تعیین خصوصیات ژئوشیمیایی و تطابق نفت‌های مخازن آسماری و سروک با استفاده از مطالعات بیومارکری و ایزوتوپی در یکی از میادین شمال غرب خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریس پژوهشکده علوم زمین پژوهشگاه صنعت نفت

2 کارشناس زمین شناسی شاغل در شرکت پارس پترو زاگرس

3 کارشناس زمین شناسی پژوهشکده علوم زمین پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

در این تحقیق، جهت بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی نمونه‌های نفت جمع‌آوری شده از مخازن آسماری و سروک در یکی از میدان‌های نفتی شمال غرب خلیج فارس، از روش‌ها ,و تکنیک های تست SARA، کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی و آنالیز ایزوتوپ کربن استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده به‌نظر می‌رسد که نمونه‌های نفتی مورد مطالعه از نظر ترکیب شیمیایی یکسان بوده و به جز اندک تفاوتی در مقادیر برش آروماتیک، رزین و آسفالتن اختلاف معنی‌داری در برش‌‌های هیدروکربنی تشکیل‌دهنده این نفت‌‌ها مشاهده نمی‌‌شود. همچنین، به‌منظور بررسی شرایط محیط رسوب‌گذاری سنگ منشا مولد این‌ نفت‌ها، از نسبت‌های پریستان به فیتان، پریستان به فیتان در برابر CV یا متغیر استاندارد و نمودار میزان تغییرات پارامتر Pr/nC17 در برابر Ph/nC18 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نفت دو مخزن مورد مطالعه از یک سنگ منشاء با رخساره دریای باز و احتمالا محیط دلتایی تولید شده است. علاوه بر این، بررسی شاخص‌های بلوغ بیومارکرهای استرانی، هوپانی و آروماتیکی مربوط به نمونه‌های نفت هر دو سازند، ویژگی یکسانی را نشان داده و معرف درجه‌ای از بلوغ در حد اوایل تا اواسط پنجره نفت‌زایی است. بررسی های بیومارکری دقیق معرف سن ژوراسیک و قدیم تر برای سنگ مولد نفت‌های مورد مطالعه می باشد. بنابراین می توان گفت که نفت‌‌های تجمع یافته در مخازن آسماری (غار) و سروک این میدان از یک سازند با شرایط رسوب‌گذاری یکسان منشا‌ گرفته‌‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determine of Geochemical Characteristics and Oil-Oil Correlation of Asmari and Sarvak Formations in one of the NW Persian Gulf Oil Fields Based on Biomarker and Isotope Studies.

نویسندگان [English]

  • bijan Beiranvand 1
  • Nasrin Beiranvand 2
  • Hadi Kermanshahi 3
1 Head of Geoscience Department of RIPI
2 Geologist of Pars Petro Zagros
3 Geochemist of the Geoscience Department of RIPI
چکیده [English]

In this research, in order to investigate the geochemical characteristics of oil samples collected from Asmari and Sarvak reservoirs in one of the oil fields in the northwest of the Persian Gulf, methods and techniques of SARA test, gas chromatography, gas chromatography-mass spectrometer and carbon isotope analysis were used. Based on the results, it seems that the studied oil samples are the same in terms of chemical composition, and except for a small difference in the aromatic, resin and asphaltene fractions, no significant difference is observed in the hydrocarbon fractions of these oils. Also, in order to investigate the sedimentation environment conditions of the source rock producing these oils, the ratios of Pr/ Ph and Pr/ Ph versus CV or standard variable and the curve of changes in Pr/nC17 parameter against Ph/nC18 have been used. The results indicate that all the oil in two reservoirs was produced from the same source rock with an open sea facies and probably deltaic environment. In addition, the investigation of the maturity indices of the aromatic, hopane and aromatic biomarkers related to the oil samples of both formations showed the same characteristic and indicates a degree of maturity in the early to middle of the oil generation window. Accurate biomarker studies indicate the Jurassic age and older for the studied oil producing rocks. Therefore, it can be said that the accumulated oils in the Asmari (Ghar) and Sarvak reservoirs of this field originated from the same formation with the same sedimentation conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari (Ghar)
  • Sarvak
  • Biomarker
  • Oil-Oil correlation
  • Carbon Isotope