مدل های دولومیتی شدن و تکامل سیالات دیاژنزی دولومیت ساز درپلاتفرم کربناته سازند آسماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز ، ایران

2 گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشگاه تهران، دانشکده علوم، دانشکده زمین شناسی

4 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.48308/esrj.2023.232397.1186

چکیده

در این پژوهش، مدل‌های دولومیتی سازند آسماری با ضخامت 9/363 متر در میدان نفتی شادگان در فروافتادگی دزفول، حوضه زاگرس بررسی شد. سازند آسماری در میدان نفتی شادگان عمدتا از سنگ آهک و دولوستون‌های متخلخل در تناوب با ماسه سنگ‌ها و شیل‌ها تشکیل شده است. در چاه شماره 11، سازند آسماری با سن الیگوسن و میوسن زیرین با ناپیوستگی هم شیب رسوبات مارلی و شیلی سازند پابده را می‌پوشاند و توسط رسوبات تبخیری سازند گچساران پوشیده می‌شود.
مخزن آسماری به سن الیگوسن-میوسن در میدان نفتی شادگان از جنبه‌های مختلف به ویژه تخلخل و نفوذپذیری ناشی از دولومیتی شدن تحت تأثیر ناهمگنی است. بنابراین دولومیتی شدن یکی از فرآیندهای دیاژنتیکی مهم در سازند آسماری است که نقش مهمی در کنترل کیفیت مخزنی این سازند ایفا کرده است. این سازند دستخوش تغییرات پیچیده دیاژنتیکی شده است که عمدتا توسط پیدایش چندین نسل دولومیت نمود پیدا کرده است. انواع دولومیت‌های شناسایی شده عبارتند از: D1: دولومیت بسیار ریز بلور و حفظ کننده فابریک، D2: دولومیت ریز تا متوسط بلور و حفظ کننده فابریک، D3: دولومیت متوسط تا درشت بلور و مخرب فابریک، D4: دولومیت درشت بلور یا زین اسبی.
شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی و به ویژه رابطه متقابل توزیع دولومیت با رخساره‌ها، بیانگر دولومیتی شدن توسط پنج مکانیزم/مدل مختلف در پلاتفرم کربناته سازند آسماری در میدان نفتی شادگان می‌باشد. دولومیت‌های D1 قبل از فرآیند تراکم اولیه، جایگزین زمینه میکریتی در رخساره‌های گل پشتیبان شده‌اند. دولومیت‌های D2 و D3 توسط رفلاکس سیالات بسیار شور و همچنین توسط تبلور مجدد دولومیت‌های ریز بلور تشکیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dolomitization models and related fluid evolution in the carbonate platform of the Asmari Formation

نویسندگان [English]

  • Armin Omidpour 1
  • Roghayeh Fallah-Bagtash 2
  • Hossain Rahimpour-Bonab 3
  • Reza Moussavi-Harami 4
  • Asadollah Mahbobi 4
1 National Iranian South Oil Company, Ahvaz, Iran
2 Department of Petroleum and Sedimentary Basins, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 School of Geology, College of Science, University of Tehran, Iran
4 Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this research, dolomitization models of the Asmari Formation with 363.9 meters thickness were investigated in the Shadegan Oil Field in the Dezful Embayment, Zagros Basin. In the Shadegan Oil Field, the Asmari Formation consists mainly of limestones and porous dolostones associated with sandstones, and shales. In the SG-11 well, The Asmari Formation with Oligocene and lower Miocene in age conformably overlies the marly and shaly Pabdeh Formation and is, in turn, conformably overlain by the evaporites of the Gachsaran Formation. The Oligocene-Miocene Asmari reservoir is dominated by heterogeneity in various aspects, especially porosity and permeability caused mainly by dolomitization. Therefore, dolomitization is one of the important diagenetic processes in the Asmari formation, which has played an important role in controlling the reservoir quality of this formation. This formation has undergone complex diagenetic alteration represented mainly by multiple generations of dolomites. Dolomite types includes (i) very finely-crystalline, fabric-retentive dolomite (D1), (ii) fine to medium-crystalline, fabric-retentive dolomite (D2); (iii) medium to coarse-crystalline, fabric-destructive dolomite (D3); and (iv) very coarsely-crystalline, non-planar saddle dolomite (D4). Petrographic and geochemical evidence, and especially interrelation of facies with dolomite distribution, are consistent with the dolomitization by five different mechanisms/models in the carbonate platform of the Asmari Formation in the Shadgan Oil Field. D1 substituted by micritic matrix in mud-supported facies before early compaction. D2 and D3 were formed by the reflux of warmer and more saline fluids during intermediate burial, and also by the recrystallization of D1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dolomitization models
  • Diagenetic evolution
  • Shadegan Oil Field
  • Asmari Formation
  • Oligocene-Miocene