مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار کانسارهای آهن باباعلی و گلالی، شمال‎باختر همدان: کانه زایی تیپ آتشفشانی ـ رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در شمال باختری پهنه سنندج- سیرجان

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

10.29252/esrj.2021.210229.0

چکیده

کانسارهای آهن باباعلی و گلالی به ترتیب درفاصله30 و60 کیلومتری شمال‎باختری همدان، در قسمت شمال باختری پهنه سنندج ـ سیرجان واقع شده­اند. سنگ­میزبان این کانسارها، توالی آتشفشانی ـ رسوبی دگرگون شده سری سنقر با سن پرموتریاس است. با توجه به جایگاه چینه­شناسی افق­های معدنی، شکل هندسی، ساخت و بافت ماده معدنی در مقیاس­های مختلف و توالی پاراژنزی کانی­ها نشانگر ارتباط ژنتیکی بین ماده معدنی و سنگ­های ساب ولکانیک و آتشفشانی ـ رسوبی دگرگون شده منطقه است. ترکیب سنگ‌شناسی سنگ‌های دربرگیرنده در منطقه شامل سنگ‌های آتشفشانی اسیدی تا حدواسط دگرگون شده، بیشتر به‌صورت گدازه و توف ریولیتی، همراه با میان‌لایه‌های کربناتی و گاه رسوبات ماسه‌سنگ توفی دگرگون‌شده است. بر اساس مشاهدات صحرایی و مطالعات پتروگرافی انجام‌شده، جایگیری توده‌های نفوذی و ساب‌ولکانیک با ترکیب گابرو ـ دیوریت، کوارتز مونزودیوریت، گرانودیوریت، سینیت، سینوگرانیت و گرانیت در این توالی سنگی در حین فعالیت‌های زمین‌ساختی، باعث دگرشکلی و دگرگونی سنگ‌های منطقه و کانسنگ آهن شده است. مطالعه میانبارهای سیال در بلورهای کوارتز بیانگر شوری بیشتر سیالات در محدوده 5±12 در کانسار بابا علی و برای کانسار گلالی 5±9 درصد وزنی معادل نمک طعام است. دمای همگن­شدن در کانسار بابا علی و گلالی به ترتیب معادل 5±226 و 5±220 درجه سانتیگراد می­باشد. رخداد فرآیند دگرگونی ناحیه‌ای در این کانسارها باعث هموژن شدن و یکنواختی ترکیب ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن و هیدروژن شده است و نشان از نقش آب­های دگرگونی در فرآیند کانی‌سازی منطقه دارد. مقادیر متوسط ایزوتوپ پایدار گوگرد (δ34S) در نمونه‌های متعلق به پیریت‌های اولیه بالاتر از مقادیر آن در نسل‌های دیگر کانی‌سازی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fluid inclusion and stable isotope study of the Baba-Ali and Galali deposits, northwest of Hamedan: Metamorphosed and deformed volcano-sedimentary type of mineralization in northwest of the Sanandaj-Sirjan zone

نویسنده [English]

  • Ghodratolah Rostami Paydar 1
1 Department of Geology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Baba-Ali and Galali deposits are located in 30 and 60 km northwest of Hamedan in northwest part of the Sanandaj-Sirjan zone. The host rocks of these deposits are metavolcano-sedimentary successions of Songhor series in Permo-Triassic age. Stratigraphic position of ore horizons, geometry of orebodies, ore structures and textures in different scales and paragenetic sequence of minerals all show close genetic relation between iron ore and the metavolcanosedimentary and subvolcanic rocks. The host rocks in the area are felsic to intermediate metavolcanic rocks, more than lava and rhyolitic tuffs with interculations of carbonate and metatuff-sandstones. Field observations and petrography show that emplacement of plutons and subvolcanic rock units with composition of gabbrodiorite, quartzmonzodiorite, granodiorite, syenite, syenogranite and granite in these successions caused deformation and metamorphism of ore and country rocks. Fluid inclusion studies within the quartz crystals indicate that main salinity varies between 12±5 and 9±5 wt.% NaCl in Baba-Ali and Galali deposits respectively. Homogenization temperature for Baba-Ali and Galali deposits are 226±5 and 220±5 oC respectively. Occurrence of dynamothermal regional metamorphism in these deposits typically involves a lengthy period of time, during which there was a tendency toward isotopic homogenization specifically in O and H stable isotopes and show the role of metamorphic waters in mineralization process. Measurement of δ34S (CDT) in first generation of pyrite is higher than another ones, so these data confirm the volcano-sedimentary origin of primary iron mineralization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baba-Ali and Galali deposits
  • Northwest of Hamedan
  • Fluid inclusion
  • Stable isotope