تغییرات ریز رخساره ای، عنصری و ایزوتوپی نهشته های کربناته سازند تیرگان (بارمین-آپسین) در حوضه رسوبی کپه داغ (شمال شرق ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 _گروه زمین شناسی ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 _گروه زمین شناسی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

10.52547/esrj.2021.222379.1043

چکیده

مطالعات پتروگرافی منجر به تشخیص 18 ریزرخساره گردید که در چهار کمربند رخساره ای دریای باز، لاگون، سدی و جزر و مدی نهشته شدند. فراوانی رخساره های جزر و مدی همراه با رخساره های اائیدی سدی و نبود سدهای بزرگ ریفی و رسوبات توربیدایتی حاکی از رسوبگذاری این سازند در یک سیستم رمپ هم شیب کربناته می باشد. فرایندهای دیاژنزی در این سازند شامل: سیمانی شدن، میکریتی شدن، انحلال، فشردگی، دولومیتی شدن، شکستگی، استیلولیتی شدن و سیلیسی شدن می باشد. به منظور بررسی های ژئوشیمیایی، 41 نمونه به روش ICP-OES در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران-کرج (شرکت ایمیدرو) جهت آنالیز عنصری و به روش ICP-MS در مرکز آزمایشگاهی علوم دانشگاه Ottawa کانادا جهت ایزوتوپ کربن و اکسیژن آنالیز شد. فراوانی اجزای اسکلتی و غیراسکلتی از جنس کلسیت همراه با سیمان کلسیتی، اائید فراوان و حضور دولومیت همراه با مقدار بالای عنصر استرانسیوم اشاره به کانی شناسی اولیه کلسیتی در کربنات های سازند تیرگان در زمان تشکیل دارد. هم چنین مقادیر عناصر اصلی (Mg، Ca) و فرعی (Sr، Na، Mn، Fe) و گستره ایزوتوپی اکسیژن 18 و کربن 13 سنگ آهک های سازند تیرگان، نیز نشان دهنده ترکیب کانی شناسی اولیه کلسیتی در این نواحی است. هم چنین این مقدار تاثیر محیط دیاژنز تدفینی بر روی این نهشته ها را در یک سیستم دیاژنزی نیمه بسته و نسبت آب به سنگ پایین نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microfacies, elemental and isotopic changes of carbonate deposits of Tirgan Formation (Barrmian-Aptian) in Kopeh Dagh sedimentary basin (Northeast of Iran)

نویسندگان [English]

  • Samanesadat rafati 1
  • Mohammad Javanbakht 2
  • Davood Jahani 1
  • Mohsen Pourkermani 1
  • Nader Kohansal Ghadimvand 3
1 Department of geology. North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of geology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Petrographic studies led to the identification of 18 microfacies that were deposited in four facies belts open marin, lagoon, Barrier and tidal flat. The frequency of tidal facies along with barrier facies and the absence of large reef barrier and turbidite sediments indicate the deposition of this formation in a ramp system with a carbonate slope. Diagenetic processes in this formation include: cementation, micritization, dissolution, compaction, dolomitization, fracture, stylolitification and silicification. For geochemical studies, 41 samples were analyzed by ICP-OES method in Iran-Karaj Mineral Processing Research Center (Emidro Company) for elemental analysis and by ICP-MS method in Science Laboratory Center of Ottawa University of Canada for carbon isotope and oxygen. The abundance of skeletal and non-skeletal components of calcite along with calcite cement, abundance and presence of dolomite with high content of stransiom refers to the initial mineralization of calcite in the carbonates of Tirgan Formation in time. Also, the values of major (Mg, Ca) and minor elements (Sr, Na, Mn, Fe) and the isotopic range of oxygen 18 and carbon 13 of the limestones of Tirgan Formation, also indicate the composition of primary calcite mineralogy in these areas. This value also shows the impact of the burial diagenesis environment on these deposits in a semi-closed diagenesis system with a low water-to-rock ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diageneses
  • Carbonate sedimentary geochemistry
  • Tirgan Formation
  • Sedimentary model