تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و API مخزن آسماری میدان اهواز با استفاده از مطالعۀ میان‌بارهای نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 اداره ژئوشیمی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران

10.52547/esrj.2022.226944.1112

چکیده

میان‌بارهای سیّال، شواهد با ارزشی از دمای تشکیل کانی‌ها، فشار حاکم بر محیط تشکیل آن‌ها، چگالی سیّال سازندۀ کانی‌ها و نیز ترکیب شیمیایی سیّالات کانه‌سنگ‌ساز ارائه می‌دهند. می‌توان از این اطلاعات برای تفسیر تاریخچۀ دمایی، بلوغ، تعیین محیط دیاژنزی، زمان سیمان‌شدگی، مهاجرت نفت نسبت به تاریخ دفن‌شدگی استفاده کرد. در این پژوهش به‌منظور بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و تعیین API مخزن آسماری میدان اهواز از مغزه‌های حفاری 7 چاه این مخزن استفاده گردید. این نمونه‌ها مورد مطالعات میکروسکوپی، میکروترمومتری، تعیین API و نیز طیف‌سنجی رامان قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که براساس مطالعات پتروگرافی تنوع میانبارها (اولیه، ثانویه و ثانویه کاذب) و همچنین ترکیبات متفاوت حاصل از طیف‌سنجی رامان نشان‌دهنده فعالیت فازهای مختلف شارژ شدن مخزن آسماری می‌باشد. از مطالعات ریزدماسنجی نیز خواص فیزیکوشیمایی )دمای آخرین ذوب یخ، دمای همگن‌شدگی و شوری( مخزن بدست آمد. براساس خواص فیزیکوشیمیایی مخزن آسماری دو محدوده دمایی نشان می‌دهد که می‌توان نتیجه گرفت این مخزن در طی دو مرحله شارژ شدن در دو دوره زمانی متفاوت را داشته است. همچنین براساس ترکیب فازهای موجود در میانبارها (دو فازی، سه فازی دارای نفت، و. ..) مشخص شده می‌توان مسیر شارژ شدن مخزن را نیز پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Physicochemical Properties and API of Asmari Reservoir in Ahvaz Oil Field Using Petroleum Inclusions Study

نویسندگان [English]

  • Alireza Zarasvandi 1
  • Bahram Alizadeh 2
  • Abbas Maraveneh 3
  • Mohammad Hossein Heidarifard 4
1 Department of Geology , Faculty of Earth Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Petroleum Geology and Sedimentary Basins Department, Faculty of Earth Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Petroleum Geology and Sedimentary Basins Department, Faculty of Earth Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 National Iranian South Oil Company
چکیده [English]

Fluid inclusions provide valuable evidence of the formation temperature of minerals, the pressure on their formation environment, the fluids densities that make up the minerals, and the chemical composition of the mineralizing fluids. This data can be used to interpret temperature history, maturity, determination of diagenetic environment, cementation timing, and hydrocarbon migration related to burial history. In this study, in order to determine the physicochemical properties and the API of Asmari reservoir of Ahvaz oil field we have used core samples of 7 wells from this reservoir. These samples were subjected to microscopic, microthermometery, API determination, and Raman spectroscopy studies. The results of this study showed that based on petrographic studies, the variety of inclusions (primary, secondary, and pseudo-secondary), as well as different compounds obtained determined by Raman spectroscopy indicates the activity of different phases of charge of the Asmari reservoir. Based on microscopic studies as wel as, we also calculated the physicochemical properties (last ice melting temperature, homogenization temperature, and salinity) of the reservoir, . Based on this data, two temperature ranges show that it can be concluded that this reservoir had two different charging periods during two charging stages. Also, based on the combination of phases in the inclusions (two-phase, three-phase with oil, etc.) the charging path of the tank can be predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluid inclusions
  • physicochemical properties
  • API
  • Asmari reservoir
  • Ahvaz oil field