ارزیابی اثرات فعالیت‌های نو زمین‌ساخت بر نمایه‌های شکل حوضه (مطالعه موردی: زیر حوضه‌های زنجان‌رود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه، تهران

3 گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.48308/esrj.2023.232759.1192

چکیده

استقرار رژیم تنشی معاصر در هر منطقه، نو زمین‌ساخت آن منطقه محسوب می‌شود. بررسی مورفولوژی حوضه‌ها با کمک نمایه‌های مختلف یکی از روش‌های برآورد وضعیت نوزمین‌ساخت آن منطقه می‌باشد که در دو دهه اخیر موردتوجه محققان بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه نو زمین‌ساخت و شکل حوضه‌های زنجان‌رود و مقایسه آن‌ها می‌باشد. زمین‌شناسی، توپوگرافی، لایه رقومی ارتفاع (DEM) دادهای پژوهش و نرم‌افزارهای GIS، WMS و Microsoft Ecxel نیز ابزارهای مفهومی پژوهش را تشکیل داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که بر اساس نمایه شکل حوضه (Bs)، 8 زیر حوضه با بالاترین ارقام در پهنه شمال‌غربی حوضه قرار داشته و حاکی از بالاترین سطح دخالت نوزمین‌ساخت این بخش از حوضه اصلی می‌باشد. قرار گرفتن 5 زیر حوضه با نمایه بالاتر از 4 در پهنه شمال‌غرب نیز می‌تواند تقویت‌کننده این فرضیه باشد. زیرا سطح فعالیت نوزمین‌ساختی در نیمه غربی نسبت به نیمه شرقی حوضه بالاتر است. این نتایج با پراکنش گسل‌های فعال منطقه نیز همخوانی دارد. در این میان، 18زیرحوضه با سطح پویایی پایین، در نیمه جنوب‌شرقی حوضه فراوانی بیشتری دارند. همچنین تحلیل‌ها نشان داد که ضلع جنوب‌شرقی ازنظر پویایی و دخالت زمین‌ساخت فعال در رده سوم قرار داشته و درنهایت ضلع شمال‌شرقی دارای پایین‌ترین سطح فعالیت نو زمین‌ساختی است. این پژوهش برای نخستین بار تمامی زیرحوضه-های زنجان‌رود را از منظر نو زمین‌ساخت و شکل حوضه‌ها موردبررسی قرار داده و مشخص کرد که شکل زیرحوضه‌ها در پهنه شمال‌غرب حوضه زنجان‌رود بیشتر متأثر از زمین‌ساخت بوده و از طرفی نمایه‌های مختلف همبستگی بالایی نداشته و به‌طور مجزا نتایج بهتری نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of neotectonic activities on basin shape Indices (case study: Zanjanroud sub-basins)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Javad Hosseini 1
  • Mojtaba Yamani 2
  • Abolghasem Gorabi 3
  • Shirin Mohammadkhan 1
1 Department of Physical Geography,, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor of Geography, University of Tehran
3 Department of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Neotectonic movements after the establishment of the contemporary stress regime in each region are considered to be new tectonics of that region. Examining the morphology of basins using different indices is one of the methods of estimating the state of neotectonics in different areas. Zanjanrud is one of the main basins of Zanjan province, which is of vital importance. The aim of the current research is to investigate and compare the neotectonics of Zanjanrud sub-basins using different indices of the basin shape and therefore geological information, topography, DEM and GIS, WMS and Excel software have been used. The results showed that 8 sub-basins with the highest figures of the shape index are located in the northwest side of the basin which indicates the highest level of involvement of neotectonic compared to other parts. The presence of 5 sub-basins with a basin shape index higher than 4 in the northwest area can also strengthen the hypothesis that the level of neotectonic activity in the western half is higher than the eastern one. These results are consistent with the distribution of active faults in the region. Out of 18 sub-basins with a low tectonic dynamic level, the frequency of sub-basins is higher in the southeastern half of the basin. The analytic results showed that the southeastern side was in the third place in terms of the dynamics and involvement of active tectonics, and the northeastern side has the lowest level of neotectonic activity compared to other parts of the Zanjanrud basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neotectonic
  • Shape Index
  • Sub-basin
  • Zanjanrud