محاسبه کرنش سه بعدی در پهنه برشی معدن قلعه‌زری (جنوب بیرجند)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش تکتونیک، دانشگاه بیرجند

2 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

3 استادیار زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

کانی‌سازی در معدن مس قلعه‌زری بصورت رگه‌ای و داخل شکستگی‌های حاصل از فعالیت پهنه برشی راست‌گرد با امتداد N135 صورت گرفته است. جهت‌گیری عمده شکستگی‌ها به ترتیب در سه راستای مهم NW-SE ، NE-SW و ESE-WNW می‌باشد که مطابق با امتداد غالب گسل‌ها در منطقه و به ترتیب در راستای شکستگی‌های ریدل همسو با پهنه برشی، ناهمسو با پهنه برشی و شکستگی‌های کششی هستند. رگه‌ها، در دو نسل می‌باشند و از هندسه پهنه‌های بُرشی تبعیت می‌کنند. با افزایش کرنش برشی، نسل اول رگه‌ها چرخش راست‌گرد حاصل کرده و سپس رگه‌های نسل دوم تشکیل شده‌اند، لذا می‌توان نوع دگرشکلی غیر هم محور را برای منطقه درنظر گرفت. میانگین مقادیر نسبت‌های کرنش، موقعیت بیضوی کرنش در نمودار فلین، ناحیه کرنش انقباضی را نشان می‌دهد. ترسیم لگاریتمی رمزی با استفاده از نسبت لگاریتمی صفحات اصلی کرنش، نیز بیضوی دوکی شکل را برای کرنش منطقه تأیید می‌کند و با توجه به رابطه بین سه پارامتر υ، K-value و k که بیضی کرنش را تشریح می‌کنند، می‌توان شکل بیضوی کرنش در محدوده مورد مطالعه را، دوکی‌شکل عمومی، در نظر گرفت. به روش دایره موهر، مقدار کرنش حجمی، 0.59 بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها