دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، 1402 
چینه‌نگاری سنگی، زیستی و دیاژنز سازند روته، در جنوب آمل

صفحه 143-158

10.48308/esrj.2023.100785

علیرضا چگینی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ محمد حسین آدابی؛ مسعود لطف پور