توانمندسازی ساختاری ذی‌نفعان روستایی برای مشارکت در فراگرد کارآفرینی با نقش میانجی اثرات ادراک شده از توسعه کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به واکاوی اثرات توانمندسازی ساختاری ذی­نفعان روستایی برای مشارکت آنان در فراگرد کارآفرینی با نقش میانجی اثرات ادراک شده از توسعه کارآفرینی در شهرستان طارم پرداخت. در این پژوهش کمی و توصیفی ـ تحلیلی، جمع­آوری داده­ها به­وسیله پرسشنامه انجام شد. پی­آیندهای پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر توانمندسازی ساختاری ذی­نفعان روستایی با سه متغیر میانجی اثرات محیطی ـ اکولوژیک، اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی ادراک شده از توسعه کارآفرینی است. همچنین، رابطه بین توانمندسازی ساختاری ذی­نفعان روستایی و مشارکت آنان در فراگرد کارآفرینی با نقش میانجی اثرات اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی ادراک شده از توسعه کارآفرینی با توجه به مقدار z به دست آمده، مورد تایید قرار گرفت. اما رابطه بین توانمندسازی ساختاری ذی­نفعان روستایی و مشارکت آنان در فراگرد کارآفرینی با نقش میانجی اثرات محیطی ـ اکولوژیک ادراک شده از توسعه کارآفرینی تایید نشد. به ­سخن دیگر، اجرای طرح­ها و برنامه­های توسعه کارآفرینی در حوزه محیطی ـ اکولوژیک، به­گونه­ای نبوده که بتواند مشارکت ذی­نفعان روستایی را در این زمینه با خود همراه سازد. به­طورکلی، یافته­های پژوهش نشان داد، توانمندسازی ساختاری ذی­نفعان روستایی با نقش میانجی اثرات اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی ادراک شده از توسعه کارآفرینی بر مشارکت آنان در دو بعد اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی کارآفرینی تاثیر مثبت و معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural empowerment of rural stakeholders for participation in entrepreneurship process through mediating role of perceived effects of entrepreneurship development

نویسندگان [English]

  • Somayeh Yousefi
  • Naser Shafiei Sabet
Department of Human Geography and Spatial Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, entrepreneurship development is primarily influenced by rural stakeholders' structural empowerment.  Because structural empowerment process through changing knowledge, skills, attitudes, and feelings of stakeholders’ and strengthening and flourishing their capacities, inner talents, and improving their behavior and perception from the benefits of entrepreneurship development, leads to their greater involvement in rural entrepreneurship. Accordingly, powerful rural stakeholders are fundamental to innovation and the creation of a new mix of entrepreneurship. Their participation in the entrepreneurial process is a suitable basis for entrepreneurial success.
Materials and Methods
The present study was conducted to examine the effects of rural stakeholders' structural empowerment on their participation in the entrepreneurship process, through the mediating role of the perceived impact of entrepreneurship development on Tarom. In this descriptive-analytic study, the data collection was conducted using a questionnaire. The study's statistical population includes 95 inhabited villages of Tarom County, Iran, which according to the Census of 2016, has a population of 36817 people and 11412 households. In this study, 37 villages were randomly selected to complete the questionnaire at the village level.
Results
The results showed a positive and significant relationship between the rural stakeholders' structural empowerment Index with the mediating variables, including perceived ecological-environmental, socio-cultural and economic effects of entrepreneurship development.  Additionally, the relationship between the structural empowerment of rural stakeholders and their participation in the entrepreneurship process through the mediating role of perceived socio-cultural and economic effects of entrepreneurship development, according to z value, was confirmed. However, the relationship between the structural empowerment of rural stakeholders and their participation in the entrepreneurship process through the mediating role of the perceived environmental-ecological effects of entrepreneurship development was not confirmed. In other words, the implementation of entrepreneurship programs and plans in the ecological-environmental field has not aligned rural stakeholders' participation in this field. In general, the results showed that rural stakeholders' structural empowerment had had a positive and significant impact on their participation in the economic and social-cultural dimensions of entrepreneurship, through the mediating role of perceived socio-cultural and economic effects of entrepreneurship development.
Conclusion
Structural empowerment is an essential step towards improving the potentials and talents of rural stakeholders. Paying attention to rural stakeholders' structural empowerment can provide the basis for environmental, ecological, social, cultural, economic, and physical stability and equilibrium of rural settlements at local and regional levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological-environmental effects
  • Socio-economic effects
  • Plans and projects
  • Tarom County
-سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان زنجان، 1381. راهبردهای توسعه پایدار در سازمان­دهی سکونتگاه­های روستایی شهرستان طارم با تاکید بر منابع و امکانات محلی، 237 ص.
-حیدری ساربان، و.، 1392. نقش توانمندسازی روانشناختی بر تقویت کارآفرینی روستای (مطالعه موردی: استان اردبیل)، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، دوره 11، شماره 1، ص 217-237.
-صادقی، ع. و جمشیدی­مهر، ا.، 1393. تعیین عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بهداری کل ناجا، مجله طب انتظامی، دوره 3، شماره 3، ص 167-174.
 
 
 
-Amor, A.M., Vazquez, J.P.A. and Faína, J.A., 2020. Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment. European Management Journal, 38(1), p. 169-178.
-Amdam, R., 2010. Empowerment planning in regional development. European Planning Studies, v. 18(11), p.1805-1819.
-Ahmed, T., Chandran, V.G.R., Klobas, J.E., Linan, F. and Kokkalis, P., 2020. Entrepreneurship education programmes: How learning, inspiration and resources affect intentions for new venture creation in a developing economy. The International Journal of Management Education, v. 18(1), p. 101-127.
-Al-Dajani, H. and Marlow, S., 2013. Empowerment and entrepreneurship: A theoretical framework. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, v. 19(5), p. 503-524.
-Barclay, D., Thompson, R. and Higgins, C., 1995. The Partial Least Squares (PLS) Approach to Causal Modeling: Personal Computer Adoption and Use an Illustration," Technology Studies (2:2), p. 285-309.
-Barba-Sanchez, V. and Atienza-Sahuquillo, C., 2012. Entrepreneurial behavior: Impact of motivation factors on decision to create a new venture. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, v. 18(2), p. 132-138.
-Darmadji, P., 2016. Entrepreneurship as a new approach to supporting national agriculture development program to go self-sufficient food. Agriculture and Agricultural Science Procedia, v. 9, p. 72-82.
-Duff, E., 2019. A structural equation model of empowerment factors affecting nurse practitioners competence. Nurse education in practice, v. 38, p. 145-152.‏
-Daniel, A.D., Costa, R.A., Pita, M. and Costa, C., 2017. Tourism Education: What about entrepreneurial skills? Journal of Hospitality and Tourism Management, v. 30, p. 65-72.
-Dhahri, S. and Omri, A., 2018. Entrepreneurship contribution to the three pillars of sustainable development: What does the evidence say? World Development, v. 106, p. 64-77.
-Escandón-Barbosa, D.M., Urbano, D., Hurtado-Ayala, A. and Dominguez, A.Z., 2019. Formal institutions, informal institutions, and entrepreneurial activity: A comparative relationship between rural and urban areas in Colombia. Journal of Urban Management, v. 8(3), p. 458-471.
-Fuentelsaz, L., Gonzalez, C. and Maicas, J.P., 2019. Formal institutions and opportunity entrepreneurship. The contingent role of informal institutions. BRQ Business Research Quarterly, v. 22(1), p. 5-24.
-Fornell, C. and Larcker, D.F., 1981. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, p. 39-50.
-Guo, J., Chen, J., Fu, J., Ge, X., Chen, M. and Liu, Y., 2016. Structural empowerment, job stress and burnout of nurses in China. Applied Nursing Research, v. 31, p. 41-45.
-Henao-Zapata, D. and Peiro, J.M., 2018. The Importance of Empowerment in Entrepreneurship. In Inside the Mind of the Entrepreneur, p. 185-206.
-Hatthakijphong, P. and Ting, H.I., 2019. Prioritizing successful entrepreneurial skills: An emphasis on the perspectives of entrepreneurs versus aspiring entrepreneurs. Thinking Skills and Creativity, v. 34, p. 245-2259.
-Hulland, J., 1999. Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, v. 20(2), p. 195-204.
-Joo, D., Woosnam, K.M., Strzelecka, M. and Boley, B.B., 2020. Knowledge, empowerment, and action: testing the empowerment theory in a tourism context. Journal of Sustainable Tourism, v. 28(1), p. 69-85.
-Jena, L.K., Bhattacharyya, P. and Pradhan, S., 2019. Am I empowered through Meaningful Work? The moderating role of Perceived Flexibility connecting Meaningful Work and Psychological Empowerment. IMB Management Review, v. 31(3), p. 298-308.
-Karin, A., Hannesdottir, K., Jaeger, J., Annas, P., Segerdahl, M., Karlsson, P. and Miller, F., 2014. Psychometric evaluation of ADAS‐C on and NTB for measuring drug response. Acta Neurologica Scandinavica, v. 129(2), p. 114-122.
-Karami, S. and Agahi, H., 2018. Swot Analysis of Strategies for Agricultural Entrepreneurs Empowerment. International Journal of Agricultural Management and Development, v. 8(2), p. 307-320.
-Kimbu, A.N. and Ngoasong, M.Z., 2016. Women as vectors of social entrepreneurship. Annals of Tourism Research, v. 60, p. 63-79.
-Koyana, S. and Mason, R.B., 2017. Rural entrepreneurship and transformation: the role of leadership. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, v. 23(5), p. 734-751.
-Kakodkar, A., Ronge, B., Patankar, A., Mule, S. and Pawar, P., 2017. A concept of knowledge and technology-enabled empowerment of rural Indian villages-current Science, v. 112(4), p. 750-758.
-Kothari, C.R., 2009. Research Methodology, Method and Techniques (Second Revised Edition). New Age International publishers. New Delhi, p. 1-401
-Leonidou, E., Christofi, M., Vrontis, D. and Thrassou, A., 2018. An integrative framework of stakeholder engagement for innovation management and entrepreneurship development. Journal of Business Research, p. 1-14.
-Le, Q.V. and Raven, P.V., 2015. Woman entrepreneurship in rural Vietnam: Success and motivational factors. The Journal of Developing Areas, v. 49(2), p. 57-76.
-Liu, C.H. and Huang, Y.M., 2015. An empirical investigation of computer simulation technology acceptance to explore the factors that affect user intention. Universal Access in the Information Society, v. 14(3), p. 449-457.
-Meng, L., Jin, Y. and Guo, J., 2016. Mediating and moderating roles of psychological empowerment. Applied Nursing Research, v. 30, p. 104-110.
-Mininni, G.M., 2017. The 'Barefoot Model' of economic empowerment in rural Rajasthan. Journal of the Indian Ocean Region, v. 13(1), p. 54-75.
-Matarrita-Cascante, D., Brennan, M.A. and Luloff, A.E., 2010. Community agency and sustainable tourism development: The case of La Fortuna, Costa Rica. Journal of Sustainable Tourism, v. (6)18, p. 735-756.
-Narmatha, M.S., 2019. Rural Women Empowerment and Entrepreneurship Development in Dindigul District Tamilnadu. Pramana Research Journal ISSN, v. 9, p. 150-155.
-Singh, S. and Bhowmick, B., 2015. An exploratory study for the conceptualization of rural innovation in the Indian context. Procedia-Social and Behavioral Sciences, v. 207, p. 807-815.
-Sharma, P. and Varma, S.K., 2016. Women empowerment through entrepreneurial activities of Self-Help Groups. Indian Research Journal of extension education, v. 8(1), p. 46-51.
-Watson, R., Wilson, H.N., Smart, P. and Macdonald, E.K., 2018. Harnessing difference: A capability-based framework for stakeholder engagement in environmental innovation. Journal of Product Innovation Management, v. 35(2), p. 254-279.
-Yadav, V. and Goyal, P., 2015. User innovation and entrepreneurship: Case studies from rural India. Journal of Innovation and Entrepreneurship, v. 4(1), p.1-20.
-York, J.G. and Venkataraman, S., 2010. The entrepreneur–environment nexus: Uncertainty, innovation, and allocation. Journal of Business Venturing, v. 25(5), p. 449-463.