بررسی پتانسیل پوزولانی سنگهای آتشفشانی البرز مرکزی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

4 کارشناس و هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

در البرز مرکزی واحدهای ولکانیکی زیادی در دورانهای مختلف زمین شناسی بویژه دوران سنوزوئیک رخنمون یافته‌اند. بعضی از واحدهای ولکانیکی کم بلور و شیشه زیاد در صنعت سیمان به‌عنوان پوزولان استفاده می شود. با نمونه برداری از واحدهای مختلف البرز مرکزی و معالعه پتروگرافی و ژئوشیمی آنها، تعداد 13 نمونه جهت کاربرد در سیمان پوزولانی بعنوان جایگزین آماده شد. در بررسی پتروگرافی نمونه ها پدیده دگرسانی غیر زئولیتی غالب و مهمترین عامل در بازدارندگی مقدار فعالیت پوزولانی است. در این مطالعه از سه روش مختلف جهت سنجش خاصیت پوزولانی استفاده و نتایج آنها با هم مقایسه شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در نمونه های البرز مرکزی روش شاخص مقاومتی مطابق با ASTM C-618 ، انطباق خوبی با نتایج دو آزمون ترموگراویمتری و تعیین غلظت تعادلی ندارد. اما نتایج آزمون ترموگراویمتری Tg با نتایج تعیین غلظت تعادلی مطابقت خوبی نشان می‌دهد. اگرچه در بسیاری از مطالعات مبنای استانداردی نمونه‌های پوزولان را براساس شاخص مقاومتی می سنجند لیکن نتایج به دست آمده از تعیین فعالیت پوزولانی به روش شاخص مقاومتی نمی‌تواند بعنوان تنها شاخص ارزیابی برای میزان فعالیت پوزولانی در نظر گرفته شود. ویژگی های پتروگرافی سنگها بعنوان مکمل ویژگی های شیمیایی بسیار مفید و تعیین کننده است.

کلیدواژه‌ها