ارزیابی روشهای مختلف سنجش از دور جهت شناسایی کانی‌های دگرسانی گرمابی در ناحیه آنومالی 5 ساغند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ASTER

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه دورسنجی مرکز مطالعات کاربردی کرج سازمان زمین شناسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای سازمان انرژی اتمی

چکیده

منطقه مورد مطالعه در آنومالی پنج ساغند در زون ساختاری ایران مرکزی، درکمربند متالوژنی بافق - پشت بادام قراردارد.کانی سازی عناصر پرتوزا در منطقه ساغند عمدتا از نوع هیدروترمالی و متاسوماتیسم وابسته ‌به توده‌های نفوذی منطقه (گرانیت موجود در شمال آنومالی پنج) می‌باشد. پدیده متاسوماتیسم آلکالن و همراهی توریوم و اورانیوم با عناصر نادر خاکی یکی از بارزترین ویژگی‌های این چرخه متالوژنی در ایران مرکزی و منطقه مورد مطالعه می‌باشد. هدف این مقاله بررسی دگرسانی‌های عناصر پرتوزا در آنومالی پنج ساغند با استفاده از مطالعات دورسنجی می‌باشد. در این بررسی ار تصاویر ماهواره ترا سنجنده استر برای جداسازی آلتراسیون‌ها و از ماهواره لندست سنجندهETM+ برای‌ جداسازی ساختارها استفاده شده است. آلتراسیون‌های مرتبط‌با تیپ هیدروترمال اورانیوم و توریوم، هماتیتی، آرژیلیک، کربناتی، کلریتی، اپیدوتی و سیلیسی می‌باشد. در بررسی‌های استخراج مناطق دگرسان شده، کانی‌های دگرسانی گرمابی شامل آلتراسیون‌های آرژلیک (کائولینیت، مونتموریلونیت، ایلیت و هالوزیت)، پروپلیتیک (کلریت و اپیدوت)، کربنات (کلسیت و دولومیت)، سیلیسی و اکسید آهن (هماتیت، لیمونیت، جاروسیت و گوتیت) و کانی آلبیت هستند. الگوریتم‌های مورد استفاده برای ‌استخراج ‌آلتراسیون‌ها‌ شامل پیش‌بینی ‌خطی باند، فیلترگذاری انطباقی، نمایشگر ‌زاویه ‌طیفی، نسبت‌باندی ‌و تفسیر بصری می‌باشد. برای جداسازی این آلتراسیون‌ها از تمام روش‌های ذکر شده برای بدست آوردن نتایج مطلوب استفاده گردید ولی به طور کلی بهترین الگوریتم به ترتیب اولویت فیلترگذاری انطباقی، نسبت باندی، پیش‌بینی ‌خطی باند و تفسیر بصری بود. جداسازی‌ ساختارها با روش تفسیر چشمی‌تصاویر صورت‌گرفت، در این روش با استفاده از ترکیب رنگی( RGB:741 ,742) در تصویرETM تصویری ایجاد نموده که ساختارهای موجود درمنطقه و روند آنها را با آلتراسیون‌ها به خوبی نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها