منشأ و مسیر حرکت طوفان‌های گردوخاک بادید افقی کمتر از 1000 متر جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

10.48308/esrj.2024.104582

چکیده

مقدمه
شکل‌گیری و وقوع هر پدیده اقلیمی مستلزم شرایطی است که وقتی مجموع آن شرایط جوی و محیطی هم‌زمان رخ می‌دهد، امکان شکل‌گیری و وقوع آن پدیده فراهم می‌شود. بسته به نوع پدیده، پاره‌ای از این عناصر یا عوامل در جو شکل‌گرفته و پاره‌ای نیز در محیط فیزیکی زیر آن فراهم می‌شود. پدیده‌ای مانند توفان گردوخاک، به پدیده ترکیبی جوی - محیطی هست. در نتیجه، عوامل یا عناصر جوی به ‌تنهایی قادر به شکل‌گیری چنین پدیده‌ای نخواهند بود. در این پدیده مخاطره‌آمیز، شرایط محیطی نقش غیرقابل‌انکاری در تبدیل یک ناپایداری شدید به یک توفان گردوخاک دارد. وجود خاک‌هایی با گسستگی بالا و خشک، شرایط مستعدی را برای خیزش گردوخاک فراهم می‌کند. به همین دلیل بیابان‌های خشک، دشت‌های برهنه با خاک‌های نرم و دانه‌ریز همواره به‌عنوان چشمه‌های تولید گردوخاک، مستعد وقوع چنین پدیده‌ای هستند؛ بنابراین، بسترهای فیزیکی با این ویژگی، همواره به‌عنوان مکان‌های بالقوه برای وقوع پدیده گردوخاک باید مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرند. آنچه به شرایط جوی مربوط می‌شود، ناپایداری‌ها شدید فاقد رطوبت یا با رطوبت اندک زمینه‌ساز توفان‌های گردوخاک هستند. این الگوی جوی در اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک امکان بروز و ظهور بیشتری دارند. امکان کنترل یا تغییر ساختار پدیده‌های جوی با فناوری فعلی بشر ممکن نیست. در نتیجه، بهترین شیوه برای کاهش اثرات و سازگاری با پدیده‌های مخربی همچون توفان‌های گردوخاک در یک منطقه جغرافیایی، در قدم اول شناسایی منشأ و مسیر عبور توفان‌های گردوخاک است.
مواد و روش­ها
منطقه مطالعاتی انتخابی برای این تحقیق جنوب غرب ایران است. منطقه‌ای که پدیده گردوخاک در دهه‌های اخیر، هم از لحاظ فراوانی وقوع و هم از لحاظ شدت، روندی افزایشی داشته است. با توجه ‌به مشابهت ویژگی‌های توپوگرافیکی مشابه بخش شرقی استان خوزستان با استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال‌ و بختیاری و همچنین ساختار مشابه سامانه‌های اقلیمی که این منطقه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، منطقه مطالعاتی سه استان فوق انتخاب گردیده است. در گام اول تحقیق تمام ایستگاه‌های سینوپتیک منطقه مطالعاتی که دارای آمار کامل ۳۳ ساله (1986-2019) بوده‌اند شناسایی و استخراج گردید. در گام دوم با استفاده از داده‌های (تعداد گزارش‌ها پدیده غبار (nhz)، تعداد گزارش‌ها همراه با پدیده گردوخاک (ndu)، تعداد گزارش‌ها همراه با پدیده طوفان شن و گردوخاک (nbdu)، سرعت باد و دید افقی کمتر از 1000 متر و کدهای (۰۶.۰۷، ۰۸.۰۹، ۳۰.۳۱، ۳۲.۳۳، ۳۴.۳۵، ۹۸) روزهای همراه با گردوخاک از داده‌های سازمان هواشناسی استخراج گردید. در گام بعد، با استفاده از سایت https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT با روش (Backward) از سامانه داده‌های GDAS با گام 5/0 درجه منشأ طوفان‌های گردوخاک جنوب غرب ایران ترسیم گردید. این داده‌ها از سال 2007 موجود است. لذا برای تمام گزارش‌های گردوخاک با مشخصات فوق از هر یک از ایستگاه‌های نمونه منشأ یابی توفان صورت گرفته است.
نتایج و بحث
بررسی آماری گزارش‌های گردوخاک از ایستگاه‌های انتخابی نشان داد که در دوره آماری ۳۳ ساله 3027 مورد توفان گردوخاک از مجموع ایستگاه‌های انتخابی گزارش ‌شده است. از لحاظ پراکنش ماهانه، ماه‌های ژانویه، فوریه و دسامبر به ترتیب بالاترین تعداد توفان گردوخاک گزارش‌ شده است. از لحاظ توزیع فصلی نیز بیشترین تعداد گزارش گردوخاک به ترتیب از فصول زمستان (1153 مورد 1/38 درصد) و بهار (711 مورد 5/23 درصد) بوده است. بالاترین تعداد توفان گردوخاک از دو سال خشک 2008 (225 مورد) و 2009 (243 مورد) گزارش ‌شده است. از لحاظ ایستگاهی، بالاترین تعداد توفان گردوخاک از ایستگاه‌های اهواز و آبادان گزارش ‌شده است. براساس مسیریابی‌های انجام ‌شده در این تحقیق، توفان‌های گردوخاک ورودی، از شش منطقه زیر بوده است:
کشور عراق (از چهار بخش)، کشورهای شرق دریای مدیترانه، عربستان، مرکز و شمال شرق آفریقا، منابع دوردست شرق اروپا و منابع محلی در درون منطقه مطالعاتی.
منشأ 93/25 درصد توفان‌های گردوخاک ورودی به منطقه، از منابع مرکز کشور عراق و منشأ حدود 20 درصد توفان‌های گردوخاک از کشورهای حاشیه شرقی دریای مدیترانه و 16 درصد توفان‌های گردوخاک نیز از منابع داخلی استان خوزستان بوده‌اند. منشأ توفان‌های گردوخاک ایستگاه‌های مرتفع شرق منطقه مطالعاتی همانند شهرکرد، یاسوج و کوهرنگ از منابع دوردست سوریه و اردن یا منابع شمال شرق آفریقا بوده است.
نتیجه­گیری
با عنایت به این‌ که، سرچشمه 84 درصد توفان‌های گردوخاک ورودی به منطقه منشأ فرامرزی دارند. با توجه به این‌ که دو منبع غرب و مرکز عراق منشأ 35 درصد از توفان‌های ورودی به منطقه می‌باشند، تلاش‌های دیپلماتیک برای همکاری کشور عراق برای تثبیت خاک در این منابع ضرورت صدچندان پیدا می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Origin and path of horizontal dust storms with less than 1000 meters visibility in southwest Iran

نویسندگان [English]

  • Zainab Mohammadi
  • hassan lashkari
Department of Physical Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
The formation and occurrence of any climatic phenomenon require conditions that, when the sum of these atmospheric and environmental conditions occur simultaneously, make it possible for the phenomenon to form and occur. Depending on the type of phenomenon, some of these atmospheric or environmental factors are formed in the atmosphere alone, while others are formed in the physical environment under it. A phenomenon like a dust storm is a combined atmospheric-environmental phenomenon. The existence of dry and highly fragmented soils provides favorable conditions for the rise of dust. For this reason, dry deserts, bare plains with soft and granular soils are always prone to this phenomenon as sources of dust production. Therefore, physical substrates with this feature should always be studied and investigated as potential places for dust phenomenon to occur. What is related to atmospheric conditions, severe instabilities without moisture or with little moisture are the basis of dust storms. This weather pattern is more likely to appear in arid and semi-arid climates. It is not possible to control or change the structure of atmospheric phenomena with current human technology. Therefore, the best way to reduce the effects of destructive phenomena such as dust storms in a geographical area is to first identify the source and path of dust storms.
 
Materials and Methods
The selected study area for this research is the southwest of Iran, an area that has experienced an increasing trend in the frequency and intensity of dust storms in recent decades. The study area includes the three provinces of Kohgiluyeh, Boyer Ahmad, Chaharmahal and Bakhtiari.In the first step of the research, all synoptic stations with complete statistics for 33 years (1986-2019) in the study area were identified and extracted. .In the second step, using the data (number of reports of dust phenomenon (nhz), number of reports with dust phenomenon (ndu), number of reports with sand and dust storm phenomenon (nbdu), wind speed and horizontal visibility less than 1000 meters and codes (06.07, 08.09, 30.31, 32.33, 34.35, 98) days with dust were extracted from the data of Meteorological Organization. In the next step, using the website [https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT, ↗] (https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT,) the origin of dust storms in the southwest of Iran was plotted using the backward method from the GDAS data system with a resolution of 0.5 degrees. This data is available from 2007. Therefore, for all the dust reports with the above characteristics from each of the sample stations, the origin of the storm has been determined.
Results and Discussion
Statistical analysis of dust storm reports from selected stations showed that 3027 cases of dust storm have been reported during the 33-year statistical period from a total of selected stations. In terms of monthly distribution, the months of January, February and December respectively have reported the highest number of dust storms. In terms of seasonal distribution, the highest number of pollen reports were from winter (1153 cases, 38.1%) and spring (711 cases, 23.5%) respectively. The highest number of dust storms was reported from the two dry years of 2008 (225 cases) and 2009 (243 cases). In terms of stations, the highest number of dust storms was reported from Ahvaz and Abadan stations. Based on the routing performed in this study, the input dust storms came from six areas:Iraq (from four parts), eastern Mediterranean countries, Saudi Arabia, central and northeast Africa, distant sources in eastern Europe, and local sources within the study area.The origin of 93.25% of the input dust storms to the study area was from sources in central Iraq, and about 20% of the dust storms originated from eastern Mediterranean countries, while 16% of the dust storms were from local sources in Khuzestan province. The origin of dust storms in high-altitude stations in the eastern part of the study area, such as Shahr-e Kord, Yasuj, and Kuhrang, was from distant sources in Syria and Jordan or northeastern Africa.
 
Conclusion
Given that, 84% of the dust storms entering the region originate from outside the border. Considering that the two sources of the west and the center of Iraq are the source of 35% of the storms entering the region. Diplomatic efforts for the cooperation of the country of Iraq to stabilize the soil in these resources are very necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust storm
  • Southwest of Iran
  • Dust sources
  • HYSPLIT
Alijani, B. and Raispour, K., 2019. Statistical analysis, synopsis of dust storms in southeast Iran (case study: Sistan region). Geographical Studies of Dry Areas, v. 2, p. 107-113 (in Persian).
AlKheder, S. and AlKandari, A., 2020. The impact of dust on Kuwait International Airport operations: a case study. International Journal of Environmental Science and Technology, v. 17 p. 1-8.
Arami, S.A.H., Ong, M., Mohammadian Behbahani, A., Akbari, M. and Zarasundi, A.R., 2017. Statistical analysis of spatio-temporal pattern of dust storm in west and southwest of Iran. Water and Soil Protection Research Journal, v. 1, p. 83-6 (in Persian).
Asghari Podeh, Z., Shafiizadeh, M., Fakharan, S. and Gilani, A.R., 2014. Evaluation and zoning of spatial-temporal changes of dust storms using DSI index in Khuzestan province. The second national conference on climate change and engineering for sustainable development of agriculture and natural resources, Tehran (in Persian).
Attiya, A. and B. Jones, G., 2020. Climatology of Iraqi dust events during 1980–2015. SN Applied Sciences, v. 2, p. 1-16.
Azizi, Q., Miri, M. and Nabavi, S.A., 1391. Tracing the phenomenon of dust in the western half of Iran. Geographical studies of arid regions, vo. 2(7), p. 63-81 (in Persian).
Baaqideh, M. and Ahmadi, H., 2014. Analysis of dust risk and its changes in the west and southwest of Iran. Relief and Rescue Magazine, v. 6, p. 1-16 (in Persian).
Babai Fini, A.A., Safar Rad, T. and Karimi, M., 2014. Spatio-temporal analysis of dust event in western Iran. Environment, v. 40, p. 375-388 (in Persian).
Beyranvand, A., Azizi, G., Alizadeh, O. and Darvishi Boloorani, A., 2023. Dust in Western Iran: the emergence of new sources in response to shrinking water bodies. Scientific Reports, v. 13(1), doi.org/10.1038/s41598-023-42173-3.
Brun, A., Zahorian Pardel, M., Lashkari, H., Shakiba, A.R. and Mohammadi, Z., 2018. Collaborative analysis of the role of Saudi high pressure in heat waves in Khuzestan province, Journal of Meteorology and Atmospheric Sciences, v. 2, p. 55-67 (in Persian).
Cao, H., Amiraslani, F., Liu, J. and Zhou, N., 2015. Identification of dust storm source areas in West Asia using multiple environmental datasets. Science of the Total Environment, v. 502, p. 224-235.
Demizadeh, M., Mahdavi, R., Nowrozi, A.A., Gholami, H. and Halisaz, A., 2019. Investigating dust emission routes in Hormozgan province using a model, Hysplit Watershed Engineering and Management, v. 13(2), p. 431-444 (in Persian).
Ezzatian, V., 2018. Monitoring dust phenomenon, its causes and consequences in Isfahan province, a case study: 2013-2014 period. Newar, v. 4, p. 45-61 (in Persian)
Farajzadeh Asl, M. and Alizadeh, KH., 2018. Temporal and spatial analysis of dust storms in Iran. Space planning and preparation, p. 64-85 (in Persian).
Fattahi, E., Noohi, K. and Shiravand, H., 2012. Study of dust storm synoptical patterns in southwest of Iran. Desert, v. 17, p. 49-55.
Gillette, D.A., 1981. Production of dust that may be carried great distances. Desert dust: Origin, characteristics, and effect on man. American Association for the Advancement of Science, v. 186, p. 11-26.
Hamidi, M., Kavianpour, M. and Shao, Y., 2013. Synoptic analysis of dust storms in the Middle East. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, v. 49, p. 279-286.
Hosseini, A., Alijani, B. and Akhari, Y., 2018. Forecasting the probability of dusty days in the eastern regions of Iran using spatio-temporal kriging method, Natural Environment Hazards, v. 8, p. 197-216 (in Persian).
Jafari, M., Zahtabian, G.R., Ahmadi, H., Misbahzadeh, T. and Nowrozi, A.A., 2019. Detection and routing of dust event using remote sensing and numerical model in Isfahan province. Environmental Sciences, v. 18(1), p. 105-116 (in Persian).
Jahanbakhsh, S., Zinali, B. and Asghari, M., 2014. Analysis and zoning of the frequency of dust storms in Iran using fuzzy clustering (FCM). Two Quarterly Journals of Urban Ecology Research (former Geography and Regional Planning), v. 10, p. 85-98 (in Persian).
Jamalizadeh, N., Zahorian Pardel, M., Lashkari, H., Shakiba, A.R. and Mohammadi, Z., 2018. Analysis of anomalies and changes in the dynamic structure of summer synoptic patterns of Khuzestan province. Geography Quarterly (Regional Planning), v. 9, p. 874-863 (in Persian).
Khairandish, Z., Badagh Jamali, J. and Raigani, B., 2017. Identifying the dust passage routes in southwest Iran (Case study: Dust 30 Khordad), v. 42(101-100), p. 1-10 (in Persian).
Khodam, N., Tajbakhsh, S., Aliakbari Bidakhti, A.A., Sehat Kashani, S. and Ranjbar Saadatabadi, A., 2019. Climatology of dust storm events in the summer season in Sistan and Baluchistan province in a period of 30 years (1987-2016), Climatology Research, v. 40, p. 81-89 (in Persian).
Khosravi, M., Tavossi, T. and Raispour, K., 2018. Collaborative analysis of dust collection systems in Khuzestan province. Geography and Development, v. 8, p. 118-97 (in Persian).
Khusfi, Z.E., Khosroshahi, M., Roustaei, F. and Mirakbari, M., 2020. Spatial and seasonal variations of sand-dust events and their relation to atmospheric conditions and vegetation cover in semi-arid regions of central Iran. Geoderma, v. 365, p. 114-225.
Ki Khosravi, Q. and Hasli, H., 2016. Simulation of the trajectory of several examples of severe dust storms in Kermanshah province from the viewpoint of observation and model. HYSPILT Natural Geography, v. 10, p. 59-82 (in Persian).
Knippertz, P. and Fink, A.H., 2006. Synoptic and dynamic aspects of an extreme springtime Saharan dust outbreak, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society: A journal of the atmospheric sciences, applied meteorology and physical oceanography, v. 132, p. 1153-1177.
Kumar, R., Barth, M.C., Madronich, S., Naja, M., Carmichael, G.R., Pfister, G.G. and Sarangi, T., 2014. Effects of dust aerosols on tropospheric chemistry during a typical pre-monsoon season dust storm in northern India. Atmospheric Chemistry & Physics, v. 14, p. 6813-6834.
Lashkari, H. and Jafari, M., 2021. The role of spatial displacement of Arabian subtropical high pressure in the annual displacement of the ITCZ in East Africa. Theoretical and Applied Climatology, v. 143, p. 1543-1555.
Lashkari, H. and Mohammadi, Z., 2014. The effect of high pressure location of Saudi Arabia on precipitation systems in south and southwest of Iran. Natural Geography Research, v. 47, p. 73-90 (in Persian).
Lashkari, H. and Saboui, M., 2012. Synoptic analysis of patterns governing dust storms in Khuzestan province. Sepehr Geographical Scientific-Research Quarterly, v. 22, p. 32-38 (in Persian).
Lashkari, H., 1382. Mechanism of formation, strengthening and development of low pressure center in Sudan and its role on rainfall in South and Southwest of Iran, Journal of Geographical Research, v. 46, p. 1-18. (in Persian).
Lashkari, H. and Kikhsravi, Q., 2019. Statistical analysis of thunderstorms and dust storms during the statistical period of 1990-2004 in Hamadan province (1). Sepehr Scientific-Research Quarterly of Geographical Information, v. 19(75), p. 60-66 (in Persian).
Lashkari, H., Matkan, A.A., Azadi, M. and Mohammadi, Z., 2016. Collaborative analysis of the role of the high pressure of the Arabian monsoon and the monsoon monsoon in severe droughts in the south and southwest of Iran. Earth Science Research, v. 8, p. 141-163 (in Persian).
Lashkari, H., Mohammadi, Z. and Jafari, M., 2020. Investigation on dynamical structure and moisture sources of heavy precipitation in south and south-west of Iran, Arabian Journal of Geosciences, v. 13, p.1-15.
Madbarpour, A., Gandhamkar, A. and Morteza, K.Q., 2017. Investigating the temporal-spatial trend of dust risk in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. Natural Geography, v. 11, p. 99-122 (in Persian).
Mahmoudi Mehpash, N. and Souri, B., 2019. Dust origination using ion ratio and particle morphology in the western half of Iran. Journal of Natural Environment, v. 73(2), p. 355-367 (in Persian).
McGowan, H. and Clark, A., 2008. Identification of dust transport pathways from Lake Eyre, Australia using Hysplit. Atmospheric Environment, v. 42, p. 6915-6925.
Mobarak Hassan, A., Tajbakhsh, S., Ghafarian, P., Pegahfar, N. and Karimkhani, M., 2018. Study of effective synoptic structures in pollinators in the Persian Gulf region. Scientific-research journal of oceanography, v. 10(37), p. 53-64 (in Persian).
Mohammadi, Z. and Lashkari, H., 2017. The role of high-pressure spatial displacement of Arabia and the Junbhari current in synoptic and thermodynamic patterns of severe traslation in the south and southwest of Iran. Natural Geography Research, v. 50, p. 451-509 (in Persian).
Mohammadi, Z. and Lashkari, H., 2018. Synoptic, thermodynamic analysis of the spatial displacement of the jet in the Sudanese low pressure activity (case study of Tarsali in Fars province). Earth Science Research, v. 10, p. 85-103 (in Persian).
Mohammadi, Z., Lashkari, H. and Mohammadi, M.S., 2021. Synoptic analysis and core situations of Arabian anticyclone in shortest period precipitation in the south and southwest of Iran. Arabian Journal of Geosciences, v. 14, p. 1-18.
Naser Zadeh, M.H. and Fathi, H.A., 2015. Identification of synoptic and local scale factors in dust events in Ilam province. Scientific-Research Quarterly of Regional Planning, v. 6, p. 57-74 (in Persian).
Naserpour, S., Alijani, B. and Ziaian, P., 2014. Finding the origin of dust storms in southwest Iran using satellite images and weather maps. Natural Geography Research, v. 47, p. 21-36.
O’Loingsigh, T., McTainsh, G.H., Tews, E.K., Strong, C.L., Leys, J.F., Shinkfield, P. and Tapper, N.J., 2014. The Dust Storm Index (DSI): a method for monitoring broadscale wind erosion using meteorological records. Aeolian Research, v. 12, p. 29-40.
Raigani, B., 2018. Identification of potential foci of dust production using remote sensing data (case study: Alborz province). Natural environment hazards, v. 8(20), p. 1-20 (in Persian).
Rivandi, A., Mir Rukni, M. and Mohammadiha, A., 2012. Investigating the formation and propagation of dust storms entering the west and southwest of Iran using the HYSPLIT particle Lagrangian diffusion model. Climatology Research, v. 13, p. 1-16 (in Persian).
Salahi, B. and Behrouzi, M., 2019. Identification of dust centers and physical and chemical analysis of its particles in Dezful region. Natural environment hazards, v. 9(23), p. 187-208 (in Persian).
Sehat Kashani, S., Kamali, G.A., Tazefi Dost, M. and Vakbari Bidakhti, A.A., 2013. Routing of dust events in the western and southwestern regions of Iran (September 2008). Environmental Sciences, v. 12(1), p. 95-102 (in Persian).
Sissakian, V., Al-Ansari, N. and Knutsson, S., 2013. Sand and dust storm events in Iraq, Journal of Natural Science, v. 5, p. 1084-1094.
Wang, R., Liu, B., Li, H., Zou, X., Wang, J., Liu, W., Cheng, H., Kang, L. and Zhang, C., 2017. Variation of strong dust storm events in Northern China during 1978–2007, Atmospheric Research, v. 183, p. 166-172.
Xu, C., Guan, Q., Lin, J., Luo, H., Yang, L. and Wang, Q., 2020. Identification and quantitative analysis of dust trajectories in the Hexi Corridor. Agricultural and Forest Meteorology, v. 291, p. 107-987.