دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، 1402، صفحه 1-170 (پژوهشی) 
شواهد پالینولوژی جهت بازسازی اقلیم‌ دیرینه نهشته‌های تریاس بالایی، جنوب طبس، ایران مرکزی

صفحه 111-133

10.48308/esrj.2023.103819

فیروزه هاشمی یزدی؛ فرشته سجادی هزاوه؛ زهرا محمدی‌منش؛ نرگس‌سادات میرپور شاه‌ابوالقاسمی