کانی‌شناسی، ژئوشیمی و شرایط تشکیل کانسار مس ابری و رهبری، شمال غرب درونه

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

کانسار مس ابری و رهبری در 23 کیلومتری شمال غرب درونه،در کمربند آتشفشانی- نفوذی خواف- درونه، و در زیر پهنه سبزوار واقع هستند. واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه با سن ائوسن میانی شامل سه مجموعه: 1) گدازه زیر دریایی (آندزیت، بازالت، آندزیت- بازالت پورفیری و تراکی آندزیت)، 2) آذرآواری (توف و آگلومرا) و 3) رسوبی (آهک، آهک مارنی، سیلتستون و شیل) می‌باشند. کانه‌زایی در مرز واحد آهکی با سنگ‌های آذرآواری و گدازه‌ای به صورت چینه‌کران رخ داده است و ماده معدنی به شکل رگه- رگچه‌ای، پرکننده حفره‌ها و فضاهای خالی بین دانه‌ای و دانه پراکنده در واحد گدازه‌ای و آذرآواری تشکیل شده است. کانی‌های اصلی تشکیل دهنده کانسارها شامل کانی‌های سولفیدی (کالکوسیت، کولیت، بورنیت، کالکوپیریت و پیریت)، کانی‌های کربناته (مالاکیت، آزوریت) می‌باشند.بر پایه نتایج حاصل از داده‌های ژئوشیمیایی، سنگ‌های آتشفشانی میزبان کانه‌زایی، به سری ماگمایی کالک آلکالن پتاسیم متوسط تا بالا تعلق دارند که در یک رژیم زمین‌ساختی از نوع کمان‌ آتشفشانی حاشیه فعال قاره‌ای تشکیل شده-اند.عنصر مس در بین فلزات پایه دارای بالاترین مقدار ضریب تولید بوده است (معادل 4 تا 5 درصد وزنی). براساس مطالعات میکروترمومتری میانگین دمای همگن شدگی میانبارهای سیال در منطقه ابری و رهبری ᵒC 198 و میانگین دامنه شوری 9/8 درصد وزنی معادل NaCl تعیین شد. با توجه به مشاهدات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی انجام شده می‌توان گفت کانی‌سازی در منطقه ابری و رهبری به صورت ناهمزاد وچینه‌کران است که به کانسارهای مس تیپ مانتو مشابهت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralogy, geochemistry and conditions of formation of The Abri and Rahbari Copper deposit Abri and Rahbari area, N-W of Daroneh

نویسندگان [English]

  • afsane soltani 1
  • farajollah fardoost 2
1 Shahrood University of Technolog
2 Shahrood University of Technolog
چکیده [English]

Abri and Rahbari deposits are located 23 km NW Darooneh and are located in the part of the Khaf-Darooneh volcanic-plutonic belt and the Sabzevar Sub- Zone. The studied area rock units consisted of three categories with the age of Middle Eocene include: 1- submarine lava (andesite, basalt, porphyry andesite-basalt, trachy andesite), 2- pyroclastic (tuff and agglomerate) and 3- sedimentary (limestone, limestone marl, Siltstone and shale). The volcanic rocks belong to medium to high K calc-alkaline magmatic series and have been formed during a volcanic arc tectonic regime of active continental margin. Mineralization in Abri and Rahbari areas has occurred, on the border of limestone units with pyroclastic rocks and lava as strata bound and the mineral is formed as veins and vein- veinlet, cavities and open space filling and disseminated. the main minerals formed the deposits are classified in three groups of sulfide minerals (chalcocite, covellitis, bornite, chalcopyrite and pyrite), carbonate minerals (malachite, azurite) and oxide minerals (cuprite, magnetite, hematite and limonite). Based on the micro thermometry studies the average of fluid inclusions homogenization temperature in Abri and Rahbari area is 198 ˚C and The average of salinity is 8.9 wt% NaCl. Based on the geochemical studies copper in the base metals has the highest production coefficient (The equivalent of 4 to 5 weight percent). According to the studies, it can be said that mineralization in the Abri and Rahbari area is epigenetic, strata bound that is similar to the manto type copper deposits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Copper
  • stratabound
  • Manto
  • Darooneh