه از نوع کالک­آلکالن بوده و از نظر شاخص اشباع از آلومین اکثراً در محدوده پرآلومینوس تا متاآلومینوس واقع می­شوند. این سنگ­ها از نظر ژنتیکی از نوع گرانیتوئیدهای I-type می­باشند. نمودارهای عنکبوتی مقایسه­ای و الگوی REE این گروه از سنگ­ها نشان می­دهد که سنگ­های منطقه از یک منشأ یکسان به وجود آمده­اند و با توجه به بالا بودن نسبت LREE/HREE، منشأ سنگها گارنت-لرزولیت است. مطالعات ژئوشیمی عناصر نادر بیانگر این مطلب است که نفوذی­های مورد مطالعه در محیط تکتونیکی قوس آتشفشانی پس از برخورد جایگیری کرده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry and tectonic setting of plutonic rocks in Kalasur (west Kaleybar-NW Iran)

نویسندگان [English]

  • Hamideh Javadi Tazekand
  • Mohsen Moayyed
  • Ahmad Jahangiri
  • Mohammad Reza Hossinzadeh
  • Amir Rahmani
Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Based on field studies and petrography, two intrusive masses are exposed in the area. One of them has an acidic composition (granitoid rocks) and the other has an alkaline-intermediate composition (gabbroid rocks). Plutonic masses of Oligocene have penetrated in to the Cretaceous volcanic units. Therefore, in this research, an attempt is made to study the volcanic rocks and intrusive masses of the region in terms of geochemistry, petrogenesis, the genetic relationship of volcanic and plutonic massifs, as well as the tectonic environment of the location.
Materials and methods
After field operations in the study area using aerial photographs and 1: 100000 maps of Varzeqan, samples were taken from the rocks of the area. 60 samples of low-altered rocks were collected from the area and used for petrographic studies and 13 samples were selected for chemical analysis by ICP-MS method.
The selected samples were sent to Canada and analyzed in Actlabs Laboratory. Finally, using geochemical studies and field and petrographic studies, the magmatic series was determined and the data were analyzed and interpreted.
Results and discussion
This area, in the context of the structural subdivision geological zone of Iran, has been assigned to Western Alborz-Azerbaijan zone. The oldest rock outcrops in the area belong to the Cretaceous, which includes andesitic lava flow and plutonic masses in Oligocene which have penetrated in to the Cretaceous volcanic units. The composition of pluton is gabbro-diorite, diorite, quartz diorite, quartz monzodiorite, quartz monzonite, monzonite and granite. The essential minerals of intrusion include quartz, plagioclase, K-feldspar, biotite and amphibole with granular texture. The intrusion is through several dikes with diorite, micro-diorite, lamprophyre and aplitic composition. 
Enrichment of Pb, Th and U are related to mantle metasomatism and/or contamination by continental crust. 
Negative anomalies of Ti, P and Eu can be related to the crystallization of ilmenite and apatite minerals in the primary stage of differentiation.
According to discrimination diagrams, the studied plutons were formed in the volcanic arc (VAG) and post collisional environment.
Conclusion
The Kalasurs intrusive complex, with Oligocene age, is located in SW of the Kaleybar city, NW Iran and in Western Alborz-Azerbaijan zone. The oldest rock outcrops in the area belong to Cretaceous, include andesitic lava flow and plutonic masses. Oligocene sub volcanic bodies have penetrated Cretaceous volcanic units. The plutons are gabbro-diorite, diorite, quartz diorite, quartz monzodiorite, quartz monzonite, monzonite and granite. These bodies are intruded by several dikes with diorite, micro-diorite, lamprophyre and aplitic composition. The studied samples are calc-alkaline, peraluminous to metaluminous and show I-type characteristics. The spider and REE diagrams’ fractionated patterns and high ratio of LREE/HREE, indicate that source magma could be generated from melting of garnet-lherzolite. According to discrimination diagrams, the studied plutons were formed in the volcanic arc) VAG) and post collisional environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kalasur
  • Oligocene
  • Alborz-Azerbaijan
  • I-type
  • Post-COLG arc
-جوادی تازه­کند، ح.، 1393. بررسی پترولوژیکی توده­های نفوذی حاشیه کلاسور (غرب کلیبر- شمال­غرب ایران)، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تبریز، تبریز.
-­مهرپرتو، م.، امینی­فضل، آ.، رادفر، ج. و امامی، م.ه.، 1371.­ نقشه زمین­شناسی ورزقان، مقیاس 1:100000، سازمان زمین­شناسی ایران.
-­مؤید، م.، 1380.بررسی­های پترولوژیکی نوار ولکانو – پلوتونیک ترشیار البرز غربی – آذزبایجان با نگرشی ویژه بر منطقه هشتچین، تز دکترا. گرایش پترولوژی، دانشکده غلوم دانشگاه شهید بهشتی.
-نبوی، م.ح.،1355. دیباچه­ای بر زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی کشور، تهران، 109 ص.
 
 
 
-Chappell, B.W. and White, A.J.R., 2001. Two contrasting granite types: 25 years later: Australian Journal of Earth Sciences, v. 48, p. 489-499.
-­Clarke, D. B., 1992. Granitoid rocks chapman & Hall, 283 p.
-­Dostal, J., Dupuy, C. and Lefevre, C., 1977. A rare earth element distribution in Poli-Quaternary volcanic rocks from southern Preu. Lithos, v. 10, p. 173-183.
-­Espinoza, F., Morata, D., Polve, M., Lagabrielle, Y., Maury, C. and Guivel, C., 2008. Bimodal Back-arc alkaline magmatism after ridge subduction Pliocene felsic rocks.
-­Ferre, E.C., Caby, C., Peucat, J.J., Capdevila, R. and Monie, P., 1998. "Pan-African, post collisional, ferro-potassic granite and quartz monzonite plutons of eastern Nigeria", Lithos, v. 45(1-4), p. 255-279.
-­Harker, A., 1909. The Natural History of Igneous Rocks. Macmillan, New York, 384 p.
-­Hastie, A.R., Kerr, A.C., Pearce, J.A. and Mitchell, S.F., 2007. Classification of Altered Volcanic Island Arc Rocks using Immobile Trace Elements: Development of the Th-Co Discrimination Diagram. Journal of Petrology, v. 48(12), p. 2341-2357.
-­Jung, S., Hffer, E. and Hoernes, S., 2007. Neo-Proterozoic rift-related syenites (North Damara Belt, Namibia): Geochemical and Nd-Sr-PB-O istope constraints for mantle sources and petrogenesis. Lithos, v. 96, p. 415-435.
-­McKenzie, D.P. and O'Nions, R.K., 1995. The source region of Ocean Island Basalts, J. Petrol., v. 36, p. 133-159.
-­Middlemost, E.A.K., 1994. Magmas and magmatic rocks: An introduction to igneous petrology. London, UK, Long man, 266 p.
-­Matthew, E. and Brueseke, W.K., 2009. Intermediate composition magma production in an interacontinental setting: Unusual andesites and dacites of the mid-Miocene santa Rosa-Calico volcanic field, Northern Nevada, Journal of volcanology and Geothermal, p. 197-213.
-­Morrison, G.W., 1980. Characteristic and tectonic setting of the shoshonite rock association, Lithos, v. 13, p. 97-108.
-­Peccerillo, A. and Taylor, S.R., 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area. Northern Turky contribution of mineralogy of petrology, v. 58, p. 63-81.
-­Pearce, J.A., 1996. Source and setting of granitic rocks. Episodes, v. 19, p. 120-125.
-­Pearce, J.A., Harris, N.B.W. and Tindle, A.G., 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of petrology, v. 25, p. 956-983.
-­Rollinson, H.R., 1993. Using geochemical data: evaluation, presentations and their relations to ore deposite, 3rd edition John Wiley and Sons, New York, 488 p.
-­Shelly, D., 1993. Igneous and metamorphic rocks under the microscope. Capman and Hall, 405 p.
-­Shaw, D.M., 1970. Trace element fractionation during anatexis, Geochim. Cosmochim, Acta, v. 34, p. 237-243.
-­Sirvastava, R.K. and Singh, R.K., 2004. Trace element geochemistry and genesis of precabrian subalkaline mafic dikes from the central Indian caton: evidence for mantle metasomatism, Journal of Asia Earth sciences, v. 23, p. 373-389.
-Whitney, D. and Evans, B., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals, American Mineralogist, v. 95, p. 185-187.
-­Wright, J.B. and McCurry, P., 1997. Geochemistry of calc-alkaline volcanic in northwestern Nigeria, and a possible PAN-AFRICAN suture zone, Earth. PlanetSci. Lett., v. 37, p. 90-96.
-Wilson, M., 1989. Igneous petrogenesis, a global tectonic approach. Chapman and Hall, 466 p.
-­Wass, S.Y. and Roger, N.W., 1980. Mantle Metasomatism-Precursor to alkaline continental volcanism. Geochim, Cosmochim. Acta, v. 44, p. 1811-1823.
-­Ying, J., Zhang, H., Sun, M., Tang, Y. and Zhou, X., 2007. Petrology and geochemistry of zijinshan alkalin intrusive complex in shanxi Province, Western north China Craton: Implication for magma mixing of different sources in an extensional regime. Lithos, v. 01566, p. 1- 22.
-­Zhao, J.H. and Zhou, M.F., 2007. Geochemistry of Neoproterozoic mafic intrusions in the Panzhihaua distinct (Sichuhan Provinance, SW China). Precam Res, v. 152, p. 27-47.