سیستماتیک اثرفسیل های نهشته های فلیشی کرتاسه بالایی در جنوب گلباف، استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

10.52547/esrj.2023.226209.1121

چکیده

به منظور مطالعه سیستماتیک اثرفسیل های نهشته های فلیشی کرتاسه بالایی، برش چینه نگاری گلباف در جنوب شرق استان کرمان انتخاب و نمونه برداری از آن انجام شد. این نهشته ها 147متر ضخامت داشته و متشکل از سیلت استون، ماسه سنگ سیلتی و شیل می باشد. از برش چینه شناسی گلباف تعداد 68 ایکنوگونه متعلق به 30ایکنوجنس مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته که با توجه به فراوانی اثرفسیل ها در برش مورد، به مطالعه اثرجنس هایPlanolites isp., Paleophycus isp., Ophiomorpha rudis, Thalassinoides suevicus, Helminthopsis isp., Helminthorhaphe felxcous, Cochlichnus isp., Cosmorhaphe isp., Zoophycos isp. وPaleodictyon strozzii می پردازیم. بر اساس تنوع اثرجنس های شناسایی شده، سن نهشته های فلیشی در برش گلباف کنیاسین ـ سانتونین پیشنهاد می شود. این اثرفسیل ها بیشتر شامل آثار خزشی ـ تغذیه ای یا تغذیه ای می باشند. تنوع و فراوانی اثرفسیل ها در برش مورد مطالعه، نشان دهنده شرایط محیطی و اکولوژی مناسب در زمان ته نشست رسوبات می باشد. این اثرفسیل ها در یک محیط دریایی کم عمق تا توربیدایتی یافت می شوند که از حفظ شدگی و تنوع خوبی برخوردار بوده و بیشترین فراوانی آنها در بخش میانی این برش دیده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Systematic of Upper Cretaceous Flysch deposits ichnofossils in south of Golbaf, Kerman province

نویسندگان [English]

  • saeideh shakery 1
  • Ahmad Lotf abad arab 2
  • Mohammad reza Vaziri 2
1 Shahid Bahonar University of kerman
2 Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

In order to systematically study the trace fossils of Upper Cretaceous flysch deposits, Golbaf stratigraphic section in the southeast of Kerman province was selected and sampled. These deposits are 147 meters’ thickness and consist of siltstone, silty sandstone and shale. From Golbaf stratigraphic section, 68 ichnospecies belonging to 30 ichnogenera have been studied and identified, according to the abundance of trace fossils in the section, Planolites isp., Paleophycus isp., Ophiomorpha rudis, Thalassinoides suevicus, Helminthopsis isp., Helminthorhaphe felxcous, Cochlichnus isp., Cosmorhaphe isp., Zoophycos isp. and Paleodictyon strozzii. Based on the diversity of identified fossils, the age of the flysch deposits in the Golbaf Coniacin-Santonian section is suggested. These fossils mostly include crawling-nutritional or nutritional effects. The variety and abundance of trace fossils in the section under study shows the appropriate environmental and ecological conditions at the time of the deposition of sediments. These fossils are found in a shallow to turbidity marine environment, which is well preserved and varied, and their highest abundance is seen in the middle part of this section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trace fossil
  • Flysch
  • Turbidite
  • Cretaceous
  • Golbaf
  • Kerman