مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات انیدریتی و ارائه مدل رسوبگذاری سازند گچساران در میدان نفتی زیلایی با نگرشی ویژه به پوش سنگ (بخش 1 سازند گچساران) مخزن آسماری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سازند تبخیری گچساران، پوش سنگ مخازن نفتی آسماری را در منطقه زاگرس تشکیل می دهد. میدان نفتی زیلایی در 30 کیلومتری شمال غرب شهرستان مسجد سلیمان (با ابعاد 6 *40 کیلومتر) واقع شده است. ارزیابی و شناخت محیط رسوبگذاری دیرینه با استفاده از تغییرات عناصر ژئوشیمیایی حوضه رسوبی سازند گچساران در این میدان صورت گرفت. بر اساس داده‌های حاصل از آنالیز XRFمشخص گردید که پوش سنگ در پهنه سبخایی- لاگونی تشکیل شده است. شرایط آب و هوایی گرم و خشک و افزایش تبخیر، سبب ایجاد سیکل پسروی شده و محیطی سبخایی گسترش یافته است. در نهایت پسروی دریا و قطع ارتباط آن با حوضه رسوبی، منجر به رسوبگذاری توالی ضخیم نمک‌های سازند گچساران شده است. این تغییرات نشانه تناوبی از آب و هوای گرم و مرطوب تا گرم و خشک در جریان رسوبگذاری سازند گچساران است.

کلیدواژه‌ها