دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، 1389 
بررسی پتانسیل پوزولانی سنگهای آتشفشانی البرز مرکزی

بهمن رحیم زاده؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ طیبه پرهیزکار؛ علیرضا پورخورشیدی