ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه‌ای (موردپژوهی: شهرستان‌های بجنورد و راز و جرگلان، استان خراسان شمالی).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.52547/esrj.2022.220519.1005

چکیده

در سه دهه اخیر، کاربست ظرفیت نهادی در تحقق توسعه پایدار منطقه‌ای در رأس برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشورهای جهان درآمده، با این‌حال در کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای همچون ایران این مهم مورد غفلت واقع شده است. این نهادها به عنوان کارگزاران توسعه نقش بی‌بدیلی در تحولات فضایی دارند که در این پژوهش شهرستان‌های بجنورد و راز و جرگلان مورد مطالعه قرار گرفته تا ابتدا ظرفیت نهادهای متولی توسعه در آن ارزیابی گردد و سپس رابطه این ظرفیت‌ها بر توسعه پایدار منطقه‌ای تحلیل گردد. جامعه آماری پژوهش در سطح کارکنان نهادی و جامعه مدنی است که در هر کدام از آن‌ها به تعداد 400 نمونه به شیوه غیرتصادفی برگزیده شده است تا با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی؛ یافته‌های پژوهش ارائه گردد. نتایج پژوهش بر اساس آزمون t-test تک نمونه‌ای مستقل نشان می-دهد که از منظر کارکنان نهادی، در شهرستان بجنورد میانگین مولفه‌های ظرفیت نهادی برابر با 2.63 و در شهرستان راز و جرگلان 2.44 می‌باشد که از حد متوسط به ترتیب 0.37- و 0.56- کمتر است. بر اساس نظرات جامعه مدنی، اقدامات نهادی در راستای توسعه پایدار منطقه‌ای در شهرستان بجنورد 2.44 و در شهرستان راز و جرگلان 2.37 می-باشد که با سطح اطمینان 95 درصد می‌توان معناداری و تفاوت‌های بدست‌آمده تایید نمود و به عملکرد نامطلوب نهادها پی برد. همچنین نتایج آزمون پیرسون گویای ارتباط مثبت و معنادار میان برخی از مولفه‌های پژوهش است. در نهایت پیشنهادات اجرایی همچون "تنظیم مشوق‌های مادی و معنوی برای نهادها در راستای رقابت برای ارتقای خدمات‌رسانی و عملکردهای بهینه‌تر و مطلوب‌تر" ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Institutional Capacity and Sustainable Regional Development (Case Study: Bojnourd and Raz and Jorglan Counties, North Khorasan Province).

نویسندگان [English]

  • خداکرم ملایی 1
  • لطفعلی کوزه گر کالجی 1
  • محمد تقی رضویان 2
  • جمیله توکلی نیا 1
1 شهید بهشتی
2 دانشگاه شهید بهشتی
چکیده [English]

In the last three decades, the use of institutional capacity in achieving sustainable regional development has been at the top of the world's development plans, however, in less developed countries such as Iran, this important issue has been neglected. These institutions as development agents have an irreplaceable role in spatial developments. In this study, Bojnourd and Raz and Jorglan counties have been studied to first evaluate the capacity of institutions in charge of development and then analyze the relationship between these capacities on sustainable regional development. The statistical population of the research is at the level of institutional staff and society, in each of which 400 samples have been selected non-randomly to use a descriptive-analytical method; Research findings should be presented. results of the study based on an independent single-sample t-test show that from the perspective of institutional staff, in Bojnourd city the average of institutional capacity components is equal to 2.63 and in Raz and Jorgalan city is 2.44 which is -0.37 and 0.56 is less. According to the opinions of civil society, institutional measures for sustainable regional development in Bojnourd city is 2.44 and in Raz and Jorglan is 2.37, which with 95% confidence level can confirm the significance and differences obtained and understand the poor performance of institutions, the results of Pearson test indicate a positive and significant relationship between some components of the research. Finally, executive proposals such as "setting material and spiritual incentives for institutions to compete for better services and better performance" are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Capacity
  • Sustainable Development
  • Regional Development
  • Bojnourd and Raz and Jorglan