بررسی ساختار مورفولوژیکی- زمین‌ساختی ارتفاعات سیاه کوه در ناحیه دامغان با استفاده از پارامترهای تندی و فرورفتگی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه، تهران

3 دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

4 استاد زمین شناسی (تکتونیک) پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور

10.52547/esrj.2022.225004.1088

چکیده

پوستۀ زمین بر اثر عوامل زمین‌ساختی و حرکات فشارشی و کششی حاصل از آن به طور مداوم در حال تغییر و تحول است. تغییر در شکل نیمرخ طولی رودخانه‌ها یکی از پیامدهای تأثیرات زمین‌ساخت فعال بر شبکه‌های آبراهه‌ای است. در این پژوهش هدف اصلی بررسی تأثیر زمین‌ساخت فعال در قالب حرکات امتدادلغز و ترافشارشی گسل دامغان بر روی ساختار مورفولوژیکی ارتفاعات سیاه‌کوه در شمال دامغان است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات ارتفاعی نقشۀ رقومی ارتفاع 5/12 متر راداری و با استفاده از الگوریتم D8 به استخراج آبراهه‌های منطقه پرداختیم و 2 رود اصلی بر سطح ارتفاعات سیاه‌کوه را مورد بررسی قرار دادیم. در این راستا از رابطۀ توان رودخانه برگرفته‌شده از دو متغیر اصلی شیب و مساحت زهکشی رود در قالب یک نمودار لگاریتمی به منظور استخراج پارامترهای تندی و فرورفتگی بهره گرفتیم. افزایش پارامتر تندی بیانگر بالاآمدگی رود در پاسخ به فرایش‌های فعال می‌باشد؛ درحالیکه افزایش پارامتر فرورفتگی بیانگر عدم عملکرد فرایندهای زمین‌ساختی به شکل فرایشی و یا مقاومت کم سنگ‌بستر است. بررسی تأثیر فعالیت گسل دامغان بر روی ارتفاعات سیاه‌کوه با استفاده از رابطۀ توان رودخانه نشان داد که حرکات امتدادلغز و ترافشارشی گسل دامغان برجستگی سیاه‌کوه را در قالب ساختار یک خم‌گرفتاری با مورفولوژی فوربرگی درآورده است. هرجا رود بر سطح فوبرگ جریان دارد؛ مقادیر بالایی از پارامتر تندی را نشان می‌دهد و هر جا رود از سطح فوربرگ خارج شده و بر روی رسوبات سست کواترنری مخروط‌افکنه‌های اطراف جریان یافته از مقادیر پارامتر تندی کاسته شده و بر مقادیر پارامتر فرورفتگی افزوده شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of morphological-tectonic structure of Siah-kuh heights in Damghan area using steepness and concavity parameters.

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kiaroostami 1
  • Mojtaba Yamani 2
  • Abolghasem Gorabi 3
  • Seyed Mohammad Zamanzadeh 3
  • MohammadReza Ghassemi 4
1 Department of Geography, University of Tehran
2 Professor of Department of physical geography, university of Tehran
3 Associated Professor of Department of physical geography
4 Professor of Research Institute for Earth Sciences (RIES), Geological Survey of Iran (GSI)
چکیده [English]

The earth's crust is changing due to tectonic factors and the resulting compressive and tensional movements. The change in the longitudinal profile of rivers is one of the consequences of the effects of active tectonics. The main purpose of this study is to investigate the effect of active tectonics on the morphological structure of Siah-Kuh heights. For this purpose, using the elevation information of digital radar map height of 12.5 meters and using D8 algorithm, we extracted the waterways of the region and examined the two main rivers on the surface of Siah-Kuh heights. In this regard, we used the stream power formula taken from the two main variables of slope and drainage area of the river in the form of a logarithmic plot to extract the parameters of steepness and concavity. Increasing the steepness parameter indicates uplift activity and increasing the concavity parameter indicates no uplift activity or low bedrock resistance. Investigation of the effect of Damghan fault activity on the heights of Siah-Kuh using the stream power formula showed that the slip and transpressional movements of Damghan fault have made the Siah-Kuh in the form of a restraining bend with foreberg morphology. Wherever the river flows on the surface of the foreberg; Shows high values of the steepness parameter, and wherever it leaves the surface of the foreberg and flows on the loose Quaternary sediments of the surrounding alluvial fans, the values of the steepness parameter are reduced and the values of the concavity parameter are increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damghan Fault
  • Longitudinal profile of river
  • Morphotectonic
  • Quaternary
  • Siah-Kuh