مدلسازی ژئوفیزیکی سه بعدی با استفاده از داده های برداشت دوبعدی و زمین آمار در کانسار مس علی آباد یزد به منظور پیشنهاد موقعیت بهینه حفاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

در کانسار مس علی آباد واقع در شهر تقت استان یزد تعداد 1666 ایستگاه مغناطیسی، مقاومت ویژه ظاهری و قطبش القایی نیز توسط آرایه مستطیلی و در راستای چهار پروفیل برداشت شده است. در پژوهش حاضر ابتدا مدلسازی وارون هموار دوبعدی داده های مقاومت‌ویژه و بارپذیری چهار پروفیل به روش کمترین مربعات خطا با استفاده از نرم‌افزار RES2DINV صورت گرفت. بعد عملیات پردازش، مقایسه و تجزیه و تحلیل داده های مغناطیس سنجی، مقاومت ویژه و بارپذیری در راستای پروفیل های ژئوفیزیکی صورت گرفت و ارتباط آنها با کانی زایی تعیین شد. نتایج نشان می دهد که درمجموع تطابق خوبی بین داده های مغناطیس سنجی و ژئوالکتریک وجود دارد و بی هنجاری های موجود در منطقه اغلب در ارتباط با کانی سازی های فلزی هستند. سپس برای تشخیص ساختار فضایی حاکم بر داده های مقاومت ویژه و بارپذیری در منطقه، واریوگرام های امتدادی در دو راستای افقی شمالی– جنوبی و شرقی– غربی و نیز راستای قائم (عمقی) ترسیم گردید. نتایج نشان داد که تمامی مدل های تئوری واریوگرام منطبق بر واریوگرام های تجربی، از نوع کروی بوده و منطقه دارای ناهمسانگردی هندسی است. در مرحله بعد براساس نتایج عملیات واریوگرافی، مدل سه‌بعدی داده های مقاومت ویژه و بارپذیری با استفاده از نرم افزار RockWorks و به کمک الگوریتم درونیابی عکس فاصله وزن دار پیشرفته انجام شد. در نهایت براساس مدلسازی سه بعدی صورت گرفته، موقعیت امیدبخش ترین و مناسب ترین محدوده کانی سازی مشخص گردید و حفر یک گمانه اکتشافی قائم با طول 80 متر در این موقعیت پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

3-D geophysical modeling using 2-D acquisitioned data and geostatistics for Yazd, Ali-Abad copper deposit to propose optimal drilling location

نویسندگان [English]

  • Reza Ahmadi 1
  • Javad Ehsan nejad 2
1 Faculty member of Arak University of Technology
2 MSc. Student of Arak University of Technology
چکیده [English]

In Aliabad copper deposit located in Taft city of Yazd province, 1666 magnetic data points as well as resisitivity and induced polarization through rectangular configuration and along four profiles have been surveyed. In the present research, first, 2-D smooth inverse modeling of resistivity and chargeability data for four profiles was carried out by least squares error method using Res2dinv software. Afterward, the operations of processing, comparison and analysis of magnetis, resistivity and chargeability data from the geophysical profiles was performed and their relationship with mineralization was determined. The results show that in general there is a good accordance between magnetic and geoelectric data and the anomalies in the area are often related to metallic mineralizations. Then, to achieve the spatial structure governing on resistivity and chargeability data of the region, strike variograms were drawn in two horizontal directions of north-south and east-west as well as vertical (depth) direction. The results revealed that all theoric variogram models according to experimental variograms are spherical type and the region has geometric anisotropy. In the next step, based on the results of variography operation, 3-D models of resistivity and chargeability data were produced using Rockworks software through interpolation algorithm of advanced inverse distance weighted. At the end, on the basis of 3-D performed modeling the position of the most promissing and appropriate mineralization area was determined as well as drilling of a vertical exploratory borehole with the length of 80 m was proposed in this location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yazd Ali-Abad copper deposit
  • Resistivity and chargeability
  • Smooth inverse modeling
  • Variography
  • RockWorks