دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، 1400 (مقالات پژوهشی) 
ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی توده‌های نفوذی کلاسور (غرب کلیبر- شمال‌غرب ایران)

صفحه 124-139

10.52547/esrj.12.2.124

حمیده جوادی تازه کند؛ محسن موید؛ احمد جهانگیری؛ محمدرضا حسین زاده؛ امیر رحمانی؛ علیرضا روان خواه