شواهد پالینولوژی جهت بازسازی اقلیم‌ دیرینه نهشته‌های تریاس بالایی، جنوب طبس، ایران مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات پالینولوژی محدودی بر روی سازند نایبند، به عنوان بخشی از نهشته‌های زغال‌دار تریـاس بـالایی ایران مرکزی انجام پذیرفته‌است. موسوی (Mousavi, 2002) بر این باور است که اجتماع پالینولوژیکی سازند نایبند بیشترین شباهت را با افغانستان، آلمان، شمال آمریکا و شمال اروپا دارد. سیریلی و همکاران (Cirilli et al, 2005) نشان دادند که گیاهان والد میوسپورها، از نوع گیاهان نواحی گرمسیر می‌باشند. صباغیان و همکاران (Sabbaghiyan et al, 2015) در مطالعه رسوبات سازند نایبند در بلوک طبس بیان داشتند که مجموعه داینوسیست‌ها شباهت نزدیکی با گونه‌های گزارش شده از استرالیا، شمال‌غرب اروپا، آرکتیک کانادا و شمال ایران دارند. سجادی و همکاران (Sajjadi et al, 2015) با مطالعه پالینولوژی سازند نایبند در جنوب شرق طبس، نتیجه گرفتند که فراوانی میوسپورهای منتسب به مخروطیان و سرخس‌ها، حکایت از یک آب و هوای گرم و مرطوب دارد. صباغیان و همکاران (Sabbaghiyan et al, 2020) عضوهای بیدستان و حوض‌شیخ از سازند نایبند را مورد مطالعه قرار دادند و همراهی عناصر دریایی با عناصر خشکی را حاکی از یک محیط رسوبی کم عمق دانستند.
مواد و روش­ها: تعداد 62 نمونه از افق‌های سیلتستونی از مغزه‌های حفاری عضو قدیر در چاه اکتشافی شماره b948 واقع در معادن زغال‌سنگ پروده برداشت ‌گردید. برای جداسازی پالینومورف‌ها از رسوبات دربرگیرنده و تهیه اسلایدهای پالینولوژی از روش متداول (Phipps and Playford 1984) استفاده ‌شد. اسلایدهای تهیه‌شده توسط میکروسکوپ نوریLeitz  مطالعه‌ و عکسبرداری گردیدند.
نتایج و بحث: به منظور بازسازی آب و هوای دیرینه سازند نایبند (عضو قدیر) در جنوب‌ طبس، 62 نمونه از مغزه‌های حفاری چاه اکتشافی شمارهb 948، برداشت گردید. مجموعه پالینومورف‌های متنوع شامل 43 گونه اسپور (متعلق به 29 جنس) و 23 گونه پولن (متعلق به 19 جنس) گیاهان خشکی، سیست داینوفلاژله‌ها، آستر داخلی فرامینیفرها، اکریتارک و اسپور جلبک‌ها با حفظ‌شدگی متوسط تا خوب می­باشد. بررسی گیاهان والد میوسپورها نشان می‌دهد که سرخس‌ها، سیکادوفیت‌ها، لیکوفیتا، مخروطیان، ژینکوفیت‌ها، پتریدواسپرموفیتا و بریوفیتا، پوشش گیاهی اطراف محیط رسوبی را تشکیل می‌دادند. حداکثر تنوع و فراوانی نسبی متعلق به میوسپورهای منتسب به سرخس‌ها (20 جنس و 64%) می‌باشد. این ویژگی معرّف غلبه آب و هوای گرم- نیمه گرم با رطوبت بالا در زمان تشکیل این نهشنه‌ها می‌باشد.
نتیجه­ گیری: جهت بازسازی آب و هوای دیرینه براساس مدل گروه‌های اسپورومورفی، فراوانی نسبی چهار گروه اصلی گیاهی (رطوبت دوست، خشکی دوست، گرما دوست، سرما دوست) محاسبه و مطالعه اقلیم دیرینه به واسطه الگوی فراوانی نسبی پالینومورف‌های drier/wetter  و warmer/cooler تعیین گردید. نتایج حاصل از این محاسبات شرایط اقلیمی گرم- نیمه گرم با رطوبت بالا را تایید می‌نماید. همچنین موقعیت جغرافیای دیرینه ایران در زمان تریاس پسین در حاشیه فعال جنوبی اوراسیا (پلیت توران) نیز این نتیجه­گیری را تائید می­نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Palynological evidences to reconstruct the paleoclimate of Upper Triassic deposits, South Tabas, central Iran

نویسندگان [English]

  • Firoozeh HashemiYazdi 1
  • Freshteh Sajjadi Hezaveh 2
  • Zahra Mohammadi Manesh 2
  • Narges Sadat Mirpoor Shah Abolghasemi, 2
1 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 School of Geology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Very few palynological studies have been conducted on the Nayband Formation, as a part of the Upper Triassic coal deposits of central Iran. Mousavi, 2002 (seen in Aghanabati 2004, pp. 209-210) considered the abundance and diversity of marine palynomorphs compared to terrestrial types indicate the shallow sea environment for Nayband Formation. Cirilli et al., 2005 attributed the Nayband Formation palynofloras to tropical plants such as Bennettitales, Matoniaceae, and Marattiaceae accompanied by characteristic forms of the Siberian Province. Sabbaghiyan et al., 2015 examined the palynology of the Nayband Formation, Tabas Block. They believed the associated marine palynomorphs (dinocysts), accompanied by spores indicate a nearshore depositional environment for the Late Triassic deposits. Sajjadi et al., 2015 studied the palynology of the Nayband Formation, Kamar Macheh Kuh, southeastern Tabas. They concluded that the abundance of ferns and Coniferophytes in parent flora implies that the host strata accumulated under a moist warm climate with progressively decreasing temperatures during Late Triassic. Sabbaghiyan et al., 2020 investigated the palynology of the Upper Triassic Bidestan and Howz-e-Sheikh members in Tabas Block. They believed that co-occurrence of marine elements (dinoflagellate cysts, bivalves, corals, and gastropods) with terrestrial elements (spores and pollen) shows a shallow marine depositional environment for the Nayband Formation.
Materials and methods: A total of 62 samples were collected from the Nayband Formation (Qadir Member), at exploratory well no. 948b. All samples were prepared following standard palynological processing procedures (Phipps & Playford, 1984), including HCl (10-50%) and HF (40%) utilized for the dissolution of carbonates and silicates, respectively. Then the residues were saturated with ZnCl2 solution (specific gravity 1.9 g/ml) for density separation. All the residues were sieved with a 20 μm mesh sieve previous to making strew slides. Three slides for each preparation were examined by a transmitted light microscope.
Results and Discussion: To reconstruct the paleoclimate of the Nayband Formation (Qadir Member) in the south of Tabas, 62 samples were collected from exploration well no. 948b for palynological investigations. The assemblage of diverse palynomorphs includes spores and pollen of land plants, dinoflagellate cysts, foraminiferal test linings, acritarchs, and algal spores with moderate to good preservation. The parent plants of existing miospores show that the diversity and abundance of ferns is 64%, cycadophytes 16%, lycophyta 9%, conifers 4%, gynophytes 4%, pteridospermophyta 2% and Bryophyta 1%. The maximum diversity and relative abundance belong to miospores attributed to ferns (64%), which indicates the predominance of warm to semi-warm climate with high humidity at that time of deposition. Based on the model of Sporomorph EcoGroups, miospores typifying all six plant communities are present in the studied strata, but the highest frequency is related to the lowlands SEGs. To reconstruct the paleoclimate variation, the large quantity percentage of four main plant groups (Hydrophilic, xerophilic, Thermophilic, Psychrophilic) was calculated and the paleoclimate study was determined by the pattern of relative abundance of drier/wetter and warmer/cooler elements. The consequences of these calculations approve the warm to semi-warm climate with high humidity conditions. Also, the paleogeographic position of Iran during the Late Triassic in the southern active margin of Eurasia (Turan Plate) is another confirmation of this type of climate.
Conclusion: Diverse palynomorphs with high abundance including spores, pollen, dinoflagellate cysts, foraminiferal test linings, acritarchs, and algal spores with moderate to good preservation are present in the studied material. Inferred natural relationships of the Nayband sporae dispersae imply derivation from a diverse parental flora such as ferns, Conifers, Lycophyta, Cycadophytes, Gynophytes, Pteridospermophyta, and Bryophyte. Ferns have relative abundance and maximum diversity in the composition of the vegetation around the sedimentary environment. It implies that the host strata accumulated under moist warm to semi-warm climates. In addition to, the high ratio of warmer/cooler, wetter/drier palynomorphs and the palaeogeographic position of Iran during the Late Triassic in the southern active margin of Eurasia (Turan Plate) and the location of Iran at a latitude of about 35°N, all confirm the above results that hot and humid climate prevails.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palaeoclimate
  • Nayband Formation
  • Palynology
  • Sporomorph EcoGroups: SEGs
  • Late Triassic
-Aghanabati, S.A., 2004. The Geology of Iran, Geological Survey and Mineral Exploration of the country, 606 p (in Persian).
-Aghanabati, S.A., 2009. Stratigraphic Lexicon of Iran. Geological Survey of Iran, Geological Survey of Iran, v. 3 (Triassic), 747 p (in Persian).
-Abbink, O.A., 1998. Palynological investigations in the Jurassic of the North Sea region, Laboratory of Palaeobotany and Palynology, Contribution Series 8, 192 p.
-Abbink, O.A., Targarona, J., Brinkhuis, H. and Visscher, H., 2001. Late Jurassic to earliest Cretaceous palaeoclimatic evolution of the southern North Sea, Global and Planetary Change, v. 30, p. 231-256.
-Abbink, O.A., Van Konijnenburg-Van Cittert, J.H.A., Van der Zwan, C.J. and Visscher H., 2004. A sporomorph ecogroup model for the Northwest European Jurassic-Lower Cretaceous II: Application to an exploration well from the Dutch North Sea. Netherlands Journal of Geosciences, Geologie En Mijnbouw, v. 83, p. 81-91.
Doi:10.1017/S0016774600020059.
-Balme, B.E., 1995. Fossil in situ spores and pollen grains: an annotated catalogue, Review of Paleobotany and Palynology, v. 87, p. 81-323.
-Barron, E., Gomez, J.J., Goy, A. and Pieren, A.P., 2006. The Triassic–Jurassic boundary in Asturias (northern Spain): palynological characterization and facies, Review of Palaeobotany and Palynology, v. 138, p. 187-208.
-Batten, D.J. and Dutta, R.J., 1997. Ultrastructure of exine of gymnospermous pollen grains from Jurassic and basal Cretaceous deposits in Northwest Europe and implications for botanical relationships. Review of Palaeobotany and Palynology, v. 99, p. 25-54.
-Bahmanpour, H., Mafi, A., Darbiki, M. and Salajgeh, B., 2020. Environmental Literacy Educational Package for Educators and Facilitators; Climate Change, First Edition, Zarnevesht Publications, 202 p (in Persian).
-Benton, M.J., 2016. Primer, the Triassic. Current Biology Magazine, v. 26, R1205-R1225.
-Boulter, M.C. and Windle, T., 1993. A reconstruction of some Middle Jurassic vegetation in Northern Europe, Special Papers in Palaeontology, v. 49, p. 125-154.
-Bronnimann, P., Zaninetii, L., Bozorgna, F., Dashti, G.R. and Moshtaghian, A., 1971. Lithostratigraphy and foraminifera of the Upper Triassic Nayband Formation, lran, Revue de Micropaleontologie, v. 14, p. 7-16.
-Buatois, L.A., Labandeira, C.C., Mángano, M.G., Cohen, A. and Voigt, S., 2016. The Mesozoic Lacustrine Revolution, In The Trace-Fossil Record of Major Evolutionary Events (eds MG Mángano and LA Buatois), p. 179-263. Dordrecht: Springer.
-Cantrill, D.J., 1995. The occurrence of the fern Hausmannia Dunker (Dipteridaceae) in the Cretaceous of Alexander Island, Antarctica, Alcheringa, v. 19, p. 243-254.
-Cirilli, S., Buratti, N., Senowbari-Daryan, B. and Fürsich, F.T., 2005. Stratigraphy of the Upper Triassic Nayband Formation of East-Central Iran and paleoclimatological implications, Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, v. 11, p. 259-270.
-Collinson, M.E., 1996. What use are fossil ferns? 20 years on: with a review of the fossil history of extant Pteridophyta families and genera. In: Camus, J.M., Johns, R.J. and Gibby, (eds.), Pteridology in Perspective. Royal Botanic Gardens, Kew: p. 349-394.
-Couper, R.A., 1960. New Zealand Mesozoic and Cainozoic plant microfossils, New Zealand Geological Survey, Palaeontological Bulletin, v. 32, 87 p.
-De Jersey, N.J. and Raine, J.I., 1990. Triassic and earliest Jurassic miospores from the Murihiku Supergroup, New Zealand. New Zealand Geological Survey, Palaeontological Bull., v. 62, 164 p.
-Deng, Sh., 2002. Ecology of the Early Cretaceous ferns of Notrheast China, Review of Palaeobotany and Palynology, v. 119, p. 93-112. Doi: 10.1016/S0034-6667(01)00131-2.
-Dettmann, M.E., 1963. Upper Mesozoic microfloras from southbeastern Australia, Proceeding of the Royal Society Victoria, v. 77, p. 1-148.
-Dettmann, M.E., 1986. Early Cretaceous palynofloras of subsurface Strata correlative with the Koonwarra fossil bed, Victoria. In: Jell, P.A., Roberts, J. (Eds.), Plants and Invertebrates from the Lower Cretaceous Koonwarra Fossil Bed, South Gippsland, Victoria, Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, v. 3, p. 79-110.
-Dettmann, M.E., 1994. Cretaceous vegetation: the microfossil record. In: Hill, R.S. (ed.), History of the Australian vegetation: Cretaceous to Recent. Cambridge University Press, Cambridge, p. 143-170.
-Dettmann, M.E. and Clifford, H.T., 1992. Phylogeny and biogeography of Ruffordia mohria an Anemia (Schizaeaceae) and Ceratopteris (Pteridaceae): evidence from in situ and dispersed spores. Alcheringa, v. 16, p. 269-314.
https://doi.org/10.1080/03115519208619111.
-Dixon, T., 2013. Palynofacies and Palynological Analysis of Late Triassic Sediments from the Kentish Knock-1 Well (Northern Carnarvon Basin, NW Australia), Master Thesis in Geosciences, Discipline: Environmental Geology Department of Geosciences Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, 70 p.
-Dodson, J.R. and Macphail, M.K., 2004. Palynological evidence for aridity events and vegetation change during the Middle Pliocene, a warm period in Southwestern Australia, Global and Planetary Change, v. 41, p. 285-307. Doi:10.1016/j.gloplacha.2004.01.013
-Douglas, J.A., 1929. A marine Triassic fauna from eastern Persia. Quarterly Journal of Geological Society of London, v. 85, p. 624-650.
https://doi.org/10.1144/GSL.JGS.1929.085.01-04.20
-Fakhr, M.S., 1975. Contribution a letude de la flora rheto-liassique de la Formation Shemshakde L Elbours (Iran), These, University Pierre et Marie Curie Paris VI: Publication du laboratoire de Paleobotanique de 1’ University Paris, v. 2, 421 p.
-Filatoff, J., 1975. Jurassic palynology of the Perth Basin, Western Australia, Palaeontographica, Abteilung B, v. 154, p. 1-113.
-Filatoff, J. and Price, P.L., 1988. A pteridacean spore lineage in the Australian Mesozoic, In: Jell P.A. Playford G. (Eds.), Palynological and palaeobotanical studies in honor of Basil E. Balme, Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, v. 5, p. 89-124.
-Harris, W.K., 1974. Palynology of Paleocene sediments at Site 214, Ninetyeast Ridge. In: Von Der Borch, C.C. Sclater, J.G. (Eds.), Initial Report of the Deep Sea Drilling Project, v. 22, p. 503-519.
-Ho, Y.W., Huang, Y.L., Chen, J.C. and Chen, C.T., 2016. Habitat environment data and potential habitat interpolation of Cyathea lepifera at the Tajen Experimental Forest Station in Taiwan, Mongabay.com Open Access Journal - Tropical Conservation Science v. 9, p. 153-166.
-Horn, B.L.D., Goldberg, K. and Schultz, C.L., 2017. A loess deposit in the late Triassic of southern Gondwana, and its significance to global paleoclimate, Journal of South American Earth Sciences, S0895-9811(17)30137-2. doi: 10.1016/j.jsames.2017.11.017
-Kian Mehr, H., 2004. The diversity and evolution of land plants, published by Ferdowsi University of Mashhad, 368 p (in Persian).
-Kimyai, A., 1968. Jurassic plant microfossils from the Kerman region, Bulletin of the Iranian Petroleum Institute, v. 33, p. 91-111.
-Kluyver, H.M., Tirrul, R., Chance, P.N., Johns, G.W. and Meixner, H.M., 1983. Explanatory text of the Nayband Quadrangle Map 1:250.000. Geological Survey of Iran, Geology Quadrangle j8, Tehran, 143 p.
-Korall, P., Conant, D.S., Metzgar, J.S., Schneider, H. and Pryer, K.M., 2007. A molecular phy logeny of scaly tree frens (Cyatheacee), American Journal of Botany, v. 94, p. 873-886. Doi: 10.3732/ajb.94.5.873.
-Korall, P. and Pryer, K.M., 2014. Global biogeography of scaly tree ferns (Cyatheaceae): evidence for Gondwanan vicariance and limited transoceanic dispersal, Journal of Biogeography (J. Biogeogr.), v. 41, p. 402-413.
-Krupnik, J., Ziaja, J., Barbacka, M., Feldman-olszewska, A. and Jarzynka, A., 2014. A palaeoenvironmental reconstruction based on palynological analyses of Upper Triassic and Lower Jurassic sediments from the Holy Cross Mountains region, Acta Palaeobotanica, v. 54, p. 35-65. doi: 10.2478/acpa-2014-000.
-Kustatscher, E., Johanna, H.A., Van Konijnenburg-van, C. and Roghi, G., 2010. Macrofloras and palynomorphs as possible proxies for palaeoclimatic and palaeoecological studies: A case study from the Pelsonian (Middle Triassic) of Kühwiesenkopf/Monte Prà della Vacca (Olang Dolomites, N-Italy). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 290, p. 71-80. Doi: 10.1016/j.palaeo.2009.07.001.
-Loiseau, O., Weigand, A., Noben, S., Rolland, J., Silvestro, D., Michael Kessler, M., Lehnert, M. and Salamin, N., 2020. Slowly but surely: gradual diversification and phenotypic evolution in the hyperdiverse tree fern family Cyatheaceae, Annals of Botany, v. 125, p. 93-103. Doi: 10.1093/aob/mcz145.
-Li, L., Wang, Y., Vajda, V. and Liu, Z., 2016. Late Triassic ecosystem variations inferred by palynological records from Hechuan, southern Sichuan Basin, China, Palaontologische Gesellschaft, v. 90, p. 327-348.
-Lucas, S.G. and Orchard, M.J., 2013. Triassic, Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Encyclopedia of Geology, v. 2005, p. 334-351.
-Madler, K., 1964. Bemerkenswetre Sporeformen aus dem Kuper und unteren Lias Fortschritte Geologie von Rheinland und Westfalen, v. 12, p. 169-200.
-McKellar, J.L., 1998. Late Early to Late Jurassic palynology, biostratigraphy and palaeogeography of the Roma Shelf area, northwestern Surat Basin, Queensland, Australia (Including phytogeographic- palaeoclimatic implications of the Callialasporites dampieri and Microcachryidites Microfloras in the Jurassic-Early Cretaceous of Australia: an overview assessed against a background of floral change and true polar wander in the preceding Late Palaeozoic-Early Mesozoic) Ph.D. thesis, Brisbane (Queensland): University of Queensland, 620 p.
-Matsumoto, R., Zheng, Z., Kakuwa, Y., Hamdi, B. and Kimura, H., 1995. Preliminary results of paleomagnetic study on the Cambrian to the Triassic rocks of the Alborz. Northeast lran, Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo, v. 22, p. 233-249.
-Mousavi, M.G., 2002. Palynostratigraphy, paleoecology, paleogeography and sedimentary environment of the Shemshak Group (Nayband Formation) in the southern and northern slopes of Naybandan Mountain, Ph.D thesis, Islamic Azad University, Department of Science and Research, 197 p.
-Mousavi, M.G., 2002. Palynostratigraphy, paleoecology, paleogeography and sedimentary environment of the Shemshak Group (Nayband Formation) in the southern and northern slopes of Naybandan Mountain, Ph.D thesis, Islamic Azad University, Department of Science and Research: 197 p (in Persian).
-Phipps, D. and Playford, G., 1984. Laboratory techniques for extraction of palynomorphs from sediments. Department of Geology, University of Queensland, Papers, v. 11, p. 1-23.
-Playford, G. and Dettmann, M.E., 1996. Spores, Chapter 8, In: Jansonius, J. and Mcgregor, D.C. (eds.): Palynology: principles and applications. American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, v. 1, p. 227-260.
-Pocock, S.A., 1970. Palynology of the Jurassic sediments of western Canada. Part 1. Terrestrial species, Palaeontographica, Abteilung B, v. 130, p. 12-72.
-Roghi, G., 2004. Palynological investigations in the Carnian of the Cavedel Predil area (Julian Alps, NE Italy), Review of Paleobotany and Palynology, v. 132, p. 1-35.
-Sabbaghiyan, H., Aria-Nasab, M.R. and Ghasemi-Nejad, E., 2020. The palynology of the Nayband Formation (Upper Triassic) of the Tabas Block, Central Iran, Review of Palaeobotany and Palynology, v. 282, p. 104308. Doi: 10.1016/j.revpalbo.2020.104308.
-Sabbaghiyan, H., Ghasemi-Nejad, E. and Aria-Nasab, M.R., 2015. Dinoflagellate cysts from the Upper Triassic (Rhaetian) strata of the Tabas Block, East-Central Iran, Geopersia, v. 5, p. 19-26.
-Sajjadi, F., Hashemi, H. and Borzuee, E., 2015. Palynostratigraphy of the Nayband Formation, Tabas, Central Iran Basin: Paleogeographical and Paleoecological implications, Journal of Asian Earth Sciences, v. 111, p. 553-567.
-Sajjadi, F. and Playford, G., 2002. Systematic and stratigraphic palynology of Late Jurassic-earliest Cretaceous strata of the Eromange Basin, Queensland, Australia. Part 2. Palaeontographica, Abteilung B, v. 261, p. 99-165.
-Schuettpelz, E., Schneider, H., Huiet, L., Windham, M.D. and Pryer, K.M., 2007. A molecular phylogeny of the fern family Pteridaceae: assessing overall relationships and the affinities of previously unsampled genera. Mol Phylogenet Evol, v. 44, p. 1172-1185. Doi: 10.1016/j.ympev.2007.04.011.
-Seyed-Emami, K., 2003. Triassic in Iran, Facies, v. 48, p. 91-106.
-Taylor, T.N., Taylor, E.L. and Krings, M., 2009. Paleobotany: The biology and evolution of fossil plants, 2nd ed. Elsevier, Academic Press, San Diego, USA, 1230 p.
-Tidwell, W.D. and Nishida, H., 1993. A new fossilized tree fern stem, Nishidacaulis burgii gen. et sp. nov. from Nebraska, South Dakota, U.S.A. Review of Palaeobotany and Palynology, v. 78, p. 55-67.
-Tian, N., Wang, Y.D. and Jiang, Z.K., 2008. Permineralized rhizomes of the Osmundaceae (Filicales): diversity and tempo-spatial distribution pattern. Palaeoworld, v. 17, p. 183-200. Doi: 10.1016/j.palwor.2008.10.004.
-Traverse, A., 2007. Paleopalynology, Second sedition, Springer, Dordrecht, The Netherland, 813 p.
-Vakhrameev, V.A., 1991. Jurassic and Cretaceous floras and climates of the earth, Cambridge University Press, Cambrige, 318 p.
-Van Konijnenburg-Van Cittert, J.H.A., 2002. Ecology of some Late Triassic to Early Cretaceous ferns in Eurasia, Review of Palaeobotany and Palynology, v. 119, p. 113-124.